Paieška

Popiežiaus audiencija trijų vienuolijų atstovams Popiežiaus audiencija trijų vienuolijų atstovams 

Popiežius: Ukraina – kankinė. Visa Bažnyčia yra su ja

Nors visą liepos mėnesį nevyksta vieši popiežiaus susitikimai, ketvirtadienį Pranciškus nutraukė vasaros poilsį ir bendroje audiencijoje priėmė trijų vienuolijų, šiomis dienomis pradėjusių arba jau baigiančių savo generalines kapitulas, narius. Su popiežiumi susitiko Dievo Motinos ordino, Misijos kongregacijos ir Šv. Juozapato bazilijonų ordino atstovai.

Generalinė kapitula kiekvienai vienuolijai yra labai svarbus susikaupimo ir įžvalgos momentas, sakė Pranciškus. Tai proga su Šventosios Dvasios pagalba išsiaiškiname, ar ir kiek buvome ištikimi savo charizmai, ką Dvasia mus ragina daryti, ką keisti. Tai viena gražiausių ir stipriausių bažnytinių patirčių, kokias duota išgyventi vienuoliams.

Popiežius sakė, kad pagrindinis kriterijus, pagal kurį kiekviena vienuolija turėtų vertinti savo veiklą ir ištikimybę savo charizmai, turi būti evangelizavimas. „Kai klausiame savęs, ar buvome kūrybingai ištikimi savo pradinei charizmai, turime taip pat klausti: ar mūsų taikomas būdas ją aiškinti ir įgyvendinti yra evangelizacinis? Ar mūsų pasirinkimai, metodai, priemonės, gyvenimo būdas yra nukreipti į Evangelijos liudijimą ir skelbimą? Žinome, kad charizmos iš prigimties yra skirtingos, tačiau visos charizmos, kaip moko šv. Paulius, yra skirtos Bažnyčiai ugdyti. Bažnyčia nėra pati sau tikslas, bet jos tikslas – evangelizuoti. Todėl ir kiekviena charizma privalo prisidėti prie evangelizavimo. Tai reikia gerai įsidėmėti vertinant savo nuveiktus darbus ir veiklos planus“, – sakė popiežius trijų vienuolijų atstovams. Dar vienas svarbus dėmuo šiame įžvalgos procese yra savo veiklos palyginimas su vienuolijų steigėjų užmojais. Nereikia gilintis į abstrakčias teorijas, bet geriau mokytis iš šventųjų, pridūrė Pranciškus, prašydamas  Dievo Motinos ordino narius niekada neužmiršti jų steigėjo šv. Jono Leonardi pavyzdžio; bazilijonus popiežius ragino niekada neišleisti iš akių šv. Juozapato uolumo, o Misijos kongregacijos narius – ištikimai sekti šv. Vincento Pauliečio pavyzdžiu.

Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į liudijimo svarbą. „Būdami vienuoliai, esate pašaukti evangelizuoti ne tik asmeniškai, kaip ir kiekvienas pakrikštytasis, taip pat ir bendruomeniškai, broliškai.“ Pasak Pranciškaus, akivaizdžiausia nuoširdžiai asmeniškai išgyvenamo pašaukimo išraiška yra džiaugsmas vienuolio veide. „Tikras džiaugsmas, ne formalus, ne dirbtinė šypsena. Džiaugsmas, kad priklausome Kristui ir esame kartu, nepaisant mūsų ribotumo ir nuodėmių. Džiaugsmas, kad Dievas mums atleidžia ir kad šiuo atleidimu dalijamės su broliais ir seserimis. Šio džiaugsmo negalima paslėpti, jis spindi! Jis yra užkrečiamas.“

Ukraina patiria kankinystę

Popiežius atskirai kreipėsi į ketvirtadienio susitikime dalyvavusius bazilijonus ukrainiečius: „Nenorėčiau užbaigti neišsakęs artumo jums, brangūs broliai ukrainiečiai bazilijonai, šią skausmo akimirką, šią jūsų tėvynės kankinystės akimirką. Norėčiau jums pasakyti, kad esu su jumis, visa Bažnyčia yra su jumis, jumis visais. Mes palydime jus, kaip tik galime, jūsų skausme. […] Jūs išgyvenate kankinystę. Meldžiu, kad Viešpats parodytų jums savo gailestingumą, kad būtų jums artimas su savo taikos ir ramybės dovanomis.“

Bazilijonų kapitula

Bazilijonų generalinė kapitula prasidėjo iškilminga liturgija Šv. Petro bazilikoje prie vieno šio ordino steigėjų vyskupo kankinio šv. Juozapato Kuncevičiaus kapo. Posėdžiuose, kurie truks iki liepos 23 d., dalyvauja ordino vyresnybės nariai ir įvairių provincijų bei mažesnių padalinių atstovai. Susitikimai vyksta Popiežiškojoje ukrainiečių Šv. Juozapato kolegijoje Romoje.

Pagrindinis kapitulos uždavinys – apžvelgti ordino veiklą per pastaruosius kelerius metus, įvertinti padėtį atskirose provincijose. Be to, numatyta išrinkti naują generalinį vyresnįjį ir jo patarėjus, nustatyti ateities prioritetus ir kryptis bei patvirtinti „Bazilijonų vienuolių ugdymo bendrąjį planą“. Ypatingas iššūkis, su kuriuo šiandien susiduria bazilijonai, yra pastoracinė ir karitatyvinė tarnystė karo Ukrainoje sąlygomis, taip pat rūpinimasis daugybės pabėgėlių, atvykusių ir tebeatvykstančių į šalis, kuriose veikia ordinas, poreikiais.

Šv. Juozapato bazilijonų ordinas gimė septynioliktojo amžiaus pradžioje, netrukus po Brastos unijos sudarymo, kai pietrytinėje LDK dalyje gyvenę ortodoksai, išlaikydami savo tradicijas ir bažnytinę struktūrą, prisijungė prie Katalikų Bažnyčios. Šios vienuolijos kūrėjais laikomi tuometinis Kyjivo metropolitas Juozapas Ruckis ir vyskupas kankinys šv. Juozapatas Kuncevičius.

Šiandien Šv. Juozapato bazilijonų ordinas yra tarptautinė vyrų vienuolių bendruomenė. Jos nariai priklauso įvairioms Rytų Katalikų Bažnyčioms, tačiau daugumą sudaro Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios nariai. Šiuo metu bazilijonai turi savo provincijas Ukrainoje, Argentinoje, Brazilijoje, JAV, Kanadoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Bazilijonai taip pat vykdo pastoracinę veiklą Portugalijoje, Serbijoje, Italijoje ir Lietuvoje. (jm / Vatican News)

2022 liepos 14, 13:15