Paieška

Pietų Sudano politinių lyderių ir krikščionių bendruomenių vadovų rekolekcijų pabaiga Pietų Sudano politinių lyderių ir krikščionių bendruomenių vadovų rekolekcijų pabaiga 

Popiežius Pietų Sudano lyderiams: taika yra įmanoma

Popiežius Pranciškus atsiklaupęs pabučiavo kojas Pietų Sudano prezidentui ir viceprezidentams. Šiuo neįprastu visus nustebinusiu popiežiaus gestu buvo užbaigtos Vatikane vykusios Pietų Sudano politinių lyderių ir krikščionių bendruomenių vadovų rekolekcijos. „Jus, kurie pasirašėte taikos sutartį, aš prašau kaip brolis: pasilikite taikoje. Prašau jus iš visos širdies. Eikite pirmyn. Bus daug problemų, tačiau nebijokite, eikite pirmyn, spręskite problemas“, – sakė popiežius.

Rekolekcijose dalyvavo Pietų Sudano prezidentas ir būsimieji viceprezidentai, kurie pradės eiti pareigas gegužės 12 d., kaip numatyta pernai rudenį pasirašytoje Pietų Sudano taikos sutartyje. Kartu su politiniais lyderiais rekolekcijose dalyvavo ir Pietų Sudano Bažnyčių tarybos nariai.

Kreipdamasis į rekolekcijose dalyvavusius Pietų Sudano politinius lyderius ir krikščionių bendruomenių vadovus, į šios iniciatyvos sumanytoją anglikonų vadovą Kenterberio arkivyskupą Justiną Welby ir Škotijos Presbiterijonų Bažnyčios vadovą kunigą Johną Chalmersą popiežius pakartojo prisikėlusio Kristaus apaštalams tartus žodžius: „Ramybė jums!“ Tai pirmieji prisikėlusio Viešpaties žodžiai. Ramybė, taika – tai pirmoji dovana, kurią suteikė apaštalams mirtį nugalėjęs Kristus.

„Taika yra ir pirmoji Viešpaties dovana, ir pirmutinis tikslas, kurio turi siekti valstybių vadovai“, – sakė Pranciškus. „Ji yra pagrindinė  sąlyga, kad būtų gerbiamos pamatinės žmogaus teisės ir galėtų būti kuriama visos tautos pažanga“.

Popiežius atkreipė dėmesį į šio Vatikane vykusio susitikimo ypatingą pobūdį. Tai ne dvišalis diplomatinis popiežiaus ir valstybės vadovų susitikimas ir netgi ne ekumeninis renginys, į kurį pakviesti įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovai, bet dvasinio susikaupimo dienos. Jų tikslas – visiems kartu stovint Dievo akivaizdoje stengtis suprasti jo valią, mąstyti apie kiekvienam asmeniškai ir visiems kartu jo skirtą misiją, suprasti  didžiulę bendrą atsakomybę už Pietų Sudano gyventojų dabartį ir ateitį, už valstybės kūrimą. Reikia išgristi ir atsiliepti į teisingumo ištroškusių vargstančiųjų šauksmą. Pasauliui jie yra maži ir nereikšmingi, bet Dievo akyse jie svarbūs ir brangūs.

Popiežius paaiškino, kad sakydamas „Dievo akyse“, jis galvoja apie tris konkrečius Kristaus misijos momentus, tris „žvilgsnius“ į Petrą. Pirmasis – tai tas momentas, kai Viešpats pašaukė Andriejaus brolį Simoną ir suteikė jam naują Petro vardą. Antrasis – tai Didžiojo ketvirtadienio nakties įvykiai: Petras išsigynė Jėzaus, tačiau kai jo akys susitiko su suimto, paniekinto Jėzaus akimis, Petras pravirko gailesčio ašaromis. Trečiasis – tai susitikimas su prisikėlusiu Viešpačiu prie Tiberiados ežero. Petras tris kartu išpažino mylįs Kristų, o Kristus Petrui suteikė misiją ganyti jo kaimenę.

„Broliai ir seserys, Viešpaties žvilgsnis yra nukreiptas ir į mus, čia ir dabar; į kiekvieną iš mūsų“, – kalbėjo Pranciškus. „Į mus nukreiptos ir jūsų tautos akys. Kiekvienas žvilgsnis dega teisingumo, susitaikinimo ir taikos troškimu.“ Popiežius sakė, kad jo mintyse visų pirma žmonės, kurių artimieji žuvo Pietų Sudano pilietiniame kare, kurie neteko namų, kurių šeimos išblaškytos, kurie lieja ašaras, kenčia badą. Jų šauksmas skrodžia dangų ir pasiekia Dievo širdį. Jis, Gerasis Tėvas, nori jiems padovanoti teisingumą ir taiką.

„Taika yra įmanoma! Nesiliausiu kartoti, kad tai yra įmanoma!“, – sakė Pranciškus. „Tačiau ši didžioji Dievo dovana labai įpareigoja už savo tautą atsakingus žmones. Mes krikščionys tikime ir žinome, kad taika įmanoma, nes Kristus prisikėlė, blogį nugalėjo gerumu ir savo mokiniams pažadėjo taikos pergalę prieš viską, kas kursto karą – išdidumą, šykštumą, valdžios troškimą, egoizmą, melą ir veidmainystę. Visiems linkiu prisiimti šią didžiąją atsakomybę, kurti taiką broliškai ir solidariai bendradarbiaujant su visa savo tauta, tvirtai ir drąsiai siekti taikos, kalbėtis, vieni kitiems atleisti.“

Kalbą Pietų Sudano politiniams lyderiams ir krikščionių bendruomenių vadovams popiežius baigė malda, kad visi Pietų Sudano gyventojai nuoširdžiai siektų taikos, kad meilė nugalėtų neapykantą, atleidimas – kerštą, kad pasitikdami Dievo gailestingumu visi surastų kelią į naują taikų gyvenimą.  (JM / VaticanNews)

Photogallery

2019 balandžio 11, 17:30