Paieška

Vatican News
Darbas Sinodo kalbinėje grupėje Darbas Sinodo kalbinėje grupėje  (Vatican Media)

Pasibaigė antrasis Amazonijos Vyskupų sinodo etapas

Amazonijai skirtas Vyskupų sinodas užbaigė antrąjį darbo etapą. Panašiai kaip pirmąją savaitę, tris dienas buvo klausoma Sinodo dalyvių pasiūlymų ir komentarų, sekant bendrąja Sinodo darbo dokumento schema. Sinodo salėje girdėtos kalbos vėliau buvo aptariamos mažesnės kalbinėse darbo grupėse. Po savaitgalio pertraukos, kurios metu vyksta keletas kontekstinių seminarų ir kultūrinių renginių, ateinančią savaitę vyks dar vienas bendrųjų posėdžių ir darbo kalbinėse grupėse raundas. Dabar jau daugiau dėmesio bus skiriama baigiamųjų pasiūlymų rengimui, kurie bus priimti balsavimu ir prieš Sinodo uždarymą įteikti popiežiui.

Kas sakoma antrojo posėdžių etapo išvadose? Visų pirma darbo grupių išvadose pabrėžiama, kad Sinodas – jo teologinės ir pastoracinė įžvalgos, kaip ir rūpinimasis aplinka bei socialiniu teisingumu – yra brangi Šventosios Dvasios dovana, suteikta Bažnyčiai Amazonijoje ir visame pasaulyje. Reiškiama viltis, kad Sinodas uždegs Bažnyčią nauja misionieriška ugnimi, kad Amazonijos tikinčiųjų bendruomenių nariai galės kurti savo ateitį vadovaudamiesi Kristaus palaiminimais.

Daug Sinodo tėvų kalbėjo apie Bažnyčią, kuri palydi vargstančiuosius, yra jų pusėje, smerkė visas smurto ir išnaudojimo formas. Kelissyk buvo kartojamas siūlymas įkurti bažnytinę tarptautinę žmogaus teisių Amazonijoje observatoriją. Bažnyčia turi remti ir palydėti žmogaus teisių gynėjus, kurie dažnai tampa savo interesus saugančių grupuočių aukomis, o ir valstybinės institucijos dažnai jiems nepalankios. Tuo pat metu reikia vengti tapatinimosi su nevyriausybinėmis organizacijomis. Bažnyčia turi būti visų Bažnyčia, nes jei ji tampa šališka arba pernelyg atsiriboja nuo žmonių reiklų, tuomet žmonės iš jos bėga.

Daug dėmesio buvo skirta tarnysčių įvairovei, ypač pasauliečių dalyvavimo sielovadoje skatinimui. Siūlyta gaivinti kiek primirštas lektoriaus ir akolito tarnystes, kurios gali būti suteikiamos pasauliečiams – vyrams ir moterims. Kalbėta ir apie diakonato šventimus moterims, juolab kad misijose Amazonijoje jau dabar moterys atlieka nemažai diakonams skirtų pareigų. Dažna tema buvo viri probati šventinimas kunigais. Amazonijoje yra daug tokių situacijų, kur dėl atstumų ir kunigų stokos tikinčiųjų bendruomenių nariai negali reguliariai dalyvauti Eucharistijoje ar atlikti išpažinties. Šeimas turinčių vyrų, vietinių bendruomenių narių, šventinimas kunigais galėtų būti geras sprendimas. Žinoma, tokiu atveju reikėtų aiškiai pabrėžti, kad sprendimas šventinti kunigais viri probati nereiškia kunigų celibato nuvertinimo ar jo atsisakymo visos Bažnyčios mastu. Kai kurie Sinodo dalyviai pabrėžė, kad kaip tik dėl celibato kunigai gerbiami ir priimami kaip dvasios tėvai. Taip pat nereikia užmiršti, kad ne tik Eucharistija, bet ir Dievo Žodis yra tikinčiųjų dvasinis maistas. Kai kas siūlė sušaukti atskirą Sinodą viri probati klausimu.

Antrajame Sinodo etape buvo kalbama ir apie kūrinijos saugojimą, apie ekologijos temą Bažnyčios sielovadoje. Kūrinija yra Dievo šedevras, kūrinijoje viskas tarpusavy susieta. Dėl to reikia atsiminti, kad tikrasis ekologinis atsivertimas labai glaudžiai susijęs su asmeniniu atsivertimu. Buvo siūloma į Bažnyčios sielovadą, moralinę teologiją ir susitaikinimo sakramento šventimo tvarką įvesti ekologinių nuodėmių kategoriją.  (JM / VaticanNews)

2019 spalio 18, 17:24