Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiškosios Regioninės Flaminio seminarijos bendruomenei Popiežiaus audiencija Popiežiškosios Regioninės Flaminio seminarijos bendruomenei  (Vatican Media)

Popiežius seminaristams: kur klerikalizmas – ten gedimas

Popiežius seminaristams iš Bolonijos nurodė tris gyvenimo kunigų seminarijoje aspektus. Kunigų formacijai skirtą erdvę – seminariją ir joje praleistą laiką popiežius pavadino maldos, mokslo ir bendrystės namais. Popiežiškosios Regioninės Flaminio seminarijos klierikus Šventojo Tėvo audiencijoje lydėjo Bolonijos arkivyskupas kardinolas Matteo Zuppi.

„Tiems, kurie jūsų ieško, reikia tvirto tikėjimo žmogaus, tikėjimo, kuris būtų kaip žibintas naktį ar uola, į kurią būtų galima įsikibti. Tokį tikėjimą galima įgyti tik ypač nuoširdžiame asmeniniame ryšyje su Jėzaus asmeniu. Todėl seminarija yra maldos namai“.

„Seminarijoje mokomasi. Mokslas yra gyvo ir sąmoningo tikėjimo, kuriam lemta tapti ganytojo tikėjimu, ugdymo sudėtinė dalis. Mokslai seminarijoje yra asmeniški, tačiau ne individualūs. Brndros paskaitos ir mokymasis kartu su kitais seminaristais irgi yra būdas rengtis kunigystei. Neatsisakyti asmeniškų talentų, juos brandinti, studijuoti kartu dėl bendros misijos“.

„Bendrystės namai. Dvasininko pastoracinė meilė negali būti patikima, jei ji nelydima brolybės tarp seminaristų, vėliau tarp kunigų. Brolybė, visuomet persunkta apaštališkumo ir praturtinta dioceziškumui būdingais bruožais – tais, kurie būdingi vietinei Bažnyčiai, jos Dievo tautai ir šventiesiems, ypač šventiems kunigams“.

Yra ir keturi „artumai“, keturi vyskupijų dvasininkams būdingi nusistatymai, kalbėjo Pranciškus.

Pirmas yra artumas Dievui maldoje.

Antras yra artumas vyskupui, nes Bažnyčia negali būti be vyskupo, be vyskupo dvasininkas galės būti lyderis, bet ne kunigas.

Trečias yra artumas dvasininkijai. Skaudu, kai kunigai pasidaliję, nusistatę vieni prieš kitus, arba kai visi mandagūs, bet vieni kitus apkalba. Galima ir reikia šnekėtis, diskutuoti, dalytis mintimis, tačiau meilė suvienija.

Ketvirtas yra artumas Dievo tautai.

Pranciškus prašė klierikų neužmiršti savo kilmės. Apaštalas Paulius sakė Timotiejui: „prisimink savo mamą ir senelę“. Tai reiškia atminti savo šaknis. „Prisimink, kad pats buvai paimtas iš kaimenės ir atėjai, nes Viešpats tave išsirinko. Ateini ne dėl bažnytinės karjeros. Jei nebus vieno iš šių „artumų“, kunigas negalės tarnauti, jis laipsniškai nuslys iki klerikalizmo iškrypimo ar sustabarėjimo. Ten, kur klerikalizmas, – ten gedimas, kur sustabarėjimas – ten rimtos problemos!“

Popiežius palinkėjo, kad seminaristus jų kunigiškos formacijos kelyje lydėtų Dievo Motina Marija ir kad seminarija atsiliepiantiems į kunigystės pašaukimą būtų laikas, skirtas Šv. Mariją priimti kaip motiną į savuosius namus ir gyvenimus, apaštalo šv. Jono pavyzdžiu. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 09, 14:38