Paieška

Popiežiaus audiencija Lombardijos seminarijai Popiežiaus audiencija Lombardijos seminarijai 

Popiežius kunigams ir seminaristams: neužsibarikaduokite zakristijoje

Pirmadienį, vasario 7 d., Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškosios Lombardijos seminarijos studentų ir ugdytojų bendruomenę. Seminarija, kurioje kunigystei rengiami jauni vyrai iš šiaurės Italijos Lombardijos regiono vyskupijų, veikia Romoje; jos būstinė yra šalia Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos.

Sveikindamas seminarijos vadovybę ir studentus, popiežius Pranciškus priminė, kad šios seminarijos auklėtinis buvo Achille Ratti – popiežius Pijus XI, kurio išrinkimo 100-ąsias metines minėjome šį sekmadienį, vasario 6 d.

Tai laikais, po Italijos suvienijimo, kuris nulėmė popiežių valdytos bažnytinės valstybės žlugimą, popiežiai teikdavę iškilmingus palaiminimus tik Šv. Petro bazilikos viduje susirinkusiems tikintiesiems, niekada nesirodydavo išoriniame bazilikos balkone, atgręžtame į Italijos pusę. Tačiau Pijus XI, vos išrinktas, pranešė, kad pirmąjį palaiminimą jis suteiks iš išorinio balkono, kad jo palaiminimas tikrai būtų skirtas „Urbi et orbi“ – Romos miestui ir visam pasauliui. Šv. Petro bazilikos palaiminimų menė nebuvo tam parengta. Tuo metu ji buvo paversta sandėliu ir užversta visokiais rakandais. Sakoma, kad prireikė gero pusvalandžio, kol darbininkai atidarė ilgai nevarstytas bazilikos išorinio balkono duris.

Pasak Pranciškaus, šis popiežiaus Pijaus XI gestas kunigams primena, kad reikia atsiverti, išplėsti tarnystės horizontą, kad apimtų visą pasaulį, stengtis pasiekti kiekvieną Dievo vaiką, kurį dangiškasis Tėvas nori su meile apkabinti. „Niekada neužsibarikaduokite zakristijoje, nekurkite mažų uždarų grupelių, kurios sudaro ramybės ir saugumo regimybę. Pasaulis laukia Evangelijos. Viešpats trokšta, kad ganytojai būtų panašūs į jį, kad savo širdyse ir ant pečių nešiotųsi kaimenės lūkesčius ir naštas. Viešpats nori, kad jo kunigų širdys būtų atviros, užjaučiančios ir gailestingos.“

Popiežius seminaristų prašė gerai išnaudoti studijų Romoje laikotarpį. Studijų metai – tai labai brangi Dievo dovana, tačiau reikia ir visada atsiminti, kad įgyjamos žinios niekada neturi būti atsietos nuo gyvenimo. Labai svarbus yra liudijimas. Būkite kunigai, kurie dega troškimu nešti Evangeliją į pasaulį, į miestų rajonus ir  gatves, ypač į skurdžiausias ir labiausiai užmirštas vietas. Pranciškus priminė, kad popiežius  Pijus XI savo, kaip visuotinės Bažnyčios ganytojo, tarnystę pradėjo klausdamas: „Ką galiu pasiūlyti Viešpačiui?“ Ir jūs, sakė Pranciškus jauniems kunigams ir seminaristams, kiekvienos dienos pradžioje klauskite: „Ką aš galiu pasiūlyti Viešpačiui?“

„Gyvenkite ir dirbkite kaip Vatikano II Susirinkimo kunigai, kaip žmonių bendrystės su Dievu ir vienų su kitais liudytojai ir ugdytojai. Megzkite bendrystę, smerkite nelygybę, būkite ganytojai, atidūs žmonių kančiai. Naudodamiesi įgytomis žiniomis ir kompetencija drąsiai ir pranašiškai būkite balsas tų, kurie neturi balso.“

„Jūsų laukia didelės užduotys“, – sakė Pranciškus, – „kad jas įgyvendintumėte, melskite Dievą malonės svajoti apie tokią rytojaus Bažnyčią, kuri būtų ištikimesnė Evangelijos dvasiai, laisvesnė, broliškesnė ir džiaugsmingiau liudytų Jėzų.“ (jm / Vatican News)

2022 vasario 07, 14:47