Paieška

Romos katedra – Šv. Jono bazilika Romos katedra – Šv. Jono bazilika 

Popiežius pertvarko Romos vyskupiją

Sausio 6 d. buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija „In Ecclesiarum communione“, kuri įsigalios sausio 31 d. ir pakeis 1988 m. paskelbtą Jono Pauliaus II konstituciją „Ecclesia in Urbe“.

Praėjusiais metais paskelbta apaštališkąja konstitucija „Praedicate Evangelium“ pertvarkęs Romos kuriją, dabar Pranciškus pertvarko ir Romos vyskupijos, kurios vyskupas jis pats yra, administravimo ir sielovados struktūras.

Sausio pabaigoje įsigaliosianti nauja tvarka numato, kad pats popiežius bus labiau įsitraukęs į vyskupijos gyvenimą ir joje priimamus sprendimus, bus daugiau kolegialumo tvarkant vyskupijos pastoracinius, administracinius ir ekonominius reikalus. Bus įkurtos naujos audito ir finansų priežiūros institucijos, vadovaujamoms pareigybėms, išskyrus vyskupus, numatyta penkerių metų kadencija, su galimybe pratęsti tik dar penkeriems metams.

Apaštališkoji konstitucija „In Ecclesiarum communione“ prasideda gana ilga pratarme, kurioje popiežius Pranciškus visų pirma apmąsto Romos vyskupijos svarbą visos Katalikų Bažnyčios mastu. Pratarmėje taip pat kalbama apie Romos vyskupijoje, kurios ribos maždaug sutampa su Romos miesto ribomis, gyvenančios Dievo tautos dalies dabartinio meto sunkumus ir lūkesčius.

Po to seka juridinė konstitucijos dalis, kurią sudaro 45 straipsniai. Visų pirma apibrėžiamos kardinolo vikaro ir vyskupų pagalbininkų funkcijos, nurodoma, kad juos skiria ir atšaukia popiežius, o jų kadencija neturi apibrėžtos trukmės. Ypatingai pabrėžiamas vyskupų tarybos vaidmuo. Popiežius turi būti supažindinamas su kiekvieno tarybos posėdžio darbotvarke ir jam turi būti pateikiama kiekvieno posėdžio ataskaita. Kai kuriems posėdžiams vadovaus pats popiežius. Turi būti taip pat įkurta ekonominių reikalų taryba ir vidaus audito institucija, kurių nuostatus patvirtins popiežius. Naujos ir labai išsamios taisyklės reglamentuos kunigų skyrimą į pareigas parapijose. Kardinolas vikaras, atlikęs kandidatų atrankos procedūras, pateiks kandidatus ir pats popiežius skirs parapijų klebonus ir vikarus. (jm / Vatican News)

2023 sausio 07, 13:15