Paieška

Popiežiaus apsilankymas išvaduotų moterų bendruomenėje Popiežiaus apsilankymas išvaduotų moterų bendruomenėje  

Popiežius: prostitucija – vergovė; klientai – nusikaltėlių bendrininkai

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę italo kunigo Aldo Buonaiuto knygai „Nukryžiuotos moterys. Gatvėje papasakota gėda“. Knygos autorius vadovauja popiežiaus Pranciškaus prieš trejus metus aplankytai bendruomenei, globojančiai iš priverstinės prostitucijos išvaduotas moteris.

Pirmiausia popiežius Pranciškus primena susitikimo su kunigu Buonaiuto ir jo vadovaujamoje bendruomenėje globojamomis moterimis aplinkybes. Tai įvyko vieną gailestingumo penktadienių. Prieš trejus metus visoje Bažnyčioje švenčiant neeilinį jubiliejų – Gailestingumo metus – vieną kiekvieno mėnesio penktadienį popiežius aplankydavo sunkumų slegiamus, į egzistencinius paribius nustumtus žmones. Vienas tokių susitikimų buvo skirtas popiežiaus Jono XXIII vardu pavadintai bendruomenei, globojančiai iš vergovės ir prostitucijos pinklių išvaduotas moteris. „Kai vieną gailestingumo penktadienių neeiliniais šventaisiais Gailestingumo metais į žengiau į Popiežiaus Jono XXIII bendruomenės namus, nemaniau, kad juose sutiksiu taip pažemintas, prislėgtas ir iškankintas moteris. Moteris, kurios tikrai nukryžiuotos. To susitikimo su iš vergovės ir priverstinės prostitucijos išvaduotomis merginomis metu iš arti mačiau skausmą, neteisingumą ir paniekinimą. Man tai tikrai buvo prisilietimas prie Kristaus žaizdų“, – rašo Pranciškus. „Išklausęs, ką labai paprastai apie savo išgyvenimus man papasakojo tos moterys, kai kurios ant rankų laikančios mažus vaikus, aš pajutau aiškų, neatidėliotiną būtinumą prašyti jų atleidimo už skausmą, kartais ir tikrus kankinimus, patirtus iš klientų, kurių kai kurie save laiko krikščionimis.“

Pasak popiežiaus, visi tikintieji turi suprasti šių išnaudojamų, priverstinei prostitucijai parduodamų moterų dramą ir būti pasirengę joms padėti. „Žmogus – ne prekė. Negalima jo parduoti“, – rašo popiežius ir sako, kad jis labai mielai sutiko prisidėti, kad būtų kuo plačiau paskleista žinia apie visas iniciatyvas, kuriomis stengiamasi padėti visoms išnaudojamoms moterims, patekusioms į prekybos žmonėmis tinklus. Popiežius dėkoja kunigo Buonaiuto vadovaujamai bendruomenei už jos labai svarbią misiją, kuri yra labai rizikinga, nes juk ne paslaptis, kad ši bendruomenė, išvaduodama moteris iš prostitucijos tinklų, atima iš nusikalstamų gaujų pelno šaltinį.

Popiežius rašo, jog jis labai norėtų, kad bendruomenei vadovaujančio kunigo knyga susilauktų kuo didesnio dėmesio ir visų pirma sugėdintų prostitucijos klientus, kad jie suprastų, jog prisideda prie gėdingo nekaltų moterų išnaudojimo. „Sugedimas, – rašo popiežius, – tai sunki liga, kuri pati savaime nepraeina, bet reikia supurtyti žmonių sąžines. Kiekvienas individas, visa mūsų visuomenė ir visa Bažnyčia turi ginti išnaudojamas seseris, kurios pačios negali apsiginti. Visiems turi būti aišku, kad prostitucija – tai žmogaus asmens pavergimas, tai nusikaltimas ir šlykšti nuodėmė. Ji neturi nieko bendra su meile, bet yra tik instinktų tenkinimas, kankinant negalinčią apsiginti moterį.“

Popiežius savo pratarmėje prostitucijos reiškinio toleravimą vadina kolektyvinės vaizduotės iškrypimu, patologine mąstysena, pateisinančia moters išnaudojimą, pavertimą daiktu, kuris panaudojamas ir išmetamas. Pasak Pranciškaus, toks požiūris į visuomenės gyvenimą yra klaidingas ir liguistas. Visų geros valios žmonių pareiga – išvaduoti visas moteris, patekusias į vergijos pinkles. Jų skausmo šauksmui niekas negali būti abejingas – nei individai, nei institucijos. Niekas neturi teisės nei nusiplauti rankų, nei nusigręžti į kitą pusę.

Popiežiaus susitikimas su kunigu Aldo Buonaiuto ir jo vadovaujamoje bendruomenėje prieglobstį gavusiomis moterimis įvyko 2016 m. rugpjūčio 12-ąją. Popiežius Pranciškus tos dienos pavakare aplankė Romos miesto šiaurinėje dalyje įsikūrusią „Popiežiaus Jono XXIII bendruomenę“, kurioje globojamos iš priverstinės prostitucijos išvaduotos moterys. Popiežiaus aplankytuose namuose gyveno dvidešimt iš prekybos žmonėmis tinklo išvaduotų jaunų moterų, dauguma iš Afrikos ir Rytų Europos.

Popiežius Pranciškus tą kartą labai jautriai ir tuo pat metu labai stipriais žodžiais kreipėsi į moteris – paprašė, kad jos atleistų visiems krikščionims, jog jų neapsaugojo nuo smurto, kurį jos buvo priverstos kentėti. Popiežius su kiekviena iš jų atskirai pasikalbėjo. Ypatingai jaudinantis ir dramatiškas buvo pokalbis su į bendruomenę tik ką atvežta jauna mergina, kuri gatvėje pagimdė kūdikį ir kūdikis mirė.

Popiežius Pranciškus visus krikščionis ir geros valios žmones prašo griežtai smerkti prekybos žmonėmis reiškinį, kurį jis ne kartą yra pavadinęs grubiu nusikaltimu prieš žmoniškumą. „Prekyba žmonėmis, – sako popiežius, – tai skaudi šiuolaikinės žmonijos žaizda, tai žaizda Kristaus kūne“.  (JM / VaticanNews)

2019 liepos 29, 17:57