Paieška

Popiežius aukojo Mišias už mirusius

Pradėdamas ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotas Mišias, popiežius Pranciškus prašė kartu su juo melstis už nuo Covid-19 mirusius neatpažintus, bevardžius žmones, palaidotus bendruose kapuose. Homilijoje, komentuodamas šios dienos skaitinius, popiežius pabrėžė, kad krikščionių misija – tai ne prozelitizmas, bet Jėzaus liudijimas savo gyvenimu.

„Šiandien melskimės už mirusius, už tuos, kurie mirė nuo pandemijos, ypač už tuos neatpažintus mirusiuosius, kurie, kaip matėme fotografijose, buvo palaidoti bendruose kapuose.“

Popiežiaus homilija: liudjimas ir malda

„Niekas neateis pas mane, jei mane siuntęs Tėvas jo nepatrauks“, – sako Jėzus šios dienos Evangelijoje, primindamas, jog ir pranašai skelbė, kad „bus visi mokomi Dievo“. Dievas patraukia žmones ir tik tuomet jie tampa Jėzaus sekėjais, sakė popiežius ketvirtadienio Mišių homilijoje. Galime skaityti Šventąjį Raštą, išmokti viską, kas sakoma apie Jėzaus gimimą ir veiklą, tačiau pažinti Jėzų ir jo slėpinį gali tik tie, kuriuos Tėvas patraukia.

Tai nutiko Etiopijos karalienės ekonomikos ministrui, apie kurį kalba šios dienos pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų knygos. Matome, kad jis yra tikintis žmogus, tarp daugybės svarbių reikalų suranda laiko maldai. Dabar jis keliaudamas atgal į savo tėvynę skaitė pranašą Izaiją. Viešpaties balsas paliepė apaštalui Pilypui eiti prie kelio, kuriuo keliavo etiopas, prisiartinti prie jo vežimo ir užkalbinti. „Ar supranti, ką skaitąs?“, – paklausė apaštalas. „Kaip galėčiau suprasti, jei man niekas nepaaiškins?!“, – atsakė Etiopijos karalienės valdininkas ir pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėstis šalia. Užsimezgė pokalbis. Nežinome kiek jis truko, – gal porą valandų. Supažindintas su Jėzumi, svetimšalis paprašė, kad Pilypas jį pakrikštytų.

Šio žmogaus širdyje Dievo pasėtas ilgesys pirmiausiai jį atvedė į Jeruzalę ir galiausiai paskatino atsivertimą. Jis tapo krikščioniu, Jėzaus sekėju, nes Tėvas jį patraukė, sakė popiežius.

Ši taisyklė – „Niekas neateis pas mane, jei mane siuntęs Tėvas jo nepatrauks“ – galioja ir mūsų apaštalavimui, krikščionių apaštališkajai misijai. „Ko tu keliauji į misijas?“, „Atversti žmonių į Kristų“. „Sustok, tu nė vieno neatversi! Tik Tėvas gali patraukti žmonių širdis, kad jos užsidegtų troškimu susipažinti su Jėzumi.“ Krikščionis misionierius turi liudyti savo tikėjimą. Be liudijimo jis nieko nenuveiktų. Reikia maldos, kad Tėvas patrauktų žmones prie Jėzaus, ir reikia mūsų, krikščionių, liudijimo.

„Liudijimas ir malda turi eiti kartu. Be liudijimo ir maldos neįmanoma apaštališkoji misija, neįmanomas skelbimas. Galima duoti gerų moralinių pamokymų, labai gerų. Tačiau jei nesimelsime ir neliudysime, Tėvas nepatrauks žmonių prie Jėzaus. Mūsų liudijimas pasiekia žmones, o mūsų malda pasiekia Tėvo širdį, kad jis žmones patrauktų.“

„Prašykime Viešpatį malonės vykdyti savo pašaukimą liudijimu ir malda, kad Tėvas patrauktų žmones prie Jėzaus“, – baigė homiliją popiežius Pranciškus. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 30, 11:54
Skaityk viską >