Paieška

Vatican News
Popiežius Mauricijaus prezidentūroje Popiežius Mauricijaus prezidentūroje  (ANSA)

Popiežius Mauricijuje: esate įrodymas, kad įmanoma suderinti skirtumus

Pirmadienį po pietų popiežius Pranciškus Mauricijaus prezidentūroje susitiko su valstybės vadovu ir premjeru, pasakė kalbą šalies politikams ir visuomenės veikėjams.

„Džiaugiuosi galėdamas šio trumpo vizito metu susitikti su jūsų tauta, pamatyti ne tik jos kultūrinę, etninę ir religinę įvairovę, bet visų pirmą tą grožį, kuriuo spindi jūsų sugebėjimas atpažinti ir gerbti skirtumus ir juos sujungti į vieną darnų projektą“, – sakė popiežius. „Tokia yra jūsų tautos istorija. Ją sukūrė iš įvairių šalių ir kontinentų atvykę migrantai, atsinešę savo tradicijas, kultūras, religijas ir išmokę save praturtinti kitų vertybėmis, gyventi kartu stengiantis ugdyti bendro gėrio siekiančią brolybę.“

Mauricijaus gyventojai, remdamiesi savo patirtimi, gali drąsiai kitiems skelbti, kad įmanoma iš tokios žmonių įvairovės sukurti stabiliai ir taikiai gyvenančią visuomenę. Skirtingumo grožis ir vertė išsiskleidžia tuomet, sakė popiežius, kai skirtingoms tradicijoms atstovaujantys ir skirtingas vertybes puoselėjantys žmonės bendraudami ir bendradarbiaudami sukuria tokius tarpusavio ryšius, kurie galiausiai tampa sutaikinta įvairove. Pasak popiežiaus, tai įrodymas, kad panašią bendrystę įmanoma kurti visos žmonijos mastu, kad visa žmonių šeima gali gyventi darniai ir vieningai, nieko neatstumdama ir nemarginalizuodama.

Mauricijaus gyventojų genuose yra išsaugota atmintis tos migracijos patirties, kuri jų protėvius atvedė į šią salą, kuri paskatino juos būti atviriems skirtingumui, integruoti skirtumus ir kartu su kitais siekti bendro gėrio. „Štai dėl ko drąsinu jus būti ištikimiems savo šaknims ir priimti migrantus, kurie šiandien pas jus atvyksta, trokšdami geresnio gyvenimo sau ir savo šeimoms“, – sakė popiežius.  „Nuoširdžiai juos priimkite, kaip ir jūsų protėviai priėmė vieni kitus. Ginkite atvirumo ir susitikimo  kultūrą, kuri gerbia migrantų ir visų žmonių orumą ir teises.“

Popiežius sakė, kad verta pripažinimo ir pasigėrėjimo po Mauricijaus nepriklausomybės paskelbimo susikurta demokratinė santvarka, kurios dėka šalis yra tapusi taikos oaze. „Linkiu, – tęsė Pranciškus, – kad šis demokratinio gyvenimo stilius būtų kultivuojamas ir plėtojamas, kad būtų kovojama su bet kokiomis diskriminacijos formomis. Autentiško politinio gyvenimo pagrindas yra teisė ir sąžiningas politinę bendruomenę sudarančių subjektų dialogas. Jis taip pat remiasi įsitikinimu, kad kiekvienas vyras ir moteris turi savyje potencialą, kuris gali prisidėti prie žmonių santykių, intelektinių, kultūrinių ir dvasinių vertybių puoselėjimo.“ Šiame kontekste popiežius paminėjo politikams tenkančią ypatingą atsakomybę: „Jūs, kurie aktyviai dalyvaujate Mauricijaus Respublikos politiniame gyvenime, – sakė Pranciškus, – turite būti pavyzdys visiems, kurie jumis pasitiki, ypač jaunimui. Savo elgesiu, pasiryžimu kovoti su visomis korupcijos formomis, turite parodyti koks rimtas darbas yra tarnavimas bendram gėriui, kaip svarbu būti vertiems visų piliečių pasitikėjimo.“

Mauricijaus politinio ir visuomeninio gyvenimo lyderiams sakytoje kalboje popiežius paminėjo ir šalies ekonominę pažangą. „Pagrįstai galite ja džiaugtis,  tačiau nepraraskite ir budrumo“, – sakė Pranciškus. Šiais laikais dažnai tenka konstatuoti, kad ekonominis vystymasis ne visada reiškia visų žmonių gerovės augimą. Popiežius drąsino plėtoti tokią ekonominę politiką, kuri būtų kiek įmanoma labiau orientuota į žmogų, kad rūpintųsi teisingu pelno paskirstymu, kad jaunimas galėtų įsidarbinti, kad būtų pasirūpinama silpniausiais visuomenės nariais. Nepasiduokite pagundai kurti stabmeldiško ekonominio modelio, kuris aukoja žmonių gyvenimus ant spekuliacijų ir vien naudos siekimo altoriaus, kuris siekia greito pelno aukodamas vargstančiuosius, gamtą ir jos resursus.

Ypatingas akcentas popiežiaus kalboje Mauricijaus politikams skirtas ir ekologijai. Popiežius paminėjo šalies katalikų ganytojo kardinolo Maurice’o Piat pernai, kai šalis minėjo nepriklausomybės 50-ąsias metines,  paskelbtą laišką, kuriame, panašiai kaip ir enciklikoje „Laudato si’“, kalbama apie ekologinio atsivertimo būtinumą. Ekologinio atsivertimo reikia ne tik tam, kad žmonija išvengtų didelių stichinių nelaimių. Tokio atsivertimo reikia ir mūsų kasdieniniams pasirinkimams, reikia keisti mūsų gyvenimo stilių, kad ekonominė pažanga tarnautų visų gerovei, nekeldama nei ekologinių, nei socialinių krizių.

Popiežius paminėjo pagirtinus Mauricijaus religinių bendruomenių santykius. Įvairių tikybų išpažinėjai gerbdami vieni kitų tapatybę bendradarbiauja bendram labui ir kartu liudija bet kokį redukcionizmą pranokstančią transcendentinę žmogaus gyvybės vertę. Mauricijaus katalikai yra pasiryžę ir toliau dalyvauti šiame vaisingame dialoge, kuris davė tiek daug vaisių šalies istorijoje.

Baigdamas kalbą politikams popiežius dar kartą padėkojo už nuoširdų priėmimą. „Nuoširdžiai linkiu, kad Dievas laimintų  jūsų tautą ir visas pastangas, kuriomis ugdote kultūrų, civilizacijų ir religinių tradicijų bendradarbiavimą siekdami kurti teisingą visuomenę, kuri atsimena visus savo vaikus, ypač tuos, kurtiems reikia padėti. Dievo meilė ir gailestingumas jus telydi ir tesaugo!“ – sakė popiežius baigdamas savo kalbą politikams.  (JM / VaticanNews)

Popiežius Mauricijuje: susitikimas su politikais
2019 rugsėjo 09, 16:52