Paieška

Popiežiškame šv. Tomo Akviniečio universitete atidaromas šv. Jono Pauliaus II kultūros institutas Popiežiškame šv. Tomo Akviniečio universitete atidaromas šv. Jono Pauliaus II kultūros institutas 

Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmetis. Laiškas „Angelicum“ rektoriui

Gegužės 18 dieną paskelbtas Pranciškaus laiškas Popiežiškojo šv. Tomo Akviniečio universiteto Romoje rektoriui Michalui Paluchui OP. Tai dominikonų ordino administruojamas universitetas, dar vadinamas „Angelicum“. Jame jaunas kunigas Karolis Wojtyla apsigynė teologijos doktoratą.

„Dieną, kurią sukanka šv. Jono Pauliaus II, paties garsiausio universiteto auklėtinio, gimimo šimtmetis, „Angelicum“ Filosofijos fakultete inauguruotas jam dedikuotas kultūros institutas. Vertinu šią iniciatyvą, nuoširdžiai sveikinu visą akademinę bendruomenę ir visus, kurie atvyko į šį renginį, ypač dviejų lenkų fundacijų –  Futura Iuventa ir Saint Nicholas, kurios remia naująjį institutą, atstovus“, – rašo popiežius Pranciškus.   

Šv. Jono Pauliaus II kultūros instituto išsikeltas tikslas yra šiuolaikinės kultūros apmąstymas. Šv. Jonas Paulius II pateikė svarbių įžvalgų apie kultūrą ir tuo pat metu pats paliko didelį kultūrinį paveldą.

„Įvairios jo gyvenimo patirtys, ypač epochinės dramos ir asmeninė kančia, suvoktos Šventosios Dvasios šviesoje, (šv. Jonui Pauliui II) padėjo išplėtoti itin gilų apmąstymą apie žmogų ir jo kultūrines šaknis, neatsiejamą nuo kiekvieno Evangelijos skelbimo“, – rašo popiežius Pranciškus, kuris taip pat citavo pirmosios Jono Pauliaus II enciklikos Redemptor hominis 12 skyrių:

„Suartėjame su visomis kultūromis, pasaulėžiūromis, su visais geros valios žmonėmis. Artinamės prie jų su ta pagarba, kuri nuo apaštalų laikų buvo būdinga misijoms ir misionieriams. Pakanka prisiminti šv. Paulių – kad ir jo kalbą Atėnų Areopage. Misijinė ir misijonieriška laikysena visada prasideda gilios pagarbos pajutimu visam tam, kas „slypi žmoguje“, tam, ką jau jis pats savo dvasios gelmėse sukūrė giliausiuose ir svarbiausiuose dalykuose – pagarbos visam tam, ką žmoguje jau yra nuveikusi toji Dvasia, kuri „pučia ten, kur nori“.“

Pasak popiežiaus Pranciškaus, tokios nuostatos turime laikytis ir mes šiandien, jei norime būti išeinančia Bažnyčia, ištikima savo misijai ir nepasitenkinančia administravimu to, ką turi. Popiežius palinkėjo Šv. Jono Pauliaus II kultūros institutui gerų darbų, pasinaudojant dominikonų ordino racionalaus tikėjimo apmąstymo tradiciją, kurią nuostabiai iliustruoja šv. Tomo Akviniečio – Angeliškojo Mokytojo – darbai. 

Šv. Jonas Paulius II ir „Angelicum“

Krokuvos arkivyskupo ir kardinolo Adamo Stefano Sapiegos siunčiamas Karolis Wojtyla į Romą atvyko 1946 metais, tais pačiais, kuriais Krokuvoje gavo kunigo šventimus. Europoje dar rūko neseniai pasibaigusio II Pasaulinio karo gaisrai. Romoje Karolis Wojtyla darbavosi vadovaujamas prancūzų dominikono ir garsaus to laiko teologo Garrigou-Lagrange‘o. 1948 m. birželio 19-ąją dieną apsigynė teologijos daktaro disertaciją apie tikėjimo sampratą šv. Kryžiaus Jono kūriniuose. Galima pridurti, jog tezės parašytos lotynų kalba. Krokuvos arkivyskupą ir kardinolą išrinkus popiežiumi, jo ankstyvasis teologijos darbas buvo išverstas į italų ir kitas kalbas. Šv. Jono Pauliaus II biografai priduria, kad tuo laikotarpiu jis per atostogas vykdė pastoracinę tarnybą tarp Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos lenkų imigrantų.

Į „Angelicum“ šv. Jonas Paulius II sugrįžo 1979 lapkričio 17-ąją dieną, praėjus kiek daugiau nei metams nuo jo išrinkimo į Apaštalų sostą.

„Jaučiu malonų džiaugsmą po netrumpo laiko tarpo vėl būdamas čia, šioje man gerai pažįstamoje auloje, į kurią buvau užsukęs daugybę kartų savo jaunystės studijų metais, kai atvykau iš toli į popiežiškąjį tarptautinį universitetą „Angelicum“, kad įsigilinčiau į šv. Tomo Akviniečio, visų Mokytojo, mintį“, – tuosyk sakė Jonas Paulius II. 

Dominikonų ordino universitete Romoje „Angelicum“ netrūksta šv. Jono Pauliaus II atminimo ir pagerbimo ženklų. Jam dedikuota kultūros studijų katedra yra antroji: universitete jau veikia Jono Pauliaus II tarpreliginių studijų katedra. Praėjus keleriems metams po Jono Pauliaus II mirties „Angelicum“ taip pat parengė jo vardu pavadintą kursą, kuriame pristato ne vien jo asmenybę ir mintį, bet ir kultūros bei tikėjimo vietas, kuriose jis mėgo lankytis savo pirmaisiais gyvenimo Romoje metais. 

Didžiausia universiteto aula – Aula Magna – taip pat dedikuota Jonui Pauliui II. Šioje amfiteatrinėje salėje gali susėsti daugiau nei tūkstantis žmonių. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 18, 13:45