Paieška

Pašvęstųjų konsekracija vyskupijoje Pašvęstųjų konsekracija vyskupijoje 

Pranciškus „Ordo virginum“ narėms: padėkite Bažnyčiai gimdyti naują žmoniją

„Ordo virginum“, pašvęstųjų moterų-mergelių luomas, atnaujintas Katalikų Bažnyčioje po Vatikano antrojo susirinkimo, mini moterų konsekravimo apeigyno paskelbimo penkiasdešimtąsias metines. Šia proga parašytame laiške popiežius Pranciškus „Ordino virginum“ moteris paragino puoselėti seseriškumo malonę, kad, saugodamos tikėjimą su visa Bažnyčia, Kristaus sužadėtine ir mergele, gimdytų ir ugdytų naują žmoniją.

Laiške Pranciškus apgailestavo, kad dėl pandemijos buvo nukeltas svarbus tarptautinis Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos suvažiavimas Ordo virginum konsekravimo apeigyno paskelbimo jubiliejaus proga. Pasak popiežiaus, moterų-mergelių pašaukimas liudija neišsemiamas įvairialypes malones, kuriomis Prisikėlusiojo Dvasia „visa daro nauja!“ (Apr 21, 5) ir yra vilties ženklas. Ištikimybė Tėvui ir dabartiniais laikais sužadina kai kurių moterų širdyse troškimą pašvęsti Viešpačiui savo mergelišką nekaltumą kasdieniame gyvenime.

Pranciškus paragino mergelišką nekaltumą pašventusias moteris jubiliejaus proga vėl atsiversti savo apeigyno puslapius ir apmąstyti, kas jame sakoma apie šio pašaukimo prasmę.

„Jūs esate pašauktos gyventi Dievo patirtimi per jo Sūnų ir liudyti jį – pirmąjį pamilusį žmoniją, atvėrusį savo meilę, kad visi galėtų ja džiaugtis, ir turintį galią perkeisti nusidėjėlius, kad taptų šventesni.“

„Būkite gailestingumo moterimis ir žmoniškumo ekspertėmis, moterimis, kurios Dievo Motinos Marijos pavyzdžiu įtiki „revoliucine švelnumo ir meilės galia“ (EG 288)“.

„Pandemija moko, kad „laikas pašalinti žmonijai iš šaknų gresiančias nelygybes ir užgydyti neteisingumą“ (iš popiežiaus 2020 metų Dievo Gailestingumo sekmadienio homilijos). „Todėl visa tai, kas šiandien vyksta pasaulyje, tesukrečia ir jus: neužmerkite akių ir nebėkite, bet su atjauta eikite per pasaulio skausmą ir kančias, ištvermingai skelbdamos visiems skirtą visavertį Evangelijos gyvenimą.“

Kiekvienai pašvęstai moteriai-mergelei suteikdamas savo palaiminimą, taip pat moterims, kurios rengiasi tapti Ordo virginum narėmis, ir visoms, kurios tai darys ateityje, popiežius linkėjo, kad jos visuomet gebėtų gyventi „skaisčia laisve“ (casta libertas). „Šitaip būsite ženklas sutuoktinių meilės, suvienijančios Kristų su Bažnyčia, kuri yra žmonijos mergelė-motina, sesuo ir draugė.“

Priminęs, kad moterys-mergelės pašvęstos vien tik Dievui, bet gyvena ne užsidariusios, o liudydamos evangelinį artumą savo aplinkoje, popiežius ragino „mylėti visus, pirmiausiai vargstančiuosius“.

Jūsų mergeliško nekaltumo paaukojimas tepadeda Bažnyčiai mylėti vargšus, atpažinti materialinį ir dvasinį skurdą, gelbėti silpniausius ir neapsiginančius, kenčiančius dėl fizinės ir psichinės ligos, mažuosius, senelius, visus, kuriems gresia būti atmestiems kaip šiukšlėms.

„Savo meilumu (Fil 4, 5) auskite nuoširdžių santykių, išvaduojančių mūsų miestų kvartalus iš vienatvės ir anonimiškumo, juostą. Būkite atviros, nepasiduodančios apkalboms ir intrigoms. Priešinkitės arogantiškumui ir piktanaudžiavimui galia išmintinga, iniciatyvia ir pagarbia meile. Nazareto Marijos, Magnificat moters, gyvosios Evangelijos motinos, pavyzdžiu visuomet būkite džiaugsmo moterys“, – palinkėjo laiške Pranciškus.

Dievui pasiaukojusių moterų-mergelių luomas Ordo virginum, gyvavęs Bažnyčioje pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį kaip atskiras pasaulietiškas pašvęstųjų moterų luomas, atgimė po Vatikano II Susirinkimo ir buvo įteisintas Bažnyčios kanonais. Katekizme moterų-mergelių luomas labai trumpai aptariamas primenant, kad nuo apaštalų laikų krikščionės mergaitės pasiryždavo gyventi neprarasdamos mergeliško nekaltumo dėl dangaus karalystės, mistiškai susižieduodamos su Kristumi ir tarnaudamos Bažnyčiai.

Vietos vyskupo žiniai pasivedusios ir jo konsekruotos moterys gyvena pasaulyje paskirai arba bendruomenėse, kiekviena pagal savo padėtį ir charizmą, pasiryžusios melstis, atgailauti, tarnauti ir apaštalauti. Dievui pasiaukojusių Ordo virginum moterų charizma yra giliai įsišaknijusi į vietinę Bažnyčią, kurioje jos gyvena. Todėl vyskupo pareiga atpažinti moterų-mergelių charizmą, jas konsekruoti ir lydėti pasirinktu dvasiniu keliu. (SAK / Vatican News)

2020 birželio 01, 15:00