Paieška

Popiežius: atsitolinę nuo Dievo tampame bejėgiais

Popiežius pirmąjį gavėnios sekmadienį, po keturių dienų pertraukos vėl pasirodė viešumoje – vidudienį vadovavo Viešpaties Angelo maldai Šv. Petro aikštėje. Pranciškus, prieš sukalbant vidudienio maldą, prašė Mergelės Marijos lydėti gavėnios kelyje, kad sektume Jėzaus keliu kovoje su blogiu. Po palaiminimo Pranciškus prašė atminti daugelį kenčiančių karo benamių ir pabėgėlių ir jiems padėti. Pabaigoje Šventasis Tėvas pranešė, kad dėl peršalimo asmeniškai nedalyvaus tą patį sekmadienį, kovo 1-sios popietę, Aričios miestelio vienuolyne prasidedančiose metinėse gavėnios rekolekcijose, tačiau seks meditacijas iš savo buto Šv. Mortos namuose Vatikane.

Šventasis Tėvas apmąstyme prieš vidudienio maldą pristatė pirmojo gavėnios sekmadienio Evangelijos skaitinį apie Jėzaus gundymą dykumoje, po krikšto Jordano upėje. Jėzus buvo Šventosios Dvasios nuvestas į dykumą, kad būtų velnio gundomas ir pasirengtų tarnystei paskelbti Dangaus karalystę. Jėzus tai darė Mozės ir Elijo pavyzdžiu – keturiasdešimties dienų pasninku. Pasibaigus pasninko laikotarpiui prie Jėzaus prisistatė velnias, tris kartus bandęs jį sugundyti: ragindamas pasisotinti, išbandyti Dievo galią, galop ir jį patį pašlovinti.

Velnias siekia nukreipti Jėzaus dėmesį nuo jo misijos įgyvendinimo, siūlydamas politinio mesianizmo galimybę. Bet Jėzus atmeta galios ir žmogaus aukštinimo stabmeldystę nuvarydamas velnią šalin nuo savęs, ištardamas: „Eik šalin, šėtone!“.

Tai mus pamoko, kad Jėzus neina į kalbas su velniu. Jis jam atsako ne savo, o Dievo žodžiu. Ir mes nesikalbėkime su velniu, nors kartais užeitų pagunda. Jėzus padaro du dalykus: velnią nuvaro šalin ir atsiliepia kalbėdamas Dievo žodžiu. Niekad neieškokime bendros kalbos su pagunda, niekada neieškokime bendros kalbos su velniu, sakė Pranciškus.

Pasak Šventojo Tėvo, velnias taip pat šiais laikais įsibrauna į žmonių gyvenimus, gundydamas viliojančiais siūlymais. Jo balsas įsiterpia tarp daugelio kitų sąžinę slopinančių balsų. Jėzaus patirtis moko, kad gundymai yra bandymas nuvesti keliu, kuris yra alternatyva Dievui, kur sukuriamas gyvenimo ir pasitikėjimo vien savo pastangomis įspūdis. „Bet visa tai yra iliuzija“, – tvirtino Pranciškus. Pasak jo, gan greitai pastebime, kad kuo toliau atsitoliname nuo Dievo, tuo labiau jaučiamės beginkliais ir bejėgiais didžiųjų egzistencinių problemų akivaizdoje. Popiežius kvietė kliautis Jėzaus pavyzdžiu, užtariant jo Motinai Marijai:

„Marija, būdama motina to, kuris sutraiškė gyvatės galvą, tepadeda mums šiuo gavėnios laikotarpiu būti budriems priešais pagundas, nepasiduoti jokiems šio pasaulio stabams ir sekti Jėzų kovoje su blogiu; šitaip tapsime nugalėtojais, tokiais kaip Jis.“

Suteikęs palaiminimą Pranciškus sakė, kad jį nuliūdino žinios apie daugelį benamių ir pabėgėlių, daug vyrų, moterų ir vaikų, dėl karo išvarytų iš savo namų. Daug migrantų prašo prieglobsčio pasaulyje, jie šaukiasi pagalbos. Šiomis dienomis susidariusi situacija rimta. Prašau už juos melstis, pridūrė popiežius. (SAK / VaticanNews)

2020 kovo 01, 13:30