Paieška

Trečiadienio rytą popiežius aukojo Mišias už kalinius

Trečiadienio rytą aukodamas Mišias už visus dėl koronaviruso epidemijos kenčiančius žmones, Šventasis Tėvas prašė maldoje atsiminti kalinius, kuriems dabartinis metas ypatingai sunkus.

„Tęsiame maldą už sergančiuosius ir visus, kenčiančius dėl šios epidemijos. Šiandien melskimės ypač už kalinius, už mūsų brolius ir seseris, kurie yra uždaryti kalėjimuose. Jie kenčia ir mes turime būti jiems artimi malda, kad Viešpats jiems padėtų ir juos guostų dabartiniu sunku metu.“

„Manęs nepaliki, Viešpatie vieno. Toli nuo manęs nesitrauk, mano Dieve . Skubėk man padėti tu, Viešpatie, mano pagalba!“ (Antrosios gavėnios savaitės trečiadienio Mišių įžangos priegiesmis).

Homilijoje, komentuodamas šios dienos Žodžio liturgijos skaitinius, popiežius kalbėjo apie kančią ir pažeminimus, kurie nuo pat pradžių lydi krikščionis. Pirmajame skaitinyje – pranašo Jeremijo žodžiuose apie prieš jį susimokiusius priešus – girdime užuominą apie Mesijo laukiančią kančią. Evangelijoje irgi girdime žodžius apie kančią: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų rankas. Jie pasmerks jį mirti, atiduos pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti“. Jo laukia ne tik kančia ir mirtis, bet ir patyčios, panieka. Kai krikščionys persekiojami, kai tikintis žmogus puolamas, žinokime, kad už persekiojimų ir patyčių slypi velnias. Jis veikia dviem būdais: gundo – kaip Jėzų dykumoje – žada nebūtus dalykus, siūlo lengvesnį kelią, o jei gundymais nieko nelaimi, tuomet su įniršiu puola, sakė popiežius Velnias yra išdidus, jei jam nepavyksta sugundyti, jis užsispyrėliškai puola ir džiaugiasi, matydamas savo aukų kančias.

Pagalvokime apie šventuosius kankinius. Kankintojai nesitenkino nužudymu, bet tyčiojosi iš kankinamųjų, visaip bandė juos pažeminti, sakė popiežius ir priminė  Jėzaus nukryžiavimo sceną: kartu su Jėzumi buvo nukryžiuoti ir du nusikaltėliai, tačiau iš jų niekas nesityčiojo, tyčiojosi tik iš Jėzaus.

Prašykime Viešpatį įžvalgumo malonės, kad sugebėtume visada atpažinti, kada esame gundomi paikais, nevertingais dalykais. Prašykime ir jėgų atsispirti, kai esame puolami. Atsiminkime, kad mus puolantis piktasis jau yra nugalėtas, kad jo įniršis –  tai pralaimėjusiojo kerštas. Atsiminkime krikščionis, kurie ir  mūsų dienomis kenčia žiaurius persekiojimus. Popiežius paminėjo pakistanietę krikščionę Asia Bibi. Devyneri metai, kuriuos ji praleido kalėjime, – tai velnio įniršio ženklas.

„Viešpats tesuteikia mums malonę matyti skirtumą tarp Viešpaties kelio, kuris yra Kryžiaus kelias, ir pasaulio kelio, kuris veda į tai, kas yra tuštybė, regimybė, grimas“, – sakė popiežius Pranciškus.

2020 kovo 11, 12:46
Skaityk viską >