Paieška

Vatican News

Popiežiaus homilija. Nėra nuolankumo be nusižeminimo

Penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus kalbėjo apie šv. Jono Krikštytojo mums duodamą nuolankumo pavyzdį.

Dievas atsiuntė Joną Krikštytoją, paskutinį pranašą, kad jis parengtų kelią Kristaus atėjimui. Tai jis, rodydamas į Jėzų, tarė: štai Mesijas, štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Apie save jis nusižeminęs sakė, kad jis nesąs vertas nė kurpių Mesijui nuauti. „Jono Krikštytojo misija buvo ne tik skelbti, kad ateina Jėzus, ne tik parengti tautą jo atėjimui, bet liudyti Jėzų Kristų, liudyti savo gyvybės auka“, – sakė popiežius. „Jonas savo liudijimu mums rodo kelią, kurį Dievas pasirinko, kad bus išgelbėtų, – nusižeminimo kelią. Šv. Paulius tai labai aiškiai sako laiške filipiečiams: Jėzus apiplėšė pat save, nusižemino iki mirties, iki mirties ant kryžiaus. Kryžiaus kelias, nusižeminimo kelias – tai ir mūsų kelias. Tai kelias, kurį Dievas rodo mums, krikščionims.“

Popiežius atkreipė dėmesį į Jono Krikštytojo ir Jėzaus mums duodamo pavyzdžio panašumus: abu turėjo autoritetą žmonių akyse ir abu buvo gundomi, tačiau atsispyrė. Abu nusižeminę vykdė tai, kam buvo siųsti. Abu mirė kaip pažemintieji: Jėzus nukryžiuotas kartu su nusikaltėliais, Jonas nukirsdintas dėl ištvirkėlės keršto ir šokėjos kaprizo. Kaip tik ši scena papasakota penktadienio Mišių Evangelijoje. Jonas viešai smerkė karalių Erodą, kad jis gyvenąs su savo brolio žmona Erodiada. Karaliaus meilužė pasitaikius progai atkeršijo. Kai per pokylį jos dukrai už gražų šokį karalius pasiūlė prašyti, ko tik nori, paauglė, motinos pakurstyta, paprašė Jono Krikštytojo galvos. Jono mirtis, pasak popiežiaus, buvo nusižeminimo kelio, kuriuo jis visą gyvenimą ėjo, viršūnė.

„Pranašas, didis pranašas, už kurį nėra didesnio tarp gimusių iš moters, – taip Jėzus jį pavadino – pasirinko eiti nusižeminimo keliu, kaip ir Dievo Sūnus. Tai kelias, kuriuo ir mes, krikščionys, turėtume eiti. Palaiminimai mums rodo šį kelią.“

Nėra nuolankumo be nusižeminimo, sakė Pranciškus. Tai turi gerai įsiminti visi tikintieji ir ypač Bažnyčios vadovai. „Kai Bažnyčioje, savo bendruomenėse stengiamės būti matomi, kai siekiame postų – einame pasaulio keliu. Tai pasaulio, ne Jėzaus kelias. Ir ganytojams gresia karjerizmo pagunda. Tenka girdėti, kaip negavęs laukto paaukštinimo Bažnyčios vyras sako: „Tai neteisybė, tai pažeminimas, negaliu to pakęsti“. Tačiau jei ganytojas neina nusižeminimo keliu – jis ne Jėzaus mokinys, bet karjeristas su sutana. Nėra nuolankumo be nusižeminimo.“ (JM / VaticanNews)

2020 vasario 07, 13:37
Skaityk viską >