Paieška

PJD Panamoje 2019 m. PJD Panamoje 2019 m. 

„Sakau tau: kelkis!“ Popiežiaus žinia Pasaulinės jaunimo dienos proga

Ketvirtadienį Vatikane buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia jaunimui trisdešimt penktosios Pasaulinės jaunimo dienos proga. Šiemetinė jaunimo diena bus švenčiama vyskupijose Verbų sekmadienį, balandžio 5 d.

Po 2019 m. Panamoje vykusio didžiojo viso pasaulio jaunimo susitikimo iki kito tokio susitikimo, kuris vyks 2022 m. vasarą Portugalijos sostinėje Lisabonoje, Pasaulinės jaunimo dienos tris kartus bus švenčiamos vyskupijų mastu. Kiekvienos temoje yra veiksmažodis „keltis“. Šiemetinės pasaulinės jaunimo dienos tema – žodžiai, kuriais Jėzus prikėlė iš numirusių jaunuolį prie Najino miestelio vartų: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14). Ateinančių metų jaunimo dienos tema – Kristaus žodžiai ką tik atsivertusiam Sauliui, tapusiam apaštalu Pauliumi, užrašyti Apaštalų darbų knygoje: „Kelkis, aš tave skiriu liudytoju (plg. Apd 26, 16). 2022 m. Verbų sekmadienį minėsimos jaunimo dienos tema – Evangelijos pagal Luką eilutė: „Marija (atsikėlusi) skubiai iškeliavo“ (Lk 1, 39).

Rašydamas jaunimui šiemetinės Pasaulinės dienos proga popiežius pirmiausiai primena, kad viena žodžio „keltis“ prasmių – tai prisikėlimas iš numirusių, pabudimas gyvenimui. Būtent šią prasmę turi Jėzaus raginimas keltis, ištartas prie Najino miestelio vartų. Šiuo žodžiu Jėzus kreipėsi į mirusį – ne metaforiškai, bet tikrai mirusį – jaunuolį. Popiežius prašo jaunimą perskaityti Evangelijos ištrauką apie Naino jaunuolio prikėlimą.

Evangelija nesako, koks buvo to jaunuolio vardas. Šią sceną mes visi galime pritaikyti sau, priimti kaip mums asmeniškai skirtą Jėzaus kvietimą keltis ir juo sekti. Puikiai žinome, rašo popiežius, kad mes, krikščionys, dažnai parklumpame. Tačiau mes visada turime galimybę keltis. Neparklumpa tik tie, kurie stovi vietoje, nekeliauja. Štai kodėl turime džiaugtis Kristaus mums skirtu raginimu keltis, turime su tikėjimu priimti Dievo mums dovanojamą gailestingumą.

Popiežiaus žinioje jaunimui paminėtos įvairios dvasinės mirties būsenos, su kuriomis tenka žmogui susidurti: nesėkmės, depresija, vilties stoka, apatija, materializmo apipintas ir stabų kupinas gyvenimas, kuris tampa beprasmis. Tas Evangelijoje minimas jaunuolis buvo miręs ir Kristaus dėka grįžo į gyvenimą. Jį prikėlė žvilgsnis to, kuris norėjo, kad jis gyventų. Panašiai gali šiandien ir kiekvieną dieną atsitikti kiekvienam, kas pameta gyvenimo tikslą, nemato prasmės. Tačiau Jėzus gali įpūsti gyvybę ten, kur ji užgeso. Jis gali prikelti mus gyvenimui ir sugrąžinti mus kitiems žmonėms.

Popiežius prašo jaunimą drąsiai keisti mąstyseną. Mūsų laikais vis labiau rūpi ryšys ir kontaktai, o vis mažiau svarbus tikras bendravimas. Jei jaunas žmogus nesugeba subalansuotai naudotis komunikavimo priemonėmis, jei jis visą laiką įbedęs akis į ekraną, jis nebe laisvas, bet izoliuotas virtualiame pasaulyje. Jėzus jam sako: „Kelkis!“ Tai kvietimas atsiverti realybei, kuri yra platesnė ir erdvesnė už virtualų pasaulį; tai raginimas svajoti, rizikuoti, keisti pasaulį. Jėzaus prikeltas ir tapęs jo liudytoju žmogus pajunta Dievo švelnumą, kurį jis dovanoja kiekvienam, bet ypač alkaniems, ištroškusiems, sergantiems, nuogiems, įkalintiems mūsų broliams ir seserims. Jėzus mus kviečia dalytis jo dovanojamu nauju gyvenimu su visais, kurie yra mirę viduje, kurie yra praradę tikėjimą ir viltį, rašo popiežius jaunimui.

 

Pasaulinių jaunimo dienų istorija

Pasaulinių jaunimo dienų tradicija išaugo iš 1984 ir 1985 m. Romoje vykusių dviejų didžiųjų jaunimo susitikimų. 1983–84 m. Romoje ir visoje Bažnyčioje buvo švenčiami Išganymo jubiliejaus metai. Ta proga, 1984-ųjų gavėnios pabaigoje, balandžio 11–15 d. Romoje buvo švenčiamos jubiliejinės jaunimo dienos. Balandžio 15-ąją, Verbų sekmadienį, Šv. Petro aikštėje aukotų Mišių pabaigoje popiežius Jonas Paulius II įteikė jaunimui kryžių, kuris nuo to laiko lydi jaunimą visose iki mūsų dienų švęstose Pasaulio jaunimo dienose.

Jungtinių Tautų Organizacija 1985-uosius buvo paskelbusi Tarptautiniais jaunimo metais. Į jų minėjimus įsijungė ir Katalikų Bažnyčia. Vėl Verbų sekmadienį ir jo išvakarėse Romoje buvo surengtas tarptautinis jaunimo susitikimas. Ta proga popiežius Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui ir pranešė, kad nuo to laiko kasmet Verbų sekmadienį bus švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Popiežiaus laiške buvo taip pat nurodyta Pasaulinių jaunimo dienų minėjimo tvarka: Verbų sekmadienį jaunimo dienos bus švenčiamos vyskupijose, o kas antri metai jaunimas bus kviečiamas į didžiuosius susitikimus, vyksiančius vis kitame pasaulio mieste. Pirmoji Pasaulinė jaunimo diena 1986 m. Verbų sekmadienį buvo švenčiama vyskupijose, o antrosios proga, 1987 m. balandžio 11–12 d., Argentinos sostinėje Buenos Airėse įvyko pirmasis didysis jaunimo iš viso pasaulio susitikimas, kuriame dalyvavo ir popiežius Jonas Paulius II. Nuo 2002 m. pasauliniai susitikimai rengiami kas treji metai. Pernai Panamoje vykusio didžiojo susitikimo metu pranešta, kad kitas pasaulinis susitikimas numatytas Lisabonoje 2022 m.  (JM / VaticanNews)

2020 kovo 05, 15:06