Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį: nebūkime griežti kitiems, o sau atlaidūs

Neteiskime kitų, bet pirmiausia būkime reiklūs sau patiems, kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties angelo“ maldą komentuodamas Mišių Evangeliją.

Sekmadienio Evangelijos skaitinyje girdėjome trumpą Jėzaus ir apaštalo Jono, kalbėjusio visų mokinių vardu, dialogą. Mokiniai matė žmogų, Viešpaties vardu išvarantį piktąsias dvasias. Jie uždraudė jam tai daryti, nes jis nepriklausė jų grupei. Išklausęs mokinių pasakojimą, Jėzus liepė netrukdyti tiems, kurie daro gera, nes ir jie prisideda prie Dievo plano įgyvendinimo. Jėzus taip pat paprašė neskirstyti žmonių į gerus ir blogus, bet saugoti savo širdis, kad nepasiduotume blogiui ir savo elgesiu nepapiktintume kitų.

Pasak Pranciškaus, mums visiems gresia pagunda užsidaryti. Mokiniai norėjo užkirsti kelią geram darbui vien dėl to, kad jį atlikęs asmuo nepriklausė jų grupei. Jie manė, kad tik jiems priklauso išskirtinė teisė veikti Jėzaus vardu ir kad tik jie vieninteliai gali darbuotis dėl Dievo karalystės. Jie jautėsi privilegijuoti ir kitus laikė svetimais, netgi buvo nusistatę priešiškai jų atžvilgiu. Uždarumas, sakė popiežius, visada reiškia ir kito žmogaus atstūmimą. Čia glūdi ir daugelio didžiųjų istorijos blogybių šaknys: absoliutizmo, kuris sukurdavo diktatūras, ir daugybės smurto prieš kitus žmones.

Uždarumas kelia grėsmę ir Bažnyčiai. Velnias, kuris yra skaldytojas, – žodis velnias ir reiškia skaldytoją – visada kursto įtarumą kitų atžvilgiu, siekdamas mus suskaldyti ir išskirti. Kartais ir mes nesugebame būti nuolankūs ir atviri, įsivaizduojame, kad esame pirmūnai, kitus laikydami menkesniais už save. Visa tai kelia pavojų krikščionių bendruomenėms tapti ne bendrystės, o atskirties vietomis. Šventoji Dvasia nenori uždarumo; ji nori atvirumo, svetingų bendruomenių, kuriose yra vietos visiems, sakė Pranciškus.

Antroji šio sekmadienio Evangelijos dalis – tai Jėzaus raginimai. Neteiskime kitų, bet pirmiausia būkime reiklūs sau patiems. Nebūkime griežti kitiems, o sau atlaidūs. Jėzus mus ragina nesitaikstyti su blogiu, pasitelkdamas labai išraiškingus vaizdus. Jei kas nors tavyje kelia papiktinimą, išlupk, nukirsk tai! Jis nesako: „Pagalvok, ką daryti, kad būtų šiek tiek geriau“, bet sako: „Nukirsk!“ Jėzus yra radikalus, bet jis to reikalauja mūsų labui, kaip geras gydytojas. Kiekvienas genėjimas yra skirtas tam, kad palengvintų augimą ir padėtų duoti vaisių. „Tad paklauskime savęs: kas manyje prieštarauja Evangelijai? Ką turėčiau pašalinti iš savo gyvenimo?“

„Melskime Nekalčiausiąją Mergelę Mariją, kad ji mums padėtų būti dosniems kitiems ir reikliems sau.“ (JM / Vatican News)

2021 rugsėjo 26, 12:07

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >