Paieška

Vatican News

Popiežiaus homilija: kaip vertinu save ir kitus?

Būkime geri kitiems žmonėms, mylėkime, būkime kantrūs ir gailestingi, nieko neniekinkime ir neskriauskime, nes nuo to, kaip mes vertiname kitus, priklausys, kaip mum vertins Viešpats, sakė popiežius ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Šios dienos Evangelijoje Jėzus sako: „Kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta“ (Mk 4, 24). „Kokiu matu aš matuoju kitus? Kokiu matu matuoju save patį? Ar geranoriškai, su meile žiūriu į kitus? O gal noriu matyti tik tai, kas bloga? Atsiminkime, kad mums bus taikomi tie patys vertinimo kriterijai, kuriuos mes taikome, Pagalvokime, kokiame aukštyje mano kartelė? Pagalvokime ne tik apie savo gerus ar blogus darbus,  bet apie visą kasdieninį gyvenimą, apie gyvenimo stilių.“

Kas viską matuoja pagal savo egoizmą, kas veržiasi pirmyn, mindžiodamas kitus, kam stinga gailestingumo, tas susilauks tokio pat negailestingo įvertinimo, sakė Pranciškus. „Mes, krikščionys, kiekvienas savęs klauskime: kuo aš remiuos? Kas yra tas kriterijus, pagal kurį sprendžiama, ar krikščionis seka Jėzumi? Tas matas – tai sugebėjimas nusižeminti ir pakelti pažeminimą. Jei krikščionis nesugeba pakelti gyvenime jį ištinkančių pažeminimų, jam kažko trūksta. Toks krikščionis paviršutiniškas, netikras. Jėzus nusižemino iki pat mirties, iki pat mirties ant kryžiaus, sako šv. Paulius. Būdamas Dievas, jis neprisidengė savo dievyste, bet nusižemino. Tai pavyzdys mums.“

„Kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta“, – pakartojo popiežius šios dienos Evangelijoje skambėjusius Jėzaus žodžius. „Jei mes matuojame krikščionišku matu, sekdami Jėzumi, jei stengiamės eiti tuo pačiu keliu, kuriuo jis ėjo, tuomet ir jis mus vertins su daug daug gerumo, atjautos ir gailestingumo. Tačiau jei aš matuoju pasaulio matu, jei tikėjimą naudoju kaip priemonę, jei tik dėl žmonių akių einu į Mišias,  bet gyvenu visiškai supasaulėjusį gyvenimą, tuomet nebūsiu vertas gailestingumo. Prašykime Viešpatį malonės gyventi krikščioniškai, nebijoti kryžiaus, pažeminimų, nes jis pats šiuo keliu ėjo norėdamas mus išgelbėti. Tai tikrasis krikščionio kelias – sugebėjimas nešti kryžių, pakelti kelyje sutinkamus pažeminimus.“ (JM / VaticanNews)

2020 sausio 30, 13:18
Skaityk viską >