Paieška

Ekumenės pamaldos Džuboje: arkivysk. J. Welby, popiežius Pranciškus ir kun. I. Greenschieldsas Ekumenės pamaldos Džuboje: arkivysk. J. Welby, popiežius Pranciškus ir kun. I. Greenschieldsas  (Vatican Media)

Ekumeninės pamaldos Džuboje: Dievo taika ir broliška bendrystė

Šeštadienio popietę Džubos Johno Garango mauzoliejuje įvyko vienas iš popiežiaus kelionės į Pietų Sudaną kulminacinių įvykių: ekumeninės pamaldos, kurių metu katalikai su anglikonais ir metodistais bei kitų konfesijų atstovais meldė Pietų Sudanui taikos ir susitaikymo.

Mauzoliejus yra Pietų Sudano nepriklausomybės kovų patriarcho Johno Garango amžinojo poilsio vieta. Būtent prie jo kapo 2011 m. Salva Kiir, dabartinis Pietų Sudano prezidentas, paskelbė naujos valstybės nepriklausomybės aktą.

Popiežius Pranciškus, Justinas Welby, Anglikonų bendrijos vyriausias ganytojas, ir kun. Iainas Greenschieldsas, Škotijos Bažnyčios generalinis moderatorius, į ekumenines pamaldas atvyko kartu iš mauzoliejaus komplekso „Freedom Hall“ salės, po jų susitikimo su Pietų Sudano vidaus pabėgėliais.

Ekumeninėms pamaldoms vadovavo popiežius. Jų dalyvius, tarp kurių buvo Pietų Sudano prezidentas, pasveikino presbiterionų dvasininkas Thomas Tut Puot Mut, Pietų Sudano Bažnyčių tarybos pirmininkas, kuris padėkojo popiežiui, Kenterberio arkivyskupui ir Škotijos Bažnyčios moderatoriui už jų bendrą ekumeninę piligrimystę ir maldas už Pietų Sudano taiką.

Pamaldų atgailos aktą vedė Pietų Sudano Episkopalų Bažnyčios primas, arkivyskupas Justinas Badi Aramas, paraginęs tikinčiuosius nenuslėpti savo nuodėmių nuo dangiškojo Tėvo, o jas išpažinti atgailaujančia ir paklusnia širdimi taip, kad Dievas jiems atleistų.

Po Žodžio liturgijos į dalyvius kreipėsi Justinas Welby, Anglikonų bendrijos vyriausias ganytojas. Jis prašė vyrų daugiau nebesmurtauti šeimose, gerbti moteris, jų neprievartauti, guodė moteris, patiriančias ne tik visus kitus karo baisumus, bet ir seksualinį smurtą, dažnai net savo namų aplinkoje, ir dėkojo joms už visokeriopą pagalbą, kurią suteikia asmenims, kuriuos reikėtų laikyti jų priešais. Anot Kenterberio arkivyskupo, visi turi stengtis būti viena, bet visų pirma tai lyderių atsakomybė. Jis patikino, kad šioje ekumeninėje piligrimystėje popiežius Pranciškus, moderatorius Ianas ir jis pats dalijasi Pietų Sudano gyventojų kančiomis kaip vienos šeimos nariai. „Niekas negali mūsų atskirti nuo Jėzaus meilės. Mus vienija Kristaus kraujas, išlietas už mūsų išganymą. Mums nereikia kitų aukų. Mano broliai ir seserys niekuomet nėra mano priešai.“

Po tikėjimo išpažinimo, kurį vedė Škotijos Bažnyčios galva ir užtarimo maldų, į dalyvius kreipėsi popiežius Pranciškus. Jis priminė krikščionių bendruomenės maldos svarbą: be maldos visos jos pastangos kurti vystymąsi, solidarumą ir taiką yra bergždžios. Jos yra tuščios, jei nesišaukiame Jėzaus, Taikos kunigaikščio. Reikia atkaklios, nuolatinės prašymo maldos, kad taikos Viešpats įsiterptų ten, kur žmonės nesugeba sukurti taikos.

Tuo pačiu turime darbuotis dėl taikos, nes Jėzus nori, kad būtume taikdariai (žr. Mt 5,9). Dievo taika nėra karo paliaubos, o broliška bendrystė, dėl kurios turime be paliovos darbuotis: siekti taikos, kuri integruoja skirtingumą ir ugdo vienybę pliuralizme. Krikščionis turi rinktis: kas eina su Kristumi visuomet renkasi taiką; kas sukelia karą ir smurtą – išduoda Viešpatį ir išsižada jo Evangelijos. Krikščioniška meilė nėra tik artimiesiems, o kiekvienam, nes Jėzuje kiekvienas žmogus yra mūsų artimas, net priešai.

Turime ne tik melstis už taiką, darbuotis dėl taikos, bet ir eiti kartu, pažymėjo Pranciškus. Jis dėkojo Pietų Sudano krikščionims už šviesų tikėjimo liudijimą, kuris visuomet palaikė tautos vienybę ir yra krikščionių vienybės siekimo pavyzdys visiems. Pranciškus prašė šį paveldą saugoti atmintimi ir įsipareigojimu: atminti visus, kurie pradėjo ėjimą kartu ir tęsti šią kelionę, kad būtų pasiektas pilnutinės vienybės tikslas; įsipareigoti konkrečiu meilės darbų liudijimu ir kartu gelbėti visus, kurie liko už borto, vargsta ir yra atmesti.

Ekumenines pamaldas užbaigė popiežiaus, Anglikonų bendrijos vyriausiojo ganytojo ir Škotijos Bažnyčios generalinio moderatoriaus kartu suteiktas bendras palaiminimas. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 04, 18:24