Paieška

Popiežius vėl aukojo Mišias už mirusius

Antradienio rytą Šv. Mortos koplyčioje popiežiaus Pranciškaus aukotų Mišių intencija: už mirusiuosius. Šventasis Tėvas ypač prašė melstis už tuos, kurie mirė vieniši, toli nuo artimųjų, kurie buvo palaidoti paskubomis.

„Šiandien melskimės už mirusiuosius dėl pandemijos, už tuos, kurie mirė vieni, su kuriais nebuvo mylinčių artimųjų, nebuvo galima surengti laidotuvių. Viešpats juos tepriima į savo garbę.“

Mišių homilijoje popiežius komentavo šios dienos Evangeliją (Jn 10, 22–30). Jeruzalės šventyklos Saliamono stoginėje Jėzų apspito žmonės ir kreipėsi į jį: „Jeigu esi Mesijas, pasakyk mums atvirai!“ Jėzus jiems atsakė: „Aš jums pasakiau, tik jūs netikite. Mano darbai, kuriuos aš darau savo Tėvo vardu, liudija apie mane. Bet jūs netikite, nes jūs – ne manosios avys“. Pasak popiežiaus, išklausę šį evangelisto Jono pasakojimą turėtume savęs klausti: ar aš tikiu? Kas man trukdo labiau priartėti prie Jėzaus?

Pagrindinė ir dažniausiai pasitaikanti kliūtis, dėl kurios žmonės nesiryžta galutinai apsispręsti sekti Jėzų, yra turtai, pinigai, prisirišimas prie materialinių gėrybių. Tai nereiškia, kad turime visko išsižadėti. Tačiau kalbėdamas apie turtus Viešpats aiškiai pasakė, kad neįmanoma tarnauti dviems šeimininkams. Kas nori tarnauti Dievui, negali būti pinigo vergas.

Kita rimta kliūtis, dėl kurios žmogui sunku būti arčiau Jėzaus, yra širdies kietumas. Dėl to Jėzus labai dažnai priekaištauja fariziejams ir Rašto aiškintojams, kurie griežtai laikosi įstatymo, bet jų širdys kietos. Ištikimybė ir griežtas taisyklių laikymasis – tai du skirtingi dalykai. Ištikimybė – tai Dievo dovana. Kieno širdis kieta – tas negali būti ištikimas.

Popiežius paminėjo dar vieną kliūtį, kuri neleidžia žmogui sekti Jėzumi, – tingumą. Drungnumas, apatija, atsipalaidavimas neleidžia žmogui ryžtingai žengti pirmyn.

Žmonėms sekti Jėzų trukdo ir klerikalizmas, nurodinėjimai, ką žmogus gali daryti ir ko negali. Kas mano galįs Jėzaus vardu nurodinėti kitiems, tas iš tiesų tik atima iš tikinčiųjų laisvę. Klerikalizmas – tai bjauri liga, sakė Pranciškus. Ne mažiau kenksminga yra ir į tikinčiųjų gyvenimą įsiskverbianti pasaulio dvasia. Pasižiūrėkime, kaip mūsų parapijose kartais švenčiami sakramentai. Kiek supasaulėjimo. Kiek nepagarbos su mumis esančiam Jėzui, jo malonei.

Visos šios kliūtys, sakė popiežius baigdamas homiliją, – tai ne kas kita, kaip tikros laisvės stokos pasekmės. Neįmanoma būti su Jėzumi nesant laisviems. Žinoma, naudodamasis laisve kartais žmogus gali per toli nueiti ir paslysti, suklupti, tačiau dar blogiau, jei žmogus suklumpa dar nepradėjęs artėti prie Jėzaus. Prašykime Viešpatį šviesos, kad suprasdami, kas yra tikra laisvė, būtume Jėzaus ganomos kaimenės avys. (JM / Vatican News)

2020 gegužės 05, 08:22
Skaityk viską >