Paieška

Vatican News

Trečiadienio katechezė. Malda yra tikėjimo kvėpavimas

Gegužės 6 dieną popiežius pradėjo naują trečiadienio katechezių ciklą apie maldą, kurią jis prilygino gyvybiškai svarbiam tikėjimo kvėpavimui ir šauksmui žmogaus, kuris tiki ir pasitiki Dievu.

Katechezės pradžioje buvo perskaityta ištrauka iš Evangelijos pagal Morkų, kur pasakojama apie Jericho neregio Bartimiejaus išgydymą. Šis, išgirdęs, kad pro šalį eina Jėzus, pradėjo garsiai šaukti ir melsti pasigailėjimo, nesileido nutildomas, kol galiausiai Jėzus liepė jį pakviesti (žr. Mk 10, 46–52).

Neregys nemato Jėzaus, nežino kur Jis, iš minios keliamo triukšmo supranta, kad Jėzus prisiartino. Nepaisant, jog aplink daug žmonių, Bartimiejus yra vienas – jis niekam nerūpi. Tad jis pasinaudoja vieninteliu ginklu, kurį turi, – balsu: „Dovydo Sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs!“ Kai suerzinti aplinkiniai prašė nutilti, jis užsispyręs rėkė dar garsiau.

Reikia atkreipti dėmesį į žodžius „Dovydo sūnau“: tai yra tikėjimo išpažinimas, jog Jėzus yra Mesijas.

Jėzus išgirdo jo riksmą, Bartimiejaus malda palietė Dievo širdį ir atvėrė išgelbėjimo duris. Jėzus paliepė atvesti neregį, paliepė tiems, kurie pirma norėjo jį užtildyti. Jėzus kreipėsi į neregį ir paklausė, koks jo troškimas. Tada šauksmas tampa prašymu: „Kad praregėčiau!“.

„Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“, – atsakė jam Jėzus, kuris tame skurdžiame, niekinamame, suvargusiame žmoguje pamatė jo tikėjimo galybę, pritraukusią Dievo galybę ir gailestingumą.

Tikėjimas yra iškeltos rankos ir balsas, kuris garsiai prašo išgelbėjimo dovanos. Nuolankumas yra maldos pamatas, rašoma Katekizme.   

Tikėjimas, kaip matome Bartimiejaus epizode, yra šauksmas. Netikėjimas yra šauksmo užtildymas. Ne Bartimiejų užtildyti bandę aplinkiniai, o jis buvo tikėjimo žmogus. Tikėjimas protestuoja prieš vargingą būseną, kurios nesuprantame. Netikėjimas tenkinasi prisitaikymu ir pakentimu. Tikėjimas yra viltis būti išgelbėtam, netikėjimas yra pripratimas prie slegiančio blogio.

„Brangūs broliai ir seserys, pradedame šį katechezių ciklą Bartimiejaus šauksmu, nes galbūt pasakojime apie jį jau yra viskas pasakyta. Bartimiejus yra atkaklus žmogus. Aplinkui buvę žmonės tvirtino, kad melsti nenaudinga, kad jis tėra tik triukšmas be atsakymo, trikdantis garsas ir būtų gerai, kad kuo greičiau nutiltų. Tačiau jis netylėjo ir galiausiai gavo tai, ko troško“, – sakė popiežius Pranciškus. 

Iš širdies gimstantis balsas yra stipresnis už visus priešingus argumentus. „Mes visi turime tokį balsą“, – pridūrė popiežius. Šis balsas klausia apie mūsų kelio prasmę, ypač kai atsiduriame tamsybėse, jis virsta gražia malda: „Jėzaus, pasigailėk manęs!“.

Dar daugiau, šie žodžiai, atrodo, yra įrašyti visoje kūrinijoje. „Visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina“, – rašo apaštalas Paulius. Menininkai dažnai sugeba išreikšti tylų kūrinijos šauksmą, kuriuo dalijasi kiekvienas kūrinys, ypač žmogaus širdis. Viskas trokšta ir meldžia, kad išsipildytų gailestingumo slėpinys. Ne vien krikščionys meldžiasi: jie dalijasi visų vyrų ir moterų maldos riksmu. Prieš Dievą žmogus yra išmaldos prašytojas (KBK 2559). 

Po katechezės popiežius Pranciškus sveikino tikinčiuosius, kurie ją stebėjo interneto, radijo ir televizijos kanalais, ir pasinaudojo proga priminti ir pridurti keletą svarbių dalykų. Visų pirma  apie asmens orumą ir samdomų žemės ūkio darbininkų teises.

„Gegužės 1 dienos proga gavau daug žinių apie darbo pasaulį ir jo problemas. Ypač mane sukrėtė Italijos laukuose dirbančių samdomų darbininkų, tarp kurių daug migrantų, padėtis. Deja, dažnai jie labai išnaudojami. Tiesa, kad krizę patiria visi, tačiau asmenų orumas visada turi būti gerbiamas. Priimu šių darbininkų ir visų išnaudojamų darbininkų kreipimąsi, kviečiu krizę paversti galimybe į centrą iškelti asmens orumą ir darbo orumą“, –  sakė popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas priminė, jog gegužės 8 dieną garsiojoje Pompėjos Marijos šventovėje specialia malda bus kreipiamasi į Rožinio Dievo Motiną.

„Raginu visus dvasiškai vienytis [...], kad Švenčiausiosios Mergelės užtarimu Viešpats Bažnyčiai ir pasauliui suteiktų gailestingumą ir taiką.“  

Popiežius dar kartą visus pakvietė pasitikėti ir pavesti save Dievo Motinai dabartinį gegužės mėnesį, kuris krikščioniškojo pamaldumo tradicijoje yra ypatingai skiriamas Marijai.

„Ypač galvoju apie jaunuolius, senelius, ligonius ir jaunavedžius. Pasitikėdami paveskite save Marijai ir būkite tikri, kad išbandymo valandą nepritrūks jos paguodos. Viešpats jus telaimina, Dievo Motina tesaugo“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 06, 12:11