Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius jaunimui: Dievas trokšta jūsų

Popiežiaus Pranciškaus pratarmė kardinolo Raniero Cantalamessa OFM Cap. knygai apie brolį Pacifiką, pasekusį Asyžiaus Neturtėliu.

Popiežius kreipiasi į jaunus, gyvenimo prasmės ir savo kelio ieškančius žmones, supažindindamas juos su kardinolo R. Cantalamessa OFM Cap. knyga – dovana, pilna pagarbos ir pasitikėjimo. Popiežius cituoja stiprius Kalno pamokslo žodžius, kad tam, kas beldžiasi, bus atidaryta. Tai įpareigojantis pažadas, tačiau ar jį galima priimti rimtai? Ar tikrai, jei aš prašysiu Viešpaties, jis išklausys mano prašymą, rasiu tai, ko ieškau, jei belsiu, ar bus atidaryta? Kažkas galbūt pasakys, kad kartais patirtis paneigia šį pažadą, kad daugelis prašo ir negauna, beldžiasi į dangaus vartus ir negirdi nieko, tik tylą. Tad ar galima tikėti šiais žodžiais?

Suprantu tavo dvejones ir vertinu klausimus – būtų vargas, jei jų neturėtum, tęsia popiežius. Šie klausimai kylą ir jam, tad Šventasis Tėvas primena kitas Šventojo Rašto eilutes iš pranašo Jeremijo knygos, kai Viešpats taria: „Kai manęs ieškosite, mane rasite. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite, surasite mane čia pat su jumis“ (Jer 29, 13–14). Dievas leidžiasi surandamas, bet tik tada, jei žmogus ieško jo visa širdimi. Popiežius toliau ragina skaityti Evangelijose apie Jėzaus susitikimus su žmonėmis – kai kuriems šie pažadai išsipildė. Tiems, kuriems rasti atsakymą buvo tapę esmiškai svarbu. Viešpats leidosi surandamas našlės atkaklumo, Nikodemo tiesos troškimo, šimtininko tikėjimo, raupsuotojo troškimo išgyti, nuoširdžios nusidėjėlės atgailos. Kas ieško, tas randa, jei ieško visa širdimi, jei Viešpats jam tampa gyvybiškai svarbus, kaip vanduo dykumoje, kaip žemė sėklai, kaip saulė gėlei. Tai labai gražu ir pagarbu mūsų laisvės atžvilgiu – tikėjimas nesuteikiamas automatiškai, nepriklausomai nuo mūsų dalyvavimo, tačiau mes raginami įsitraukti visu savimi, pirmu asmeniu. Tai dovana, kuri nori būti trokštama, Meilė, kuri nori būti mylima, rašo Šventasis Tėvas.

Galbūt ieškojai Viešpaties ir jo neradai, tačiau leisk užduoti klausimą – kiek stiprus buvo tavo troškimas jį rasti? Popiežius ragina jaunus žmones ieškoti jo visa širdimi, melstis, klausti, šauktis, šaukti. Ir jis leisis randamas. Pacifikas, vadinamas Eilių karaliumi, apie kurį rašoma kardinolo R. Cantalamessa knygoje, mylėjo gyvenimą ir, kaip ir kiekvienas jaunas žmogus, norėjo jį išgyventi visą. Jis buvo vienas žymiausių savo laiko dainių, poetų, ir, pats to nežinodamas, ieškojo to, kuris vienintelis gali užpildyti žmogaus širdį. Ieškojo ir buvo surastas, tai rodo mums dar gilesnę tiesą – Viešpats trokšta, kad tu jo ieškotum, kad jis galėtų tave rasti. Kaip sakė Grigalius Nazienzietis – Dievas trokšta tų, kurie trokšta jo, ir kai mes esame išties pasirengę, Jis galiausiai gali mus susitikti. Jis kviečia mus belstis, tačiau tai Jis pirmasis ateina prie mūsų širdies durų ir sako: „Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr 3, 20).

O jei šiandien jis pasibelstų į tavo duris,  klausia popiežius. Kartą Pacifikas Markių Kolpersito Šv. Ksavero vienuolyne sutiko brolį Pranciškų ir jį persmelkė Asyžiaus Neturtėlio žodžiai, jame įsižiebė nauja kibirkštis. Turbūt jam nutiko tas pats, kas Pauliui pakeliui į Damaską. Jis pamatė Pranciškų visame jo šventumo spindėjime ir per jį persišviečiantį Dievo veido grožį. Rado tai, ko visuomet ieškojo, rado švento žmogaus dėka. Jis nedelsdamas nutraukė viską, sakydamas, kad nebėra ką pridurti – „tad paimk mane iš pasaulio ir nuvesk pas didįjį Imperatorių“.

Kai Viešpats mus pakviečia pas save, nenori kompromisų ar dvejonių, jis laukia radikalaus atsakymo. Tad tą dieną gimė naujas žmogus – brolis Pacifikas, pilnas ramybės, kurios anksčiau nepažinojo. Nuo tos dienos jis visas atsidavė Dievui, tapo vienu artimiausių šv. Pranciškaus bendražygių, jo tikėjimo liudytoju.

Dėkodamas brangiajam tėvui Raniero už šią naują dovaną Bažnyčiai – knygą, kuri atneš daug gėrio visiems ją skaitantiems, popiežius Pranciškus linki vaisingo skaitymo ir primena, kad Dievas nenustoja kviesti, veikiau dar garsiau nei vakar leidžia išgirsti savo balsą. Reikia tik nutildyti kitus balsus ir pagarsinti didžiausio savo troškimo garsą, kad išgirstume aiškų balsą savyje ir aplink save. „Jei išdrįsi palikti savo saugumą ir atsiverti Jam, tau atsivers naujas pasaulis, o tu tapsi šviesa kitiems“, – taip kreipiasi į jauną kardinolo R. Cantalamessa knygos skaitytoją popiežius Pranciškus, prašydamas nepamiršti melstis už jį. (DŽ / Vatican News)

2021 balandžio 08, 12:03