Paieška

Vatican News

Romos kurijos naujienos

Popiežius paskyrė naujus Jeruzalės Šventojo Kapo ordino ir Tautų evangelizavimo kongregacijos vadovus.

Didžiajam magistrui kard. Edwinui O’Brienui pasitraukus iš pareigų Šventasis Tėvas vietoj jo Jeruzalės Šventojo Kapo ordino Didžiuoju magistru paskyrė kardinolą Fernando Filoni. 73 metų kardinolas Filoni, ilgametis Šventojo Sosto diplomatas, pastaruosius aštuonerius metus ėjo Tautų evangelizavimo kongregacijos prefekto pareigas.

Jas popiežius Pranciškus pavedė Manilos arkivyskupui Luisui Antonijui Tagle. 63 metų kardinolas Tagle yra Filipinų sostinės Manilos arkivyskupas ir Caritas Internationalis pirmininkas.

Fernando Filoni ir Luisas Tagle dalyvavo popiežių Pranciškų išrinkusioje konklavoje 2013 metais. Jie kardinolais paskirti paskutiniaisiais Benedikto XVI pontifikato metais, 2012 m.

Jeruzalės panorama
Jeruzalės panorama

Kardinolas Fernando Filoni

Kardinolas Filoni, naujasis Jeruzalės Šventojo Kapo ordino Didysis magistras, kilęs iš Mandurijos, pietinės Italijos Apulijos regiono, be kitų atsakingų pareigų yra buvęs Vatikano valstybės sekretoriato pavaduotoju popiežiaus Benedikto XVI pontifikato metu, šios pareigos yra trečios svarbiausios Romos Kurijoje po popiežiaus ir Valstybės sekretoriaus. Filoni anksčiau yra buvęs popiežiaus Jono Pauliaus II nuncijus Irake ir Jordane ir buvo vienintelis diplomatas, rezidavęs Irako sostinėje Bagdade per Antrąjį Persų įlankos karą. Jam besibaigiant, 2011 metais buvo paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Filipinuose, tačiau neilgam. Po pusantrų metų popiežius jį pakvietė sugrįžti į Vatikaną ir vadovauti Valstybės sekretoriato skyriui, atsakingam už Bažnyčios einamuosius reikalus.

Buvęs Jeruzalės Šventojo Kapo ordino magistras kardinolas Edwinas O’Brienas išsakė padėką popiežiui už kardinolo Filoni paskyrimą naujuoju Didžiuoju ordino magistru. „Ilgametė ir plačiašakė Filoni tarnystė Visuotinės Bažnyčios pastoracinėse ir administracinėse sferose bus tikrai vertinga vadovaujant Ordinui“, – sakoma kardinolo O’Brieno pareiškime.

Jeruzalės Šventojo Kapo ordinas yra pasaulietinė katalikų labdaros organizacija, popiežiaus Pijaus IX įsteigta Romoje Palestinos gyventojų gerovei ugdyti. Ordinui vadovauja popiežiaus skiriamas didysis magistras kardinolas, pirmieji ordino vadovai buvo Jeruzalės Lotynų patriarchato patriarchai. Ordino tamprius ryšius su Jeruzalės katalikų Bažnyčios ir kitomis Artimųjų Rytų katalikiškomis bendruomenėmis dabar liudija antrasis Ordino asmuo – jo Didysis prioras arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalėje daugelį metų gyvenantis pranciškonų vienuolis, buvęs Šventosios Žemės kustodas, dabar einantis vadovaujančias Jeruzalės Lotynų patriarchato Apaštališkojo administratoriaus ir Arabų regiono lotynų katalikų vyskupų konferencijos vicepirmininko pareigas.

Jeruzalės Šventojo Kapo ordinas puoselėja riteriškas viduramžiais veikusių Jeruzalės Šventojo Kapo bazilikos kanauninkų labdaros tradicijas. Priklausydamas prie Rytų Bažnyčių kongregacijos veikiančio Pagalbos darbų Rytų Bažnyčioms susivienijimui (ROACO), Jeruzalės Šventojo Kapo ordinas labdaringus ir solidarumo darbus vykdo ne tik Jeruzalėje ar Šventojoje Žemėje, bet apskritai visose biblinėse teritorijose. Dėmesys skiriamas visoms savarankiškoms katalikų Bažnyčios atšakoms, įskaitant graikų melkitų, graikų apeigų ir maronitų.

Vatikano panorama
Vatikano panorama

Luisas Antonijus Tagle

Kardinolas Luisas Antonijus Tagle, paskirtasis Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektas, kunigiškąją tarnystę vykdo Filipinuose 37 metus, iš kurių 18 metų yra vyskupas. Romos kurijai ligi šiol nevadovavęs naujasis Prefektas yra žinomas asmuo Romoje ir visame katalikiškame pasaulyje – jis yra pagrindinės bažnytinės labdaros organizacijos, vienijančios daugelio kraštų katalikų labdaros organizacijas, Caritas Internationalis, pirmininkas.

Už Bažnyčios misijinę veiklą pasaulyje atsakinga Tautų Evangelizavimo kongregacija laikoma viena iš svarbiausių Romos kurijos institucijų dėl jai suteiktų plačių įgaliojimų, paprastai priklausančių kitoms Romos kurijos dikasterijoms. Naujasis Kongregacijos prefektas Tagle ligi šiol buvo Tautų Evangelizavimo kongregacijos narys, kartu su maždaug 60 vyskupų iš tiek pat kraštų, įskaitant apie keturias dešimtis kardinolų. Kardinolas Tagle šiuo metu yra dar dviejų Romos kurijos kongregacijų narys: Pašvęstojo ir apaštalinio gyvenimo ir Katalikiško švietimo. Dar būdamas kunigu Tagle buvo paskirtas į kardinolo Josepho Ratzingerio vadovautą Tarptautinę teologijos komisiją.

Be šių pareigų Romos Kurijoje, Luisas Antonijus Tagle taip pat tarnauja Vyskupų Sinode, yra buvęs XIII sinodo asamblėjos dalyvis ir Šeimos sinodo deleguotas pirmininkas. 2005 metais jis buvo jauniausias sinodo apie Eucharistiją dalyvis ir buvo išrinktas į posinodinę tarybą. Šiuo metu kardinolas Tagle yra Vyskupų sinodo sekretoriato penkioliktosios eilinės tarybos narys. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 09, 13:18