Paieška

Popiežius konsekravo du naujus vyskupus

Spalio 17-sios rytą, Šv. Petro bazilikoje aukotų 29-ojo eilinio sekmadienio Mišių metu, popiežius Pranciškus konsekravo du naujus vyskupus – italą Tortonos vyskupą ordinarą Guido Marini ir čilietį Dvasininkijos kongregacijos sekretorių Andres Gabriel Ferrada Moreira.

56 metų Guido Marini, Tortonos vyskupas, yra buvęs ilgametis popiežių liturginių apeigų ceremonmeisteris. 2007 m. jį į šias pareigas paskyrė popiežius Benediktas XVI, o popiežius Pranciškus jį jose patvirtino. Guido Marini yra kilęs iš Genujos arkivyskupijos, 1989 m. buvo įšventintas šios diecezijos kunigu. Vyskupas Guido Marini Tortonos vyskupijoje perėmė ganytojo pareigas iš pranciškono vyskupo Vittorio Francesco Viola, kurį gegužės mėnesį popiežius Pranciškus pašaukė į Romą, kad eitų Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos sekretoriaus pareigas. Skyrimo proga popiežius Tortonos vyskupui emeritui V. F. Viola suteikė asmeninį arkivyskupo titulą.

Antras popiežiaus vyskupu konsekruotas dvasininkas yra Andres Gabriel Ferrada Moreira, naujasis Dvasininkijos kongregacijos sekretorius. 52 metų amžiaus čilietis, titulinis Tiburnijos arkivyskupas, į šias pareigas buvo paskirtas spalio 1 d. Andres Gabriel Ferrada Moreira gimė 1969 m. Čilės sostinėje Santjage, 1999 m. buvo įšventintas Santjago arkivyskupijos kunigu, 2006 m. apsigynė teologijos daktaratą Popiežiškajame Grigaliaus universitete. Čilėje kun. Ferrada Moreira buvo Popiežiškosios Šventųjų angelų sargų seminarijos dėstytojas ir prefektas. Nuo 2018 metų yra Dvasininkijos kongregacijos narys. Skirdamas į naujas pareigas Romos kurijoje popiežius jam suteikė asmeninį arkivyskupo titulą.

Pagrindinė vyskupo pareiga – tai pareiga melstis. Antroji pareiga – skelbti Dievo žodį. Ir tik po to eina visos kitos pareigos ir užduotys. Vyskupas taip pat turi įkūnyti Bažnyčios meilę visiems žmonėms ir rūpestingai padėti kiekvienam, kas šaukiasi pagalbos, sakė sekmdienį popiežius skaitydamas homiliją iš konsekracijos apeigyno.

Jis priminė, kad vyskupo tarnystėje pats Kristus skelbia išganymo Evangeliją ir veda tikinčiuosius į šventumą, pašventina juos sakramentais. Pats Kristus per vyskupo tėvystės tarnystę buria naujus narius į savo Kūną – Bažnyčią. Pats Kristus per vyskupo išmintį veda žemėje keliaujančią Dievo tautą į amžinosios laimės tikslą.

„Vyskupystė yra tarnystės vardas – be tarnystės nėra tikros vyskupystės, tai ne garbės vardas, kaip kad norėjo mokiniai – vienas iš kairės, kitas iš dešinės, nes vyskupui skirta labiau tarnauti, nei vadovauti. Tarnauti! Šia tarnyste saugosite savo pašaukimą ir būsite tikri ganytojai, tarnystės, ne garbės, ne galios, ne valdžios ganytojai, ne. Tarnauti, visuomet tarnauti“, – sakė popiežius.

Kreipdamasis į konsekruosimus vyskupus popiežius ragino:

„Skelbkite Dievo Žodį, kiekviena tinkama ir netinkama proga. Būkite Bažnyčios tikėjimo, tarnystės ir meilės saugotojai, todėl svarbu artumas. Artumas yra būdingiausias Dievo bruožas.“

Popiežius prašė neužmiršti liudyti artumą, sakė, kad yra keturi vyskupui privalomi „artumai“: artumas Dievui maldoje, artumas kitiems vyskupams, artumas kunigams ir artumas kaimenei. „Viešpats tesuteikia malonę augti šiame artumo kelyje. Tuomet galėsite geriau sekti Viešpaties pavyzdžiu, nes jis visuomet buvo arti ir visuomet yra arti mūsų, jo artumas yra kupinas atjautos ir švelnumo“, – naujiesiems vyskupams sakė popiežius Pranciškus. (SAK / Vatican News)

Photogallery

Popiežius konsekravo du vyskupus
2021 spalio 17, 10:31