Paieška

Seminaristai Seminaristai 

Lenkija: nuotolinis seminaristų „įvaikinimas“ misijų žemėse

Prie iniciatyvos galima prisijungti kasdiene malda už „įvaikintus“ seminaristus arba skirti ekonominę paramą.

Rūpintis pašaukimais, auginti juos ir palaikyti misijų šalyse, kur jie gimsta: to siekia projektas „AdoMis“ (seminaristų nuotolinis „įvaikinimas“ misijų žemėse). Lenkijos Popiežiškosios šv. apaštalo Petro draugijos projektas vyksta jau devintąjį kartą. Ši organizacija yra viena iš keturių Popiežiškųjų misijų draugijų, kurios rūpinasi pašaukimais į kunigystę ir į pašauktąjį gyvenimą neseniai įsteigtose misionieriškose Bažnyčiose.

Per veiklos metus „AdoMIS“ pagalba skirta dviejų seminarijų teologijos studentams. Tai Moramangos seminarija Madagaskare ir Iquitos seminarija Peru. Šiemet prie jų prisijungė propedeutinė Šv. Jono Marijos Vianėjaus seminarija iš Chabujos Indijoje, kuri priima studentus iš 15 vyskupijų.

Iš viso 140 studentų ir dešimt ugdytojų gavo paramą iš šio projekto, kuris buvo pradėtas 2013 m. spalio 1 d. Prie iniciatyvos galima prisijungti kasdiene malda už „įvaikintus“ seminaristus arba skirti ekonominę paramą. Tai galima atlikti tiek individualiai, tiek su grupe parapijoje, bendruomenėje. Didžioji dalis surinktų lėšų skiriama seminarijų išlaikymui misijų šalyse, seminarijų statybai ar remonto darbams, knygų, visų reikalingų priemonių įsigijimui. 2020 m. buvo surinkta apie 76 600 JAV dolerių parama.

Lapkričio pradžioje, per šv. Karolio Boromėjaus liturginį minėjimą, kuris Trento Susirinkime buvo teologinių seminarijų steigimo postulatorius, Lenkijoje pradėta devintoji „AdoMIS“ laida. Spalį Lenkijoje viešėjo kunigas Guy Bognon, generalinis  Popiežiškosios šv. apaštalo Petro draugijos sekretorius. Jis padėkojo Popiežiškųjų misijų draugijų nariams už pagalbą vykdant projektą, pabrėždamas kaip svarbu misijų šalyse paremti studentų, kurių šiuo metu pasaulyje yra apie 80 000, formaciją.

Tarp panašių iniciatyvų yra ir projektas „Pasiūta pagal išmatavimus“, kurį vykdo Lenkijos misijų draugija ir Dieviškojo Mokytojo seserų kongregacija. Projektas dovanos 1% nuo pajamų, gautų už marškinių kunigams pardavimą, seminaristų formacijai misijų šalyse. Projektas, prasidėjęs per Gerojo Ganytojo sekmadienį, Pasaulinę maldų už pašaukimus dieną,  truks visus metus.

(DŽ/Fides)

 

2021 lapkričio 19, 13:14