Paieška

Popiežiaus audiencija „Global Solidarity Fund“ delegacijai Popiežiaus audiencija „Global Solidarity Fund“ delegacijai 

Popiežius kviečia kurti žmonių poreikiams artimesnę ekonomiką

„Kad solidarumas taptų konkretus, reikia jį palydinčio artumo ir atjautos kitiems“, – kalbėjo popiežius privačioje audiencijoje, trečiadienį surengtoje solidarumo fondo „Global Solidarity Fund“ nariams. Pranciškus jiems padėkojo už viską, ką jie daro marginalizuotiems žmonėms, vargstantiems ir migrantams, džiaugėsi jų pasiryžimu „eiti šiuo drąsiu keliu“, kvietė siekti ekonomikos atsivertimo, kad ji būtų krikščioniškesnė, artimesnė žmonėms.

Fondas „Global Solidarity Fund“ skatina katalikiškų organizacijų bendradarbiavimą plėtros sferoje su verslo ir investicijų bendrovėmis, tarptautinėmis institucijomis ir kraštų vyriausybėmis, skatindamas sprendimus, kurie tenkintų marginalizuotų žmonių poreikius. Fondas siekia 2030 darnaus vystymosi darbotvarkės tikslų įgyvendinimo, vadovaujasi popiežiaus enciklika Laudato si’ apie kūrinijos apsaugą ir remiasi Bažnyčios socialiniu mokymu. Fondo atstovai Pasauliniame Ekonomikos forume Davose organizuoja religijų vadovų pokalbius su ne pelno siekiančių organizacijų, privačiojo ir viešojo sektorių vadovais.

Popiežius Pranciškus fondo nariams įteiktame sveikinimo tekste išsakė pritarimą fondo pastangomis sukurti įtraukias ekonomikas, skatinančias integraciją ir kuriančias darbo vietas migrantams įsiklausymo ir susitikimo dvasioje, ir pridūrė, kad tai „drąsus kelias“.

Pranciškus padėkojo ir už migrantų, dalyvaujančių Fondo programose Kolumbijoje ir Etiopijoje, dovanas, kurias jam perdavė Fondo atstovai, audiencijos metu lydimi Fondo pirmininko kardinolo Silvano Tomasi, popiežiaus ypatingojo delegato Suvereniame Kariniame Maltos Ordine.

Kreipdamasis gyvu žodžiu, Pranciškus sakė, kad jį džiugina ėjimas į paribius, nes būtent „Jėzus taip darė. Jis ėjo į paribius, tiek į fizinius, tiek į dvasios paribius, kad ten skelbtų Evangeliją. Paribiai apima taip pat pasiturinčius, tačiau dvasiškai pasimetusius asmenis. Reikia eiti ir pas juos, nes yra daug žmonių, kuriems reikia artumo. Artumas yra Dievo stilius“, – pasakė popiežius. Pranciškus kvietė daugiau darbuotis dėl migrantų integravimo, puoselėti savo šaknų atminimą, primindamas iš migrantų susiformavusias tautas, kalbėjo apie migrantų reikalingumą ir demografinę žiemą Europoje, akcentavo svarbą siekti ekonomikos atsivertimo.

„Reikia pereiti nuo liberalios ekonomikos prie bendruomeninės“, – patikino popiežius, anot kurio „nebegalima daugiau vadovautis nei liberalistinės ar Apšvietos, nei komunistinės ekonomikos modeliais“. „Sakykim taip: pasauliui reikia krikščioniškos ekonomikos, žmonėms artimesnės, jų poreikius atliepiančios ekonomikos“, – pasakė popiežius. (SAK / Vatican News)

2022 gegužės 25, 12:26