Paieška

Popiežius: Dievo šviesa galingesnė už bet kokias sutemas

Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo iškilmę – Viešpaties apsireiškimą visoms tautoms. Iš tiesų, Kristaus įvykdytas išganymas neturi ribų, nes yra skirtas visiems. Viešpaties apsireiškimas – ne dar vienas slėpinys, o visuomet tas pats Viešpaties užgimimo slėpinys, matomas jo šviesoje, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, kurią privalome priimti tikėjimu ir nešti kitiems meile, liudijimu, Evangelijos skelbimu. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus trečiadienio, sausio 6-osios – Viešpaties Apsireiškimo iškilmės – vidudienį meldė Mariją globoti visuotinę Bažnyčią, kad visame pasaulyje paskleistų Kristaus Evangeliją – žmonių ir tautų šviesą.

Popiežius sakė, kad pranašo Izaijo vizija, nuskambėjusi Viešpaties Apsireiškimo iškilmės liturgijoje, aktuali kaip niekad: „Žemę štai sutemos gaubia ir tautas tamsybės dengia“ (Iz 60, 2). Šiame kontekste pranašas skelbia apie šviesą – Dievo Jeruzalei suteiktą šviesą, kuriai skirta nušviesti visų tautų kelią. Ši šviesa gali patraukti visus, esančius arti ir toli. Pranašo vizija kviečia pasikliauti viltimi: visuomet būna grėsmingų sutemų mūsų ir visos žmonijos gyvenime, bet Dievo šviesa galingesnė. Tereikia ją priimti, kad ji galėtų šviesti visiems.

Kur yra ši šviesa? Evangelistas Matas Viešpaties Apsireiškimo iškilmės liturgijos pasakojime apie Rytų išminčius atskleidžia, kad ši šviesa yra Betliejaus kūdikis Jėzus, nors ne visi priima jo karalystę. Jis yra užtekėjusi žvaigždė, pažadėtasis Mesijas, tasai, per kurį Dievas įgyvendins savo meilės, teisingumo ir taikos karalystę. Jis gimė ne dėl kai kurių, o dėl visų žmonių, dėl visų tautų. Jo šviesa skirta visoms tautoms, visų tautų išganymui.

Kristaus šviesa sušvinta bet kurioje vietoje ir visais laikais ne galingomis pasaulio imperijų priemonėmis, kurios visuomet siekia užsitikrinti viešpatavimą, o Evangelijos skelbimu – žodžiu ir liudijimu. Tai tas pats būdas, kuriuo Dievas įžengė į mūsų tarpą – per įsikūnijimą, o tai reiškia tapo artimu kitam su juo susitikdamas, prisiimdamas jo tikrovę. Tik šitaip Kristaus šviesa, kuri yra Meilė, gali sušvisti tuose, kurie ją priima, ir pritraukti kitus. Kristaus šviesa sušvinta ne tik žodžiais ar dirbtinais verslo metodais. Kristaus šviesa pasklinda tikėjimu, žodžiu ir liudijimu. Kristus yra žvaigždė, tačiau ir mes galime ir turime būti žvaigžde sau, mūsų broliams ir seserims, tapdami Atpirkėjo visiems neatlyginamai siūlomo gerumo ir nesibaigiančio gailestingumo liudytojais. Kristaus šviesa pasklinda ne prozelitizmu, o liudijimu, tikėjimo išpažinimu, taip pat kankinyste.

Turime šią šviesą priimti vis labiau ir labiau, jokiu būdu negalime jos pasisavinti ar manyti, kad mūsų uždavinys ją valdyti. Mes pašaukti, kad, kaip Rytų išminčiai, leistume Kristui mus nuolat žavėti, patraukti, vesti, apšviesti ir atversti. Tai tikėjimas, kuris per maldą ir Dievo darbų kontempliavimą mus nuolat pripildo vis naujo džiaugsmo ir nuostabos, sakė popiežius. Nuostaba visuomet yra pirmasis žingsnis, leidžiantis eiti pirmyn pasilikti šioje šviesoje.

* * * 

Popiežius po Viešpaties Apsireiškimo iškilmės vidudienio maldos išsakė nerimą dėl Centrinės Afrikos Respublikos gyventojų patiriamų sunkumų, paragino kurti taiką brolišku ir pagarbiu dialogu ir atsisakyti bet kokių smurto proveržių, prisiminė šią dieną Bažnyčioje minimą Vaikų misionierių dieną, padėkojo jiems už bendraamžiams džiaugsmingai liudijamą Jėzų ir pasveikino su Kalėdomis Bažnyčias ir bendruomenes,  kurios Kristaus užgimimą švenčia sausio 7 dieną. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 06, 12:50