Paieška

Vatican News
Popiežiaus Pranciškaus vadovaujama eilinė vieša konsistorija šventųjų skelbimo klausimu 2017 metais Popiežiaus Pranciškaus vadovaujama eilinė vieša konsistorija šventųjų skelbimo klausimu 2017 metais 

Konsistorija dėl būsimų šventųjų skelbimo

Konsistorija Pauliaus VI, kankinio Romero ir keturių kitų palaimintųjų kanonizacijai patvirtinti įvyks šeštadienį, gegužės 19 dieną.

Šventasis Tėvas prašys į eilinę viešą konsistoriją pakviestus kardinolus pritarti šešių būsimų šventųjų skelbimui. Popiežius, išklausęs Šventųjų skelbimo kongregacijos vadovo prašymo, atsiliepdamas į kardinolų pareikštą balsą, paskelbs būsimų šventųjų vardus. Jų šeši.

Būsimi šventieji

Palaimintasis Paulius VI – Jonas Krikštytojas Montini (1897-1978), popiežius kvietęs Bažnyčią būti žmonijos ugdytoja; būti samarietiška, motiniška Bažnyčia.

Užbaigdamas Vatikano antrąjį Susirinkimą būsimas šventasis Paulius VI asmeniniuose užrašuose parašė:

„Viešpats pašaukė mane į šią tarnystę ir joje lydi gal ne tiek dėl kokio nors mano nusistatymo, ar kad Bažnyčią valdyčiau gelbėdamas ją nuo dabartinių sunkumų, kiek kad vardan Bažnyčios pakentėčiau ir būtų aišku, jog tai Jis, o ne kiti, ją vedą ir gelbsti.“

Popiežius Paulius VI, buvęs Milano arkivyskupas, popiežiavo penkiolika metų, mirė 1978 metais. Jį palaimintuoju paskelbė popiežius Pranciškus 2014 metais.

Vyskupas ir kankinys Oskaras Arnulfas Romero Galdamez (1917-1980), Salvadoro arkivyskupas metropolitas. Popiežius Pranciškus po kankinio arkivysk. Romero beatifikacijos 2015 metais pasakė:

„Romero kankinystė įvyko ne tik jo mirties momentu, bet ir per ankstesnius persekiojimus, patirtus prieš mirtį, kaip ir dėl šmeižto ir žeminimų, kurie tęsėsi po jo mirties; tai buvo kankinystė, kurią pratęsė taip pat jo broliai kunigystėje ir vyskupystėje.“

Pranciškus Spinelli (1853-1913), diecezinis kunigas iš Milano, vargstančiųjų globėjas, vienuolijos steigėjas. Jį palaimintuoju paskelbė šv. Jonas Paulius II 1992 metais, būsimą šventąjį pavadinęs „Kristaus ikona“, kuris gyvenimą ir kunigišką tarnystę pagrindė meile eucharistiniam Kristui ir vargšų globa.

Vincentas Romano (1751-1831), „darbininkų kunigas“ iš Neapolio. Pasak popiežiaus Pauliaus VI, kuris jį paskelbė palaimintuoju 1963 metais, „Bažnyčios socialinės meilės pranašas“.

Marija Kotryna Kasper (1820-1889) iš Vokietijos, vienuolijos steigėja. Ją palaimintąja paskelbė popiežius Paulius VI 1978 metais:

„Palaimintosios žinia Bažnyčiai ir pasauliui yra visos jos gyvenimas –  nepalyginama Dievo meilės pamoka, paliudyta per meilę broliams“.

Kūdikėlio Jėzaus Teresė Nazarija Ignacė (1889-1943) iš Madrido, vienuolijos steigėja, vargstančiųjų globėja. Ją palaimintąja paskelbė šv. Jonas Paulius II 1992 metais, beatifikacijos homilijoje priminė palaimintosios apaštališką veiklą Pietų Amerikoje:

„Ji įsteigė kongregaciją, kad su vienuolėms „išeitų į gatves“ sutikti žmones, solidarizuotis su jais, padėti jiems, ypač jei sutikti broliai, kaip Evangelijos elgeta Lozorius, aptekę medžiaginės stokos votimis, tačiau virš viso, kad juos priartintų Dievui“. (SAK/VaticanNews)

2018 gegužės 03, 15:12