Paieška

Popiežius: melskime Marijos užtarimo kenčiančiai žmonijai

Priartėjus gegužės mėnesiui, liaudies pamaldumo tradicijoje skirtam Švenčiausiajai Mergelei Marijai, popiežius Pranciškus kreipėsi į viso pasaulio tikinčiuosius ir paprašė melsti jos užtarimo visai žmonijai.

Labai daug žmonių visame pasaulyje šiuo metu yra priversti būti namuose. Popiežius siūlo laisvės suvaržymą panaudoti kilniam tikslui – atrasti asmeniškai arba su visa šeima kalbamo Rožinio grožį. Skelbiami ir dviejų maldų tekstai, kurias popiežius siūlo kalbėti gegužės mėnesį kartu su Rožiniu. Pirmasis – tai ta pati malda, kurią popiežius kalbėjo šių metų kovo 11-ąją melsdamasis kartu su Romos vyskupijos tikinčiaisiais.

„Marija, tu mums švieti gyvenimo kelyje, esi mūsų gelbėtoja ir viltis. Mes atiduodame save į tavo rankas, Ligonių sveikata, kuri neprarasdama tikėjimo stovėjai prie kryžiaus ir kentėjai kartu su kenčiančiu Jėzumi. Romiečių sveikata ir gelbėtoja, tu žinai, ko šiandien mums reikia, ir esame tikri, jog pasirūpinsi, kaip Galilėjos Kanoje, kad baigtųsi išbandymų metas ir sugrįžtų džiaugsmas. Padėk mums, Dievo Meilės Motina, būti klusniems Tėvui ir daryti, ką mums lieps Jėzus, kuris, prisiėmęs visas mūsų kančias ir skausmus, per Kryžiaus auką mus veda į Prisikėlimo džiaugsmą.“

„Tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir palaimintoji.“

Antrajame popiežiaus pasiūlytame tekste išvardytos dabartiniam metui skirtos maldos intencijos. „Dabartiniais dramatiškais laikais, kupinais kančios ir visą pasaulį spaudžiančios baimės, mes bėgame pas Tave, Dievo ir mūsų Motina, ieškodami priebėgos ir apgynimo“. Popiežius prašo melsti Švenčiausiąją Mergelę, kad jis savo gailestingomis akimis pažvelgtų į visus koronaviruso pandemijos išgąsdintus ir dėl jos pasimetusius žmones, kad guostų netekusiuosius savo artimųjų, ypač tuos, kurie net negalėjo su jais atsisveikinti. Marijos paguodos melskime sergantiesiems, ypač tiems, kurie yra izoliuoti ir jų negalima lankyti. Marija tepaguodžia bijančius ateities, ekonominių pasekmių, darbo netekimo.

„Marija, Dievo ir mūsų Motina, melsk Dievą, Gailestingumo Tėvą, kad baigtųsi šie sunkūs išbandymai ir vėl matytume vilties ir taikos akiračius. Kaip Kanoje, prašyk savo dieviškąjį Sūnų, kad jis suteiktų paguodą sergančiųjų ir mirusiųjų šeimoms, kad pripildytų širdis pasitikėjimo.“

Marija teužtaria gydytojus, slaugytojus, visus medicinos darbuotojus ir savanorius, kurie rizikuodami savo gyvybėmis herojiškai aukojasi gelbėdami kitus. Tebūna kartu su tais, kurie dienomis ir naktimis slaugo sergančiuosius, tebūna ir su kunigais, kurie stengiasi visiems padėti ir visus palaikyti. Tesuteikia šviesos mokslininkams, kad būtų šis virusas būtų nugalėtas. Teužtaria valstybių vadovus, kad jie išmintingai ir stropiai rūpintųsi žmonėmis, kurie neteko pagyvenimo šaltinio, kad ateičiai programuojami socialiniai ir ekonominiai sprendimai būtų gerai apgalvoti ir paremti solidarumo dvasia.

Popiežiaus pasiūlytoje maldoje taip pat paminėtos ginkluotei skirtos išlaidos, kad jos būtų skirtos pagalbai ir kitų panašių stichinių katastrofų prevencijai. Pranciškus prašo melsti, kad žmonės vis labiau suvoktų, kad visi priklausome vienai žmonijos šeimai, kad stiprėtų brolybės ir solidarumo ryšiai, ypač su tais, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

„Marija, Nuliūdusiųjų paguoda, apkabink visus savo kenčiančius vaikus ir melsk Dievą, kad jis savo galinga ranka išvaduotų mus iš šios baisios epidemijos, kad mūsų gyvenimas vėl imtų tekėti įprastine vaga ir sugrįžtų ramybė.“

(JM / VaticanNews)

2020 balandžio 25, 12:07