Paieška

Kardinolas Christoph Schönborn, Vienos arkivyskupas Kardinolas Christoph Schönborn, Vienos arkivyskupas 

Christoph Schönborn: popiežius ragina praplėsti akiračius

Vienos arkivyskupas Christoph Schönborn, vienas iš Amazonijos sinodo dalyvių, naujausiame popiežiaus mokymo dokumente „Querida Amazonia“ įžvelgia popiežiaus Pranciškaus norą priminti pamatinio uždavinio – būtinumo evangelizuoti – svarbą. Atsakymus į klausimą, kaip tai daryti, subrandins bendruomenėse sužadintas naujas gyvenimas.

Vatikano radijas paprašė kardinolo Christopho Schönborno pakomentuoti ketvirtąjį apaštališkojo paraginimo „Querida Amazonia“ skyrių, skirtą Bažnyčios Amazonijoje pastoraciniams klausimams, kurių bene svarbiausias – kaip išspręsti kunigų stokos problemą Amazonijos regione?

Pasak Schönborno, kai kurie popiežius dokumento elementai leidžia įžvelgti Pranciškaus norą, kad Bažnyčia, jos bendruomenės pasinaudotų visomis ligi šiol per mažai išnaudotomis galimybėmis spręsti kunigų stokos problemą Bažnyčioje Amazonijoje, nesiekiant visko tuoj pat spręsti  šventinant kunigais viri probati – santuokoje gyvenančius vyrus.

Popiežiaus dokumentas kalba apie ką kita. Pranciškus dalijasi įspūdžiais, kuriuos jam sukėlė „sinodinis ėjimas“ Amazonijos Sinodo metu. Jis nekartoja Sinodo baigiamojo dokumento, jo iš viso necituoja, bet prašo visų prie jo sugrįžti, įsigilinti į jo turinį. Pranciškus pridėjo savo pastabų prie to, ką jau pasakė Sinodas, susumavo kai kuriuos svarbiausius rūpesčius, kuriuos jau yra minėjęs kituose dokumentuose. Popiežius trokšta prisidėti, kad tolesnis sinodinis ėjimas po Amazonijos Sinodo būtų kuo darnesnis, vaisingesnis ir kūrybingesnis, sakė Vatikano radijui Vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schönborn.

„Popiežius dar kartą sugebėjo nuvilti visus, kurie laukė, kad jis viską parašys „juodu ant balto“. Šitaip jis siekia iškelti, išplėsti ir pagilinti galimybes, kad būtų įveiktas susipriešinimas tarp dviejų skirtingų požiūrių. Jis žvilgsniu aprėpia visą problematiką. Jam nėra paprastų sprendimų, bet Evangelijos džiaugsmas, suteikiantis tikrąją viltį, kuri niekuomet neleidžia nusivilti. Apaštališkajame paraginime jis apie visa tai kalba turėdamas prieš akis ne tik Amazoniją, bet mus visus.“

Paklaustas, kokiu raktu atrakinti dokumento skyrių apie popiežiaus pastoracinę svajonę, kardinolas Schönborn pasidalijo asmeniniais įspūdžiais iš Sinodo asamblėjos, kurioje jis dalyvavo kaip popiežiaus paskirtas visateisis Sinodo tėvas, galėjęs dalyvauti kongregacijų diskusijose, siūlyti savo mintis ir balsuoti priimant ilgoką asamblėjos baigiamąjį dokumentą.

„Visos Amazonijos pastoracijos temų pagrindas – būtinumas evangelizuoti. Pranciškus remiasi tiesioginiu Jėzaus Kristaus skelbimu, arba kerygma. Vykstant Sinodui daugelio klausiau, kodėl Amazonijos sekmininkai ir evangelikai taip sėkmingai tarnauja?! Likau apstulbęs, net priblokštas, kai sužinojau, kad šitokia gyvybiškai svarbi tema buvo vos paminėta. Daugelis atsakė, kad sekmininkai kalba tiesiogiai apie Jėzų Kristų, t. y. jie skelbia kerygmą, o katalikai tai daro per mažai.“

Popiežius paprašė gerai įsidėmėti, kad Eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Ką tai reiškia, kai trūksta kunigų, be kurių negali būti aukojamos mišios? Popiežius neturi greito atsakymo ir nei vienu žodžiu neužsimena apie galimybę įšventinti kunigais nuolatinius diakonus labiausiai atskirtose Amazonijos vietovėse. Jis dokumente prašo eiti keliais, kuriais ligi šiol per mažai eita, kad būtų galima išspręsti dvasininkų trūkumo pasekmes nesiekiant tuoj pat šventinti kunigais viri probati.

Kuriais keliais per mažai nueita?

„Popiežius prašo vyskupų dosniau siųsti kunigus kaip misionierius į Amazoniją“, – sakė kardinolas, atkreipdamas dėmesį į popiežiaus vienoje išnašoje (132) paminėtą svarbią Sinode aptartą temą: kai kurie Amazonijos regiono kraštai siunčia daugiau kunigų į Europą ar Šiaurės Ameriką negu į savo vikariatus Amazonijoje. Sinode paminėtas tik Kolumbijos atvejis: tokių kunigų – 1200. „Jei trečdalis ar bent ketvirtadalis šių kunigų galėtų išvykti į Amazonijos vyskupijas, ten nebebūtų kunigų stokos!“ – sakė Christoph Schönborn.

Kardinolas dar pridūrė, jog jis negalėjo patikėti išgirdęs, kad Amazonijoje beveik iš viso nėra vietinių čiabuvių kunigų.

„Kaip gali būti, kad po penkių krikščionybės šimtmečių šiame regione nėra vietinės dvasininkijos? Popiežius kitoje išnašoje (133) priminė, kad nėra čiabuvių kunigų seminarijų. Nemažiau stulbina nuolatinių diakonų nebuvimas: Sinodo baigiamasis dokumentas sako, kad jų regione turėtų būti kur kas daugiau. Kodėl ši Vatikano antrojo susirinkimo suteikta galimybė nesulaukė didesnio atgarsio Amazonijoje? Štai tie keliai, kuriais reikia eiti, kad būtų atsižvelgta į bendruomenės poreikius. Pranciškus prašo nesiriboti atsakymais, taip pat – nesitenkinti atsakymais „čia pat ir tuojau“. Jis sako, kad tikruosius, vaisus nešančius atsakymus subrandina naujas gyvenimas bendruomenėse.“

Kardinolas Schönborn priminė, kad Popiežius taip pat nori sustiprinti pasauliečių tarnystes, ypač moterų vaidmenį. Joms turi būti pripažintas tvirtas statusas, leista aktyviau dalyvauti Bažnyčios gyvenime jų neklerikalizuojant. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 13, 13:38