Paieška

Malda už šeimų santarvę ir kad nebūtų namų smurto

Pirmadienio ryte popiežius Pranciškus vėl meldėsi už šeimas, už jų santarvę, ypač už tai, kad nebūtų smurto namų aplinkoje. Homilijoje Šventasis Tėvas pabrėžė, jog Kristus yra visų Ganytojas ir meldė, kad išvengtume pasidalijimo psichologijos.

„Melskimės už šeimas. Dabartinio karantino metu šeimos, uždarytos namuose, mėgina daryti daug naujų dalykų labai kūrybingai. Su vaikais, su visais stengiasi eiti pirmyn. Taip pat pasitaiko kitko – kartais yra smurto namų aplinkoje. Melskimės už šeimas, kad gyventų santarvėje, kūrybingai ir kantriai dabartinėmis karantino sąlygomis“, – sakė popiežius šv. Mišių intencijoje.

Homilijoje Pranciškus visų pirmą komentavo Mišių pradžioje perskaitytą epizodą iš Apaštalų darbų: tikintieji priekaištauja apaštalui Petrui dėl to, kad jis valgė su neapipjaustytais vyrais, nesilaikė įstatymo priesakų, susitepė ir nusidėjo. O Petras taip darė, nes Šventoji Dvasia jį ten nuvedė.

Bažnyčioje visada buvo, kaip ir pirmojoje bendruomenėje, nusiteikimo, jog „mes – teisuoliai, o kiti – nusidėjėliai“. „Mes ir kiti, mes ir kiti, pasidalijimai: mes – tai tie, kurių elgesys Dievo akyse teisus“, – pastebėjo popiežius. O kiti –nusidėjėliai, dar priduriama – „pasmerktieji“. „Tai Bažnyčios liga, kuri gimsta iš ideologijų arba religinių partijų“, – pridūrė popiežius. Jis priminė, jog ir Jėzaus laikais egzistavo bent keturios – fariziejų, sadukiejų, zelotų ir esenų – partijos, kiekviena interpretavo įstatymą pagal savo idėją. Tačiau, kai pastaroji supasaulėja, pati išeina iš įstatymo ribų.

Ir Jėzui buvo priekaištaujama, kad lankėsi viešų nusidėjėlių namuose, valgė su jais, pažeidė ritualinės švaros taisykles. Šitokie priekaištai skaldo. Svarbu į tai atkreipti dėmesį. Yra tokių idėjų ir nuostatų, kurios skaldo, kurioms pasidalijimas tampa svarbesnis už vienybę: svarbiau savoji idėja, o ne Šventosios Dvasios vedimas.

Popiežius Pranciškus prisiminė vieno seno kardinolo ir šaunaus ganytojo palyginimą, jog Bažnyčia yra tarsi plati upė. Vieni labiau ten, kiti labiau čia, tačiau svarbiausia, kad visi yra toje pačioje upėje. Tai yra Bažnyčios vienybė: visi viduje, nei vieno išorėje. Visi yra saviti, tai ne ideologija ir tai neskaldo. Kodėl Bažnyčia yra plati kaip upė? Nes tai atitinka Viešpaties valią.

Popiežius vėl atvertė Šventojo Rašto puslapį ir pakartojo Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus žodžius: „Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės. ir jas man reikia atvesti. jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.“

„Jėzus sako: „turiu avių visur ir esu visų ganytojas“. Šis „visų“ Jėzui yra labai svarbus“, – sakė Šventasis Tėvas, priminęs dar vieną palyginimą apie vestuves, į kurias pakviestieji nenorėjo ateiti, kiekvienas dėl savų motyvų. Tada vestuves rengęs šeimininkas paliepė tarnams eiti į kryžkeles ir pakviesti visus.

„Visus. Didelius ir mažus, turtingus ir vargšus, gerus ir blogus. Visus. Šitas „visi“ yra tarsi Viešpaties perspektyva. Jis atėjo dėl visų ir mirė dėl visų“, – sakė popiežius Pranciškus. – „Mirė ir už tą nenaudėlį, kuris mano gyvenimą pavertė nepakenčiamu? Ir už tą. Ir už tą plėšiką? Ir už tą.“

Popiežius priminė savo pažinotos Bažnyčios istorijos profesorės žodžius, kuriuos ji pasakydavo, kai susidurdavo su sunkumais, su partijomis: „Kristus mirė už visus, eikime pirmyn!“

Tai konstruktyvi vienybė: turime vieną Išganytoją, esame viena. Tai priešingas dalykas tai pagundai, kurios pasekmes jautė ir apaštalas Paulius, kai perspėjo tikinčiuosius neskirstyti, kas Pauliaus, kas Apolo, kas dar kažkieno. Panašiai buvo kalbama po Vatikano II Susirinkimo. Yra teisėta galvoti skirtingai, tačiau reikia išlikti Bažnyčios vienybėje, klausyti to paties Ganytojo Jėzaus.

„Tegu Viešpats mus išlaisvina iš pasidalijimo, skaldymo psichologijos ir padeda suprasti Jėzų, Jėzaus didumą: jame visi esame broliai, Jis yra visų ganytojas. Tegu šis žodis – „Visi, visi!“ – mus lydi visą šiandienos dieną“, – meldė popiežius. (RK / Vatican News)

2020 gegužės 04, 07:29
Skaityk viską >