Paieška

Tavo apgynimo šaukiamės, Marija

Gegužės mėnesį, kuris liaudies pamaldumo tradicijoje yra skirtas Švenčiausiajai Mergelei Marijai, popiežius Pranciškus paprašė viso pasaulio tikinčiuosius kalbėti Rožinį ir melsti užtarimo visai žmonijai. Buvo paskelbti ir tekstai dviejų maldų, kurias popiežius siūlo kalbėti gegužės mėnesį kartu su Rožiniu.

O Marija, Tu visada švieti mūsų kelyje kaip išganymo ir vilties ženklas. Patikime Tau save, Ligonių Sveikata, Tu kryžiaus papėdėje vienijaisi su Kristaus kančia, tvirtai laikydamasi tikėjimo. Romiečių Globėja, Tu žinai, ko mums reikia, ir esame tikri, pasirūpinsi, kad po išbandymo vėl grįžtų džiaugsmas ir šventė, kaip Galilėjos Kanoje.

Padėk mums, Dieviškosios Meilės Motina, atitikti Tėvo valią ir daryti tai, ką mums pasakys Jėzus. Jis prisiėmė mūsų kančią ir nešė mūsų skausmus, kad per kryžių vestų mus į prisikėlimo džiaugsmą. Amen.

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, Bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.

* * *

„Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja!“

Dabartinėje dramatiškoje situacijoje, slegiamoje visą pasaulį apimančių kančių ir nerimo, šaukiamės Tavęs, Dievo Motina ir mūsų Motina, ir prašome Tavo apgynimo.

Mergele Marija, šios koronaviruso pandemijos metu atkreipk į mus savo gailestingas akis, paguosk tuos, kurie liūdi ir aprauda savo mirusius artimuosius, kartais palaidotus širdį skaudinančiu būdu. Palaikyk tuos, kurie nerimauja dėl sergančiųjų, šalia kurių dėl infekcijos grėsmės negali būti. Pažadink pasitikėjimą tų, kuriems nerimą kelia ateities netikrumas ir padariniai ekonomikai bei darbui.

Dievo Motina ir mūsų Motina, melsk už mus Dievą, gailestingumo Tėvą, kad šis sunkus išbandymas baigtųsi ir grįžtų vilties bei ramybės perspektyva. Panašiai kaip Galilėjos Kanoje, užtark mus savo dieviškajam Sūnui, kad būtų paguostos ligonių ir aukų šeimos, kad jų širdys atsivertų pasitikėjimui.

Apsaugok gydytojus, slaugytojus, sveikatos apsaugos darbuotojus, savanorius, kurie per krizę yra pirmose fronto linijose ir stato savo gyvybę pavojun, kad apsaugotų kitus. Lydėk jų herojiškas pastangas ir duok jėgų, gerumo bei sveikatos.

Būk arti tų, kurie dieną ir naktį rūpinasi ligoniais, taip pat šalia kunigų, kurie su ganytojišku rūpinimusi ir evangeliniu įsipareigojimu stengiasi visiems padėti.

Švenčiausioji Mergele, apšviesk mokslininkų protus, kad jie rastų tinkamus sprendimus ir galėtų įveikti šį virusą.

Paremk valstybių vadovus, kad jie veiktų išmintingai, rūpestingai ir didžiadvasiškai, padėdami tiems, kurie stokoja gyvenimui būtinų dalykų, toliaregiškai ir solidariai priimdami socialines bei ekonomines programas.

Švenčiausioji Mergele, sujudink sąžines, kad didžiulės sumos, išleidžiamos ginklams gausinti ir tobulinti, būtų skiriamos atitinkamiems tyrimams skatinti, jog ateityje būtų išvengta panašių katastrofų.

Mylimiausioji Motina, stiprink priklausymo vienai didelei šeimai jausmą, visus mus jungiančio ryšio suvokimą, kad broliškumo ir solidarumo dvasia pagelbėtume į  vargo bei skurdo situacijas patekusiems. Padėk tvirtai laikytis tikėjimo, duok ištvermės tarnystėje, pastovumo maldoje. Padėk tvirtai laikytis tikėjimo, ištvermės tarnystėje, pastovumo maldoje.

Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, apkabink savo visus kenčiančius vaikus ir išprašyk Dievo savo visagale ranka išlaisvinti mus nuo tos baisios epidemijos, kad gyvenimas galėtų ramiai grįžti į normalią tėkmę.

Patikime save Tau, kuri mūsų kelyje švieti kaip išganymo ir vilties ženklas, o geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija. Amen.

2020 balandžio 30, 16:08