Paieška

75 metai nuo UNESCO konstitucijos įsigaliojimo 75 metai nuo UNESCO konstitucijos įsigaliojimo 

Popiežiaus sveikinimas UNESCO

„Mintys apie karus gimsta žmonių protuose, todėl būtent į žmonių sąmonę privalu įskiepyti taikos gynimo idėją“, – tvirtinama UNESCO konstitucijos preambulėje. „Iš širdies sveikinu šią Jungtinių Tautų agentūrą, kuri perlipo 75 metų slenkstį“, – lapkričio 11 dienos video sveikinime pasakė popiežius Pranciškus.

Šiomis dienomis Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) mini 75 metų sukaktį nuo jos konstitucijos įsigaliojimo. 

UNESCO organizacija buvo įsteigta keletą mėnesių po II Pasaulinio karo pabaigos, 1945 lapkričio 16 d. Nariai steigėjai parengė steigiamąjį aktą, kuris, jį ratifikavus 20 valstybių, įsigaliojo 1946 lapkričio 4 d. 

UNESCO yra integrali Jungtinių Tautų Organizacijų tinklo, sukurto po dviejų barbariškų pasaulinių karų, sukrėtusių visą žmoniją, dalis. „Organizacijos tikslas – prisidėti prie taikos ir saugumo palaikymo stiprinant bendradarbiavimą per švietimą, mokslą ir kultūrą, kad būtų užtikrinta visuotinė pagarba teisingumui, įstatymo viršenybei, žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, kurias visoms tautoms, neatsižvelgiant į rasinius, lyties, kalbos ar religijos skirtumus, įtvirtina Jungtinių Tautų Chartija“ (žr. UNESCO konstitucijos 1 str. )

„Su UNESCO Bažnyčia palaiko išskirtinį ryšį“, – sakoma popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žinioje. – „Juk Bažnyčia tarnauja Evangelijai, o ši yra labiausiai sužmoginanti žinia istorijoje. Gyvenimo, laisvės, vilties žinia, įkvėpusi visais laikais ir kiekvienoje vietoje nesuskaičiuojamas ugdymo iniciatyvas, skatinusi mokslinį ir kultūrinį žmonių šeimos augimą.“

„Dėl to Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija yra privilegijuota Šventojo Sosto partnerė, kartu tarnauja taikai ir solidarumui tarp tautų, visapusiškam asmens vystymuisi ir žmonijos kultūrinio paveldo saugojimui. Daug sveikinimų UNESCO! Daug sveikinimų! Tegu Dievas jus laimina, gero darbo, ačiū!“, –  video sveikinime UNESCO bendruomenei sakė popiežius Pranciškus. Popiežiaus sveikinimas buvo perduotas lapkričio 12 dieną UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusio jubiliejinio minėjimo metu. (RK / Vatican News)

2021 lapkričio 13, 09:39