Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Romos rabino, Kairo imamo, ortodoksų ir anglikonų vadovų sveikinimai Pranciškui

Kovo 13 d. sukankančių popiežiaus Pranciškaus išrinkimo 10-ųjų metinių proga jį pasveikino Romos žydų bendruomenės, kurios istorija yra dar ilgesnė, nei krikščionių istorija šiame mieste, vadovas rabinas Riccardo Di Segni, taip pat ypatingai artimus bičiuliškus ryšius su popiežiumi užmezgę ortodoksų visuotinis patriarchas Baltramiejus, anglikonų vadovas arkivyskupas Justinas Welby ir Kairo Al-Azharo universiteto didysis imamas Ahmadas al-Tayyebas.

Romos rabinas Riccardo Di Segni

„Skaičius 10 yra svarbus simbolinis skaičius. Tai mūsų skaičiavimo sistemos pagrindas. Tai dešimt rankos pirštų. Tačiau Bibliją branginančiam žmogui skaičius 10 visų pirma siejasi su Dešimt įsakymų“, – sako Romos rabinas, patikindamas, kad ir žydų bendruomenė kartu su popiežiumi mini jo išrinkimo sukaktį. „Linkiu popiežiui Pranciškui, kad jis ir toliau turėtų daug sveikatos, jėgų ir, svarbiausia, išminties toliau vadovauti savo bendruomenei. Taip pat kad jis išlaikytų ypatingą draugystės ryšį su žydų tauta.“

Popiežius ir Romos rabinas Riccardo Di Segni
Popiežius ir Romos rabinas Riccardo Di Segni

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus

„Man ypatinga garbė ir didelis džiaugsmas nuoširdžiai pasveikinti savo mylimą brolį popiežių Pranciškų jo išrinkimo pirmuoju mūsų seseriškos Romos Bažnyčios vyskupu dešimtųjų metinių proga. Per šiuos dešimt metų mūsų draugystė ir bendradarbiavimas, ypač tarnystėje, kuria siekiama nešti paguodą ir taiką visai Dievo tautai, skatinti rūpinimąsi visa Dievo kūrinija, suartino mus ir sutvirtino įsipareigojimą matyti Viešpaties Jėzaus Kristaus veidą mažiausiuose ir kenčiančiuose mūsų broliuose ir seseryse“, – rašo patriarchas.

Popiežius ir patriarchas Baltramiejus
Popiežius ir patriarchas Baltramiejus

Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby

Anglikonų vadovas arkivyskupas Justinas Welby popiežiaus Pranciškaus išrinkimo 10-ųjų metinių proga prisimena pirmąjį susitikimą su juo. „Niekada nebuvau sutikęs popiežiaus, nežinojau, ką galvoti, nežinojau, koks jis žmogus. Mes įėjome, aš atsisėdau, o jis pasakė: „Aš vyresnis už tave...“, ir aš pagalvojau: „Dieve mano, jis bus vienas iš tų...“. Tačiau jis pridūrė: „... trimis dienomis!“ Nes jis pradėjo savo pontifikatą trimis dienomis anksčiau, nei aš pradėjau eiti savo pareigas.

Arkivyskupas J. Welby sako, kad nuo pat pažinties su Pranciškus pradžios jį žavi popiežiaus nepaprastai gilus žmogiškumas. „Jis žvelgia į žmogaus širdį ir randa būdų mylėti, kurie sugeba atrakinti neprieinamas širdies dalis.“ Nepaprastas įžvalgumas, širdies gelmė ir paprastumas leidžia Pranciškui pasiekti ir tuos, kurie yra už Bažnyčios ribų, kaip tai darė šventasis Jonas Paulius II. „Ši gelmė yra palaiminimas visai Bažnyčiai, ne tik Romos Katalikų Bažnyčiai“, – sako anglikonų vadovas. 

Popiežius ir arkivyskupas J. Welby
Popiežius ir arkivyskupas J. Welby

Al-Azharo universiteto didysis imamas Ahmadas al-Tayyebas

Brangus bičiuli ir broli popiežiau Pranciškau, siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus Tavo išrinkimo popiežiumi ir Katalikų Bažnyčios vadovu dešimtųjų metinių proga. Gėriuosi pastarųjų dešimties metų Tavo keliu, kuriuo eidamas stengeisi tiesti meilės ir brolybės tiltus tarp visų žmonių, taip pat nenuilstamomis pastangomis puoselėti žmogiškosios brolybės vertybes ir užmegzti dialogą tarp religijų išpažinėjų kaip pagrindą siekiant taikos, kurios visi trokštame.

Tegul Tave, mano brangus broli, Visagalis laimina gera sveikata, tesuteikia Tau gerovę ir laimę. Pritariu kiekvienai iniciatyvai bendradarbiauti siekiant žmonių brolybės, kad mūsų pasaulyje įsivyrautų saugumas, ramybė, darnus sambūvis ir stabilumas. 

Popiežius ir didysis imamas Ahmadas al-Tayyebas
Popiežius ir didysis imamas Ahmadas al-Tayyebas
2023 kovo 12, 16:17