Paieška

Vatican News

Popiežius Rumunijoje: „Eikime kartu, ortodoksai ir katalikai!“

Popiežius Pranciškus penktadienį po pietų Bukarešte aplankė Rumunijos ortodoksų patriarchą Danielį, patriarchato rūmuose susitiko su Nuolatinio Sinodo nariais ir, dalyvaujant patriarchui, meldėsi statomoje naujojoje ortodoksų katedroje, dedikuotoje Rumunijos globėjui šv. Andriejui, apaštalo Petro broliui. Popiežius katedroje sukalbėjo „Tėve mūsų“ lotyniškai, po to Viešpaties išmokyta malda buvo sukalbėta ir rumuniškai, chorai giedojo katalikų ir ortodoksų giesmes.

Popiežius Pranciškus susitikime su Nuolatinio Sinodo nariais karštai prašė Rumunijos Ortodoksų Bažnyčią branginti visiems bendrą kankinių paveldą krikščionių vienybės kelyje, priminė, kad tikri kraujo broliai apaštalai Andriejus ir Petras dėl Viešpaties praliejo „brolystės kraują“, kuris tarsi tyli gaivinanti srovė per amžius nuolatos gaivino ir palaikė Bažnyčios kelionę.

„Daugelis rumunų išgyveno Velykų mirtį ir prisikėlimą – kaip daugelyje kitų pasaulio vietų patyrė persekiojimų penktadienį, tylųjį šeštadienį ir atgimimo sekmadienį. Daugelis visų konfesijų rumunų krikščionių dar neseniai kartu kentėjo kalėjimuose, vieni kitus palaikydami. Jie – pavyzdys mums ir jaunosioms kartoms. Jų kentėjimai – per didelis paveldas, kad jį užmirštume ar jo negerbtume. Tai bendras paveldas, kviečiantis neatsitolinti nuo brolio, kuris juo dalijasi“.

Esame suvienyti su Kristumi kančioje ir skausme, suvienyti su Kristumi prisikėlime, kad ir mes eitume atnaujinto gyvenimo keliu.

Popiežius prašė atminti rumunų tikinčiųjų šauksmą dėl Bažnyčios vienybės, išreikštą spontaniškai prieš du dešimtmečius, kai Bukarešte lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Anot Pranciškaus, tai buvo „Dievo tautoje kilęs vilties skelbimas ir pranašystė, pradėjusi naują laikotarpį: ėjimo kartu laikotarpį atrandamoje ir atgimstančioje brolystėje, kuri mus jau dabar vienija“.

Pasak Šventojo Tėvo, šaknų atminimas, kartu nueitas kelias drąsina žengti į ateitį, kad bendrystės atminimas būtų žibintas, nušviečiantis bendrą ėjimą kartu.

Nauji laikai kelia naujų iššūkių, ypač „dabartiniais sparčių socialinių ir kultūrinių permainų laikais. Daugelis gali džiaugtis technologijų ir ekonominės gerovės plėtra, tačiau dauguma liko negailestingai atmesti, o viską sulyginanti globalizacija išrovė tautų vertybes, pakirto etiką. Darnų sugyvenimą pastaruoju metu užteršė baimės jausmas, dažnai sukurtas dirbtinai, vedantis į užsisklendimą ir neapykantą“.

„Turime vienas kitam padėti, kad nepasiduotume gundančiai neapykantos ir individualizmo kultūrai, kuri gal nebėra ideologinė, kaip neseniai praėjusiais ateistinių persekiojimų laikais, tačiau labiau viliojanti ir ne mažiau materialistinė“.

Popiežius prašė brolių rumunų ortodoksų kartu su katalikais pasikliauti Šventosios Dvasios veikimu:

„Teatnaujina mus Šventoji Dvasia, kuri atmeta vienodumą ir kuria gražiausią ir darniausią vienybę skirtingumuose. Šventosios Dvasios ugnis tesudegina mūsų įtarumą; Jos vėjas tenušluoja mūsų dvejones, kliudančius kartu liudyti jos siūlomą naują gyvenimą; Ji, būdama brolystės kūrėja, tesuteikia malonę eiti kartu; Ji, naujumo skatintoja, tepadrąsina ryžtą išbandyti nežinomus dalijimosi ir misijos kelius. Ji, būdama kankinių jėga, tepadeda, kad jų auka neliktų nevaisinga“.

„Eikime kartu garbindami Švenčiausiąją Trejybę, būkime vieni kitiems naudingi ir padėkime broliams pamatyti Jėzų“, – sakė Pranciškus, patikindamas, kad jis ir katalikai myli Rumunijos Ortodoksų Bažnyčią, yra jai draugiški ir už ją meldžiasi. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 31, 16:32