Paieška

Vatican News

Popiežius šventė Eucharistiją kartu su Tailando katalikais

Popiežiaus vizito Bankoke ketvirtadienio popietės programa prasidėjo vizitu Tailando karaliaus rūmuose ir privačiu susitikimu su karaliumi Rama X. Pavakare vietos laiku (Lietuvos laiku – po pietų) Bankoko nacionaliniame stadione Šventasis Tėvas aukojo Mišias, kuriose dalyvavo šešios dešimtys tūkstančių Tailando katalikų, tai yra beveik penktadalis visos šalyje gyvenančios nedidelės katalikų bendruomenės.

„Kas gi mano motina ir kas mano broliai?“ (Mt 12, 48), – šį Kristaus klausimą girdime lapkričio 21-ąją minimos Švč. M. Marijos paaukojimo šventės Mišių Evangelijoje. Šiuo klausimu Jėzus savo klausytojus privertė pamąstyti apie, atrodytų, savaime suprantamą dalyką: kas gi yra šeima, kuriai mes priklausome? Palūkėjęs keletą akimirkų, kad klausimas pasiektų klausytojus, Jėzus pats į jį ir atsakė: „Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina“ (Mt 12, 50). Jėzus sujaukia visą savo meto religinį ir teisinį determinizmą, taip pat ir kai kurių savo sekėjų pretenziją pirmauti kitų atžvilgiu, ir aiškiai sako, kad Evangelija – tai kvietimas ir neatlyginamai suteikiama teisė visiems, kas nori ją priimti.

Popiežius sakė, kad su tokiu nusiteikimu prieš kelis šimtmečius į dabartinį Tailandą atvyko pirmieji misionieriai. Šiemet sukanka 350 metų nuo Siamo apaštališkojo vikariato įkūrimo. Popiežius pirmuosius Bažnyčios Tailande žingsnius pavadino „viena šeima tapusių žmonių apsikabinimu“.

„Visi esame mokiniai misionieriai, kai norime priklausyti Viešpaties šeimai ir ryžtamės daryti tai, ką jis padarė dėl mūsų, kai ir mes, kaip jis, nebijome sėstis prie vieno stalo su nusidėjėliais, kai jiems sakome, kad visiems yra vietos prie Tėvo padengto kūrinijos stalo“, – sakė popiežius. Jis taip pat pakartojo, kad nuoširdus Kristaus skelbimas neturi nieko bendra su prozelitizmu. Mokinys misionierius – tai ne samdinys ir ne prozelitų ieškotojas. Mokinys misionierius nuoširdžiai prisipažįsta, kad jam reikia brolio, sesers ir motinos, kad galėtų kartu džiaugtis dovanomis, kuriomis visi esame Jėzaus apdovanoti.

Būti tokia Jėzaus mokinių šeima – tai ir padėti vieni kitiems, ypač tiems, kurie labiausiai kenčia. Popiežius paminėjo skaudžias Tailando visuomenės problemas: prekybos aukomis tapusius vaikus, į prostitucijos pinkles patekusias mergaites ir moteris, žmones, iš kurių atimtas orumas, narkomanijos ir beprasmybės aukomis tapusį jaunimą, be namų ir be šeimų kenčiančius migrantus, daugybę kitų žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių jaučiasi kitų palikti ir užmiršti. „Jie irgi yra mūsų šeima, mūsų motinos, seserys ir broliai“, – sakė popiežius. „Nepašalinkime jų iš mūsų bendruomenių, neatsisakykime pilti ant jų žaizdų gailestingos Dievo meilės balzamo. Mokinys misionierius žino, kad evangelizavimas – tai ne pritariančiųjų rato plėtimas ir ne siekimas rodyti savo galią, bet atvirumas kitiems, troškimas su jais dalytis gydančiu gailestingu Dievo apkabinimu, kuris mus padaro šeima.“

„Brangioji Tailando bendruomene“, – sakė popiežius katalikams, – „eikite pirmyn pirmųjų misionierių numintu keliu, būkite atviri, kituose žmonėse matykite motinas ir tėvus, seseris ir brolius, kuriuos Viešpats mums dovanoja ir kviečia į sekmadienio pokylį.“  (JM / VaticanNews)

2019 lapkričio 21, 14:46