Paieška

Kaip atskirti Gerojo Ganytojo balsą nuo vagies balso

Gegužės 3 dieną, ketvirtąjį Velykų sekmadienį, popiežius Pranciškus vadovavo tradicinei vidudienio maldai ir priminė, jog šis sekmadienis skirtas Jėzui – Gerajam Ganytojui.

„Avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda“, – primenama šios dienos skaitinyje iš Evangelijos pagal Joną.

„Viešpats mus kviečia vardu, mus kviečia todėl, kad myli. Tačiau, priduria Evangelija, taip pat yra kitų balsų, kurių nereikia klausyti: svetimųjų, vagių, plėšikų, kurie turi blogų ketinimų“, – sakė popiežius Pranciškus.

Mūsų viduje skamba skirtingi balsai. Dievo balsas, kuris subtiliai kalba sąžinei, ir gundantis balsas, kuris kreipia link blogo. Kaip atskirti Gerojo Ganytojo balsą nuo vagies, kaip atskirti Dievo įkvėpimą nuo piktojo įtaigos? To galime išmokti, nes šie du balsai kalba skirtingomis kalbomis, priešingais būdais beldžiasi į mūsų širdis. Dievo balsas niekada neverčia: Dievas siūlo, savęs neprimeta.

Tuo tarpu piktas balsas gundo, puola, verčia: žadina akinančias iliuzijas, stiprias, bet greit praeinančias emocijas. Iš pradžių maloniai įsiteikia, leidžia patikėti, jog esame visagaliai, bet po to palieka vidinę tuštumą ir mus kaltina: „Tu nieko nevertas“. 

Dievo balsas, priešingai, mus labai kantriai taiso, visada drąsina, guodžia, visada maitina viltį.  

Šventasis Tėvas pasiūlė vadovautis dar vienu kriterijumi. Priešo balsas visada atitraukia nuo dabarties ir trokšta, kad susitelktume į ateities baimes arba praeities liūdesį: žadina kartėlį, primena patirtas nuoskaudas, kas mus įskaudino.   

Kitaip elgiasi Dievas. Jo balsas kalba apie dabartį: „Dabar gali daryti gera, kūrybingai mylėti, atsisakyti tavo širdį įkalinusių apgailestavimų ir graužaties.“

Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į tai, kokius klausimus šie balsai mumyse sužadina. Dievo žadinamas klausimas yra toks: „Koks dalykas man būtų į gera?“ O gundytojas primygtinai siūlys kitą klausimą: „Ką man patiktų daryti?“ Kas patiktų: centre atsiduria ego, jo impulsai, jo poreikiai, viskas ir nedelsiant. Dievo balsas, priešingai, niekada nežada pigaus džiaugsmo, tačiau kviečia matyti toliau už mūsų ego, kad atrastume tikrą gėrį ir tikrą taiką. Atsiminkime:  blogis niekada nedovanoja ramybės, visų pirma sužadina skubą, o po to palieka kartėlį.

Galiausiai, Dievo ir gundytojo balsai prabyla skirtingose aplinkose: priešui patinka tamsybės, suktybės, apkalbos. Viešpats myli saulės šviesą, tiesą, nuoširdų skaidrumą. Priešas mums pasakys: „Užsidaryk savyje, vis tiek niekas tavęs nesupranta ir neklauso, niekuo nepasitikėk!“ Gėris, priešingai, kviečia atsiverti, būti skaidriais, pasitikėti Dievu ir kitais.  

Popiežius kreipėsi į vidudienio maldos dalyvius nuotoliniu būdu ir pakvietė būti dėmesingais šiuo metu, kai mus kausto daug minčių ir rūpesčių: kokie balsai pasiekia mūsų širdį?  

Klauskime, iš kur jie atsklinda? Prašykime malonės atpažinti ir paklusti Gerojo Ganytojo balsui, kuris mus išveda iš egoizmo aptvaro ir veda į tikros laisvės ganyklas. „Telydi ir tepadeda šiame kelyje Dievo Motina, gerų patarimų Motina“, – meldė popiežius, kuris į ją kreipėsi Velykų laikotarpiu kalbama Dangaus Karalienės malda. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 03, 12:15