Paieška

Popiežius meldėsi už neįgaliuosius ir pandemijos metu juos gydančius medikus

Šeštadienio rytą popiežius per rytmetines Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje meldėsi už Covid-19 sergančius neįgaliuosius, juos gydančius ir slaugančius medikus ir sveikatos apsaugos darbuotojus. Mišių homilijoje Šventasis Tėvas kalbėjo apie Šventosios Dvasios krikščionims suteikiamą laisvę ir drąsą sakyti tiesą.

Mišių pradžioje popiežius Pranciškus pasakė, kokia intencija jas aukoja:

„Vakar gavau vienos vienuolės, dirbančios vertėja kurčnebylių kalba, laišką, kuriame ji papasakojo apie nelengvą sveikatos apsaugos darbuotojų, seselių ir medikų darbą su sergančiais Covid-19. Melskimės už juos, jie nuolat tarnauja žmonėms su įvairiomis negaliomis, neturinčiais visų galių, kurias turime mes.“

 

Per Velykų oktavos šeštadienio Mišias, Dievo Gailestingumo sekmadienio vigilijoje, popiežius visų pirma kalbėjo apie skaitinį iš Apaštalų darbų. Jame pasakojama, kaip religiniai vadovai grasino Jonui ir Petrui, kad daugiau nemokytų Jėzaus vardu. Tačiau du apaštalai drąsiai ir atvirai klausė: „Ar teisinga Dievo akivaizdoje paklusti jums, o ne Dievui? Negalime nutylėti to, ką matėme ir girdėjome“.  Pasak Šventojo Tėvo, čia svarbu žodžio laisvė, drąsa, graikiškai – paresia: krikščioniška drąsa, leidžianti kalbėti laisvai. Religinių vadovų širdims tokia laisvė buvo svetima, jų širdys buvo sugedusios, Šventoji Dvasia neranda į jas kelio. Petras, kuris buvo bailys, išsigynė Jėzaus, bet į religinių vadovų grūmojimą atsako drąsiai, su Šventosios Dvasios įkvėpta drąsa. Žodžio laisvė, drąsa yra Šventosios Dvasios per Sekmines suteikta malonė. Apaštalai išėjo skelbti ant jų nužengus Šventajai Dvasiai. Įsidrąsinti jiems buvo nauja. Tai nuoseklumas – tikrojo krikščionio ženklas. Krikščionis drąsus, sako visą tiesą, nes yra nuoseklus. Siųsdamas mokinius skelbti Viešpats prašo, kad jie būtų nuoseklūs, sakė Pranciškus

Tęsdamas homiliją popiežius aiškino Mišių Evangelijos skaitinį apie Priskėlusio Jėzaus priekaištą apaštalams, netikėjusiems kitų mokinių liudijimais apie jų susitikimus su gyvu Jėzumi. Jie netikėjo nei Marijos Magdalietės, nei kitų dviejų mokinių pasakojimais. Jėzus „galop pasirodė visiems Vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį“ (Mk 16, 14).

„Priimkite Dvasią“, – sako Jėzus siųsdamas apaštalus. „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“, eikite drąsiai, eikite laisvi, nebijokite! Neišsižadėkite savo drąsos, neišsižadėkite šios Šventosios Dvasios dovanos. Nuo jos prasideda skelbimo misija, nuo šios dovanos, kuri leidžia drąsiai, laisvai skelbti Žodį, sakė Pranciškus.

„Viešpats visuomet tepadeda mums būti drąsiems. Tai nereiškia būti neprotingiems, ne. Tai reiškia būti drąsiems! Krikščionis visuomet protingas, bet drąsus.“

Po Mišių popiežius išstatė adoracijai Švenčiausiąjį Sakramentą, suteikė eucharistinį palaiminimą, pakvietė priimti dvasinę Komuniją ir pranešė, kad Gailestingumo sekmadienį Velykų oktavos sekmadienio Mišias 11 val. aukos netoli Vatikano esančioje Šventosios Dvasios bažnyčioje, kuri yra Romos vyskupijos Dievo gailestingumo šventovė. (SAK / Vatican News)

2020 balandžio 18, 10:03