Paieška

Sekminių Mišios Vatikane. Skelbkime džiaugsmą, o ne dejuokime dėl nesėkmių

Sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus aukojo Šventosios Dvasios atsiuntimo – Sekminių – iškilmės Mišias.

„Ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo“ (Jn 15, 26), – Jėzus pažada savo mokiniams atsiųsti didžiąją dovaną, dovanų dovaną, sakė popiežius, atkreipdamas dėmesį į Šventajai Dvasiai suteiktą titulą, kuris originaliame Evangelijos pagal Joną tekste nusakomas  graikų kalbos žodžiu „parakletos“. Šis žodis reiškia visų pirma du dalykus – guodėją ir gynėją (advokatą).

Šventoji Dvasia yra mūsų guodėja, sakė Pranciškus. Mums visiems reikia paguodos, ypač tokiais, kaip dabartiniai, laikais. Mes dažnai pasitenkiname žemiškosiomis paguodomis, kurios greit praeina, palikdamos tuštumą. Iš tiesų, sakė popiežius, žemiškosios paguodos yra kaip nuskausminantys vaistai, kurie leidžia trumpam užmiršti skausmą, bet nepagydo. Tik Šventoji Dvasia, kuri aplanko mūsų sielą, gali pagydyti dvasines ligas.

„Broli, sese“, – sakė Šventasis Tėvas, – „jei bijai tamsos ir vienatvės, jei tave slegia viltį atimanti našta, jei tavo širdį degina skausminga žaizda, jei nerandi išeities, – atsiverk Šventajai Dvasiai.“ Popiežius ragino žiūrėti į apaštalus: jie buvo išsigandę, pasislėpę už užrakintų durų, prieš akis turėjo tik savo silpnumą ir nesėkmes, tačiau kai jie gavo Šventąją Dvasią, viskas pasikeitė. Problemos ir jų pačių trūkumai liko tie patys, tačiau jie jau nebijojo, jautė, kad juos perkeitė Dievo paguoda, ir degė troškimu tąja paguoda dalytis su kitais.

Ir mes esame pašaukti liudyti Dvasią guodėją, guosti kitus. Dvasia guodėja sako Bažnyčiai, kad šiandien metas guosti. „Turime skelbti džiugią Evangelijos žinią, o ne kovoti su pagonybe“, – sakė popiežius. „Turime kitiems nešti Prisikėlimo džiaugsmą, o ne dejuoti dėl sekuliarizacijos dramos. Turime mylėti pasaulį, bet nesupasaulėti.  Turime liudyti gailestingumą, o ne reikalauti, kad kiti laikytųsi taisyklių ir normų.“

Šventoji Dvasia yra mūsų gynėja, advokatė, tęsė popiežius, atkreipdamas dėmesį, kad Jėzaus laikais gynėjo teisme vaidmuo buvo kitoks, negu šiandien. Tai laikais gynėjas nekalbėdavo teisiamojo vardu, bet jam patardavo, kaip pačiam gintis. Kokių patarimų mums šiandien duoda Dvasia Gynėja? Visų pirma ji mums sako: „Gyvenk dabartyje!“ Ne praeityje ir ne  ateityje, bet šiandien turime daryti gera, paversti savo gyvenimą dovana kitiems.

Kitas patarimas: „Matyk visumą!“ Šventoji Dvasia ugdo vieningą įvairovę, ne uždarus individus, bet bendruomenę, susidedančią iš įvairių narių, turinčių skirtingas charizmas. Šventoji Dvasia kuria vienybę, santarvę, įvairovės darną, skatina mus suvokti save kaip brolius ir seseris, vieno Kūno narius. Piktoji dvasia siekia mūsų skirtumus paversti priešiškumu, nori, kad mūsų skirtumai taptų ideologijomis. Turime sakyti „ne“ ideologijoms, „taip“ – vienybei.

Galiausiai trečiasis Dvasios gynėjos patarimas: Dievas tebūna svarbesnis už tavąjį „aš“. Tai, pabrėžė Pranciškus, galioja kiekvienam iš mūsų, galioja ir Bažnyčiai, kuri yra  ne žmonių organizacija, bet Dvasios šventovė.

Sekminių Mišių homiliją popiežius baigė malda, kad Šventoji Dvasia, mūsų širdžių guodėja, padarytų mus savo paguodos skelbėjais. Kad ji, mūsų gynėja, skatintų mus būti Dievo liudytojais, vienybės pranašais, atnaujinančios malonės apaštalais. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 23, 12:49