Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius pasveikino vyskupų konferencijų teisingumo ir taikos komisijas

Popiežius Pranciškus pasveikino lapkričio 17–18 dienomis nuotoliniu būdu vykstančio vyskupų konferencijų teisingumo ir taikos komisijų atstovų susitikimo dalyvius. Dviejų dienų susitikimo tema: šioms komisijoms šiandien keliamos užduotys ir ateities perspektyvos, apie kurias kalbama dviejuose naujausiuose Bažnyčios socialinio mokymo dokumentuose – popiežiaus Pranciškaus enciklikose „Laudato si’” ir „Fratelli tutti“.

Kreipdamasis į nuotoliniu būdu vykstančio susitikimo dalyvius ir linkėdamas gero darbo,  popiežius padėkojo kardinolui Peteriui Turksonui ir jo vadovaujamai Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai už tai, kad sukvietė vyskupų konferencijų atstovus, nors ir per atstumą, pasidalyti patirtimi, vertinimais ir pasiūlymais. Pranciškus taip pat paminėjo savo pirmtakų popiežių Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II indėlį į Bažnyčios socialinio mokymo plėtojimą, priminė, kad dar vykstant Vatikano II Susirinkimui Paulius VI įkūrė komisiją „Iustitia et Pax“, kurią vėliau Jonas Paulius II pertvarkė į Popiežiškąją teisingumo ir taikos tarybą. Būtent jų pavyzdžiu teisingumo ir taikos komisijos buvo įkurtos visose vyskupų konferencijose. „Esu tikras, kad šie du šventieji popiežiai savo užtarimu ir toliau lydės vyskupų konferencijų komisijų pastangas siekiant teisingumo ir taikos visame pasaulyje“, – sakė Pranciškus.

„Šios komisijos atlieka nepamainomą tarnystę vietos Bažnyčių socialinėje sielovadoje. Skleisdamos ir skelbdamos Bažnyčios socialinį mokymą, aktyviai veikdamos žmogaus asmens orumo ir teisių apsaugos srityje, pirmenybę teikdamos vargstantiesiems ir mažiausiems, jos prisideda prie socialinio, ekonominio ir ekologinio teisingumo augimo ir taikos kūrimo.“ Popiežius ragino vykdant šią misiją plačiai remtis enciklikomis „Laudato si’“ ir „Fratelli tutti“, jas taikyti atsižvelgiant į vietines sąlygas ir konkrečias žemynų, regionų ir valstybių situacijas. „Iš tiesų kiekvienoje pasaulio dalyje visapusišką vystymąsi, taigi ir teisingumą bei taiką, įmanoma kurti tik einant šiais dviem keliais: rūpinantis bendrais namais, brolyste ir socialine draugyste. Šie du keliai kyla iš Kristaus Evangelijos, tačiau jais galime eiti kartu su vyrais ir moterimis, priklausančiais kitoms krikščioniškoms konfesijoms, kitoms religijoms ir net neišpažįstančiais jokios konkrečios religijos.“

Popiežius ragino tęsti darbą su viltimi, ryžtu ir kūrybiškumu, patikindamas, kad jis gerai supranta, koks sudėtingas yra dabartinis kontekstas, paženklintas sveikatos ir socialinės krizės, kurią nulėmė COVID-19 pandemija, tai pat senų ir naujų konfliktų. Pasak Pranciškaus, nerimą kelią ir pasaulyje pastebima tendencija nesilaikyti įsipareigojimų, prisiimtų po didžiulių praėjusio šimtmečio tragedijų.

„Dabartinė krizė atskleidė daugybę ekonominės ir politinės sistemos prieštaravimų, o neišspręstos problemos reikalauja bendrų pastangų. Todėl raginu jus šiuos klausimus spręsti bendradarbiaujant su kitais Bažnyčios ir pilietinės visuomenės  atstovais vietiniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu įsipareigojusiais skatinti teisingumą ir taiką.“

Savo sveikinimą teisingumo ir taikos komisijų atstovams popiežius baigė prašydamas jiems Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, užtarimo ir suteikdamas apaštališkąjį palaiminimą. (jm / Vatican News)

2021 lapkričio 17, 13:57