Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį: negesinkime dialogo žiburio

„Brangieji broliai ir seserys, daug kur pasaulyje tvyro baisi įtampa. Karai atneša tik mirtį ir griovimą. Prašau visas šalis neužgesinti dialogo ir savikontrolės žiburio, atitolinti priešiškumo šešėlį. Tyliai melskime, kad Viešpats mums suteiktų šią malonę“, – sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį.

Trumpoje katechezėje prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius sakė, kad antrojo Kalėdų liturginio laikotarpio sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniai mums padeda plačiau aprėpti ir giliau suvokti Jėzaus gimimo prasmę. Evangelijos pagal Joną prologe kalbama apie amžinąjį Žodį – Dievo Sūnų. Šv. Paulius laiške efeziečiams skelbia, kad per Jėzų Kristų mes esame tapę Dievo vaikais.

Mums, tebekontempliuojantiems nuostabų prakartėlės ženklą, liturgija šiandien sako, kad Kristaus Evangelija – tai ne pasaka, ne mitas ir ne šiaip sau padrąsinimas, bet apreikštas žmogui skirtas Dievas planas, kalbėjo popiežius. Tai paprasta ir tuo pat metu didinga žinia, kuri mus verčia savęs klausti: ko Viešpats tikisi iš manęs? Atsakyti į šį klausimą mums padeda sekmadienio Mišių antrajame skaitinyje girdimi šv. Pauliaus žodžiai: Dievas mus išsirinko, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje (plg. Ef 1, 4). Jei Viešpats pas mus ateina, jie jis mums dovanoja savo Žodį, mes turime atsiliepti į jo meilę siekdami šventumo. Būti šventiems, sakė popiežius, tai priklausyti Dievui, gyventi bendrystėje su juo. Kas priima šventumo dovaną, tas ją paverčia artimo meilės darbais. Meilė ir gailestingumas artimui – tai Dievo meilės atspindys, apvalantis mūsų širdis, nuteikiantis atleisti ir prašyti atleidimo, padarantis mus vis labiau „šventais ir nesuteptais jo akivaizdoje“.

Mergelė Marija tepadeda mums su džiaugsmu ir dėkingumu priimti Jėzuje Kristuje įvykdytą Dievo planą, sakė popiežius. (JM / VaticanNews)

2020 sausio 05, 12:37