Paieška

Popiežiaus homilija: kur Šventoji Dvasia, ten darna ir vienybė

Antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus prašė kartu su juo melstis, kad dabartinis ramesnio ir tylesnio gyvenimo laikotarpis krikščionims būtų proga lavinti atidumą Šventosios Dvasios balsui. Homilijoje popiežius komentavo šios dienos Žodžio liturgiją, kurioje kalbama apie Šventajai Dvasiai klusnią pirmąją krikščionių bendruomenę.

„Šiuo metu – labai daug tylos. Galime kone girdėti tylą. Dabartinė tyla, privertusi mus keisti įpročius, temoko klausytis, telavina mūsų sugebėjimą klausytis. Šito melskime“, – sakė popiežius, pradėdamas Mišias.

Antradienio Mišių Evangelija – pirmadienio Žodžio liturgijoje girdėto Jėzaus pokalbio su Nikodemu tęsinys. Kas neatgims iš Šventosios Dvasios, negalės regėti Dievo karalystės, sako Jėzus. Antradienio Mišių skaitinys iš Apaštalų darbų kalba apie Šventosios Dvasios dovanomis apdovanotos pirmosios krikščionių bendruomenės darną.

Gimti iš aukštybių – tai atgimti apdovanotiems Šventosios Dvasios galia, sakė Pranciškus. Mes patys negalime prisipildyti Šventosios Dvasios. Mes galime tik leisti, kad ji pas mus ateitų ir mus perkeistų. Klusnumu atidarome Šventajai Dvasiai duris į savo širdis. Ji pas mus ateina ir mus perkeičia. Tai ir yra gimimas iš aukštybių.

„Šventoji Dvasia gali nuveikti nuostabių dalykų, kurių mes net įsivaizduojame. Pavyzdys – pirmosios krikščionių bendruomenės darna. Ideali darna, apie kurią šiandien girdėjome, – tai ne fantazija. Tai pavyzdys, ką galime pasiekti, būdami klusnūs Šventajai Dvasiai, leisdami, kad ji pas mus ateitų ir mus perkeistų. Šios dienos skaitinys kalba apie idealią bendruomenę. Mes gerai žinome, kad ir ji netrukus susidurs su įvairiomis problemomis. Tačiau Viešpats šiandien mums nori parodyti, ką mes galime pasiekti, kai esame atviri Šventajai Dvasiai, kai esame jai klusnūs.“

Žinome, kad ideali pirmųjų krikščionių darna ilgai netruko, sakė popiežius. Jokūbas ir Paulius savo laiškuose ne kartą su širdgėla mini nesantaikos atvejus, pataikavimą turtingiesiems ir nepagarbą vargšams. Bažnyčios istorijoje būta daug nesantaikos. Dažnai jos priežastis buvo nesutarimai dėl tikėjimo tiesų, tačiau dar dažniau krikščionis skaldė pinigai ir galios siekimas, žmonių ambicijos ir tuštybė ar paprasčiausi tauškalai, apkalbos.

Tačiau Šventoj Dvasia visada ateina mums į pagalbą ir savo galia mus gelbėja nuo tarnavimo pinigui, išdidumo ir tuščių kalbų. Šventoji Dvasia padeda įveikti pasaulio dvasią.  „Prašykime Viešpatį klusnumo Šventajai Dvasiai malonės“, – baigė homiliją popiežius. „Melskime, kad ji perkeistų mus, mūsų bendruomenes, parapijas, vyskupijas, vienuolijas, kad jos atnaujinti krikščionys gyventų tokioje darnoje, kokios nori Jėzus.“ (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 21, 11:47
Skaityk viską >