Paieška

Popiežiaus kelionė į Iraką. Erbilio mieste iškeltas plakatas Popiežiaus kelionė į Iraką. Erbilio mieste iškeltas plakatas

Popiežiaus video žinia irakiečiams

„Brangūs broliai ir seserys Irake, assalam lakum („taika jums“)! Už kelių dienų pagaliau būsiu tarp jūsų! Labai noriu su jumis susitikti, pamatyti jūsų veidus, aplankyti jūsų žemę, senąjį ir ypatingąjį civilizacijos lopšį“, – sakė popiežius Pranciškus video žinioje, kurią savo kelionės į Iraką išvakarėse pasiuntė irakiečiams. Popiežius kreipėsi ne vien į krikščionis, bet ir į kitų religinių tradicijų išpažinėjus.

„Atvykstu kaip piligrimas, kaip atgailaujantis piligrimas, melsti Viešpaties atleidimo ir susitaikymo po ilgų karo ir terorizmo metų, prašyti Dievo paguodos širdims ir užgydyti žaizdas. Atkeliauju pas jus kaip taikos piligrimas, kad pakartočiau: „jūs visi esate broliai (žr. Mt 28, 3)“. Taip, atvykstu kaip brolybės ieškantis taikos piligrimas, vedamas troškimo melstis ir eiti kartu, taip pat ir su kitų religinių tradicijų broliais ir seserimis, žvelgiu į Abraomą, kuris į vieną šeimą sujungia musulmonus, žydus ir krikščionis“, – tęsė popiežius Pranciškus.

„Brangūs broliai ir seserys krikščionys, kurie liudijote tikėjimą į Jėzų sunkiausiuose išbandymuose, nekantriai laukiu, kada jus pamatysiu. Man garbė susitikti su kankinių Bažnyčia: ačiū už jūsų liudijimą. Daug, deja, labai daug kankinių, kuriuos pažinote, tepadeda mums ištverti su nuolankia meilės jėga. Sugriautų namų ir išniekintų bažnyčių vaizdas vis dar stovi jūsų akyse, o širdyje žioji praradimų ir apleidimų paliktos žaizdos. Norėčiau jums perduoti meilų visos Bažnyčios prisilietimą, ji artima jums ir visiems iškankintiems Artimiesiems Rytams, ji drąsina jus eiti pirmyn. Neleiskime, kad viršų paimtų baisūs kentėjimai, kurios patyrėte, kurie skaudina ir mane. Nepasiduokime blogio sklaidai: senosios jūsų žemės išminties versmės skatina eiti kita kryptimi, daryti kaip Abraomas, kuris, nors ir viską paliko, niekada nenustojo vylęsis (žr. Rom 4, 18) ir pasitikėdamas Dievu susilaukė gausybės palikuonių, tarsi žvaigždžių danguje. Brangūs broliai ir seserys, žvelkime į žvaigždes, ten mūsų pažadas“, – kvietė Šventasis Tėvas.

„Brangūs broliai ir seserys, per visus šiuos metus apie jus – daug iškentusius, bet neparblokštus – daug galvojau. Apie jus – krikščionis, musulmonus, apie tokias tautas, kaip jazidai, kurie taip daug kentėjo: visi esate broliai, visi. Dabar atvykstu į jūsų palaimintą ir sužeistą žemę kaip vilties piligrimas. Pas jus, Ninevėje, nuskambėjo Jonos pranašystė, kuri užkirto kelią sugriovimui ir atnešė naują viltį, Dievo viltį. Užsikrėskime šia viltimi, kuri drąsina pradėti iš naujo ir viską atkurti. Ir šiuo sunkiu pandemijos metu padėkime vienas kitam stiprinti brolybę, kartu statyti taikią ateitį. Kartu, bet kurios religinės tradicijos broliai ir seserys. Iš jūsų žemės prieš tūkstančius metų Abraomas pradėjo savo kelionę. Dabar turime ją tęsti tokia pat dvasia, eidami kartu taikos keliais!“, – kvietė popiežius. 

„Todėl visiems jums meldžiu Aukščiausiojo taikos ir palaiminimo. Visų jūsų prašau elgtis taip, kaip Abraomas: eiti su viltimi ir niekada nenustoti žvelgti į žvaigždes. Visų jūsų prašau malonės lydėti mane malda. Shukran! („Ačiū!”)“, – baigdamas savąjį kreipimąsi sakė popiežius Pranciškus. 

Galima pridurti, kad Irako krikščionys jau atsiliepia į šį popiežiaus prašymą. Didžiausios Irako krikščionių bendruomenės – chaldėjų apeigų katalikų – patriarchas Louis Sako kovo 3 dieną vadovavo maldos už sėkmingą popiežiaus vizitą Irake vakarui, kuris buvo surengtas Šv. Juozapo chaldėjų katedroje Bagdade, esančioje Karados kvartale. Šeštadienio, kovo 6-osios, vakare šioje katedroje melsis ir popiežius Pranciškus, kuris vadovaus šventosioms Mišioms. (RK / Vatican News

2021 kovo 04, 11:45