Paieška

Popiežius aukojo Vėlinių Mišias

Pirmadienio pavakare popiežius Pranciškus aukojo Mišias už mirusiuosius. Skirtingai negu kitais metais, kai Šventasis Tėvas Vėlinių dieną lankydavo kurias nors Romos kapines ir melsdavosi už mirusius kartus su savo vyskupijos tikinčiaisiais, šiemet dėl pandemijos Vėlinių Mišias Pranciškus aukojo Vatikano viduje esančių vokiečių kapinių koplyčioje, dalyvaujant tik keliems ten pat esančios Vokiečių kolegijos bendruomenės nariams.

Trumpoje Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo Jobo knygos žodžius: „Aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas“ (Job 19, 25). Ir mes gyvename krikščioniškąja viltimi. Viltis neapgauna, kaip sako šv. Paulius. Viltis mus palaiko ir suteikia prasmę mūsų gyvenimui. Tačiau, sakė popiežius, turime atsiminti, kad viltis – tai malonė, kad viltis yra dovana, kurios turime prašyti. Niekas iš mūsų negali nei vilties pats savo jėgomis laimėti, nei manyti, kad yra jos nusipelnęs. Viltis – tai dovana. „Šiandien, atsimindami iškeliavusius mūsų brolius ir seseris, žiūrėdami į kapus ir į dangų, kartu su Jobu kartojame: „Aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas. Jį matys mano, ne kieno nors kito, bet mano akys.“ Tai mūsų stiprybė ir mūsų viltis, tai mums už dyką dovanojama malonė. Viešpats mums visiems ją tesuteikia.“

Po Mišių Pranciškus privačiai aplankė Vatikano bazilikos kriptoje palaidotų popiežių kapus.

Vokiečių kapinių Šv. Petro bazilikos pašonėje istorija siekia devintąjį amžių. Jose buvo laidojami iš vokiečių žemių į Romą atvykstantys ir čia mirę piligrimai, taip pat mieste gyvenusios vokiečių bendruomenės nariai. Jose palaidotas ir vienas lietuvis – marijonų kongregacijos studentas Bronislovas Kačergius. Jis buvo vienas pirmųjų marijonų kongregacijos atkūrėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio į Romą atsiųstų studentų. Bronislovas, Vengrų ir vokiečių kolegijos studentas, mirė 1924 m. gegužės 21 d. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 02, 17:21