Paieška

Šeštadienio ryto Mišios už kenčiančiuosius ir tuos, kurie jiems padeda

Šeštadienio rytą aukodamas Mišias už sergančiuosius ir visus kenčiančiuosius dėl jau kone visą pasaulį pasiekusios koronaviruso epidemijos, popiežius prašė padėti tiems žmonėms, kurie kai kuriose pasaulio šalyse pradeda stokoti maisto. Šeštadienio Mišių intencija – už kenčiančiuosius ir tuos, kurie jiems padeda.

„Šiomis dienomis kai kur pasaulyje ėmė ryškėti naujos rimtos pandemijos pasekmės. Viena jų – maisto stoka. Didėja bado grėsmė, nes žmonės neturi darbo, ar ir anksčiau neturėjo pastovaus darbo. Jau dabar pradedame matyti  pasekmes, kurios su laiku bus dar rimtesnės. Melskimės už šeimas, kurioms dėl pandemijos vis labiau reikia kitų pagalbos.“

Mišių homilijoje popiežius atkreipė dėmesį į labai didelius skirtumus tarp Dievo tautos narių, apie kurios kalba šios dienos Evangelija. Paprasti žmonės sekė Jėzų, jo klausėsi, jo žodžiai pasiekė žmonių širdis. Tautos vadovai, kunigai, Rašto aiškintojai, fariziejai nepasitikėjo Jėzumi ir niekino tuos, kurie jį sekė. „Prakeiktos padugnės, neišmanančios Įstatymo“, – taip arogantiškai to meto aukštuomenė kalba apie paprastus tikinčius žmones.

Pasak popiežiaus, skilimas tarp paprastų Dievo tautos narių ir jos religinių lyderių elito nusidriekia per visą istoriją iki pat mūsų dienų. Religiniai lyderiai jaučiasi esą pranašesni už eilinius Dievo tautos narius, jie save laiko atskira visuomenės klase. Jie užmiršo, ką Dievas kitados buvo pasakę karaliui Dovydui: „Aš paėmiau tave iš kaimenės“; užmiršo, kad ir jie patys yra Dievo tautos, jo ganomos kaimenės nariai. Tai ir yra klerikalizmas.

Dėl to su dėkingumu ir meile šiandien atsiminkime tuos kunigus, vienuolius ir vienuoles, kurie uoliai tarnauja Dievo tautai, kurie nepavargsta būti su žmonėmis, sakė popiežius. Pranciškus kreipės ir į visus kunigus, prašydamas juos pagalvoti, su kuo jie, kieno pusėje jie stovi, koks jų santykis su Dievo tauta. Popiežius prašė kunigus mokytis iš Dievo tautos tikėjimo ir priminė aktualumo nenustojusį patarimą, kurį šv. Paulius davė savo mokiniui, jaunam vyskupui Timotiejui: atsimink savo senelės ir motinos tikėjimą. Paulius davė šį patarimą, nes puikiai suprato, kokie pavojai gresia Dievo tautos vadovams.  (JM / VaticanNews)

2020 kovo 28, 13:30
Skaityk viską >