Paieška

Vatican News
Pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ Romoje  Laisvės gynėjų dienai paminėti startavo šv. Petro aikštėje (2020 sausio 11 d.) Pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ Romoje Laisvės gynėjų dienai paminėti startavo šv. Petro aikštėje (2020 sausio 11 d.)  

Sausio 13-oji. Bėgimas Romoje ir šv. Jono Pauliaus II žodžiai

Šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį Lietuvoje vyko arba vyks renginiai, pilietiniai ir religiniai, skirti Laisvės gynėjų dienai ir 1991 metų sausio 13 dienos įvykiams atminti. Sausio 13 vakare bus aukojamos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje. Atminimo renginiai buvo rengiami ir už Lietuvos sienų.

Taip pat Romoje pirmą kartą įvyko Pagarbos bėgimas gyvybės ir mirties keliu, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė Italijoje ir Italijos lietuvių bendruomenė (ILB). Prie bėgimo, kuris Lietuvoje ir pasaulyje rengiamas 29 kartą, iniciatyvos buvo pakviestos prisidėti ir kitų Italijos regionų lietuvių bendruomenės.

Romoje bėgikai startavo iš šv. Petro aikštės. Tai suteikia progą priminti, jog 1991 metų įvykiai buvo atidžiai ir neabejingai stebimi Vatikane, kaip tai kelis kartus pabrėžė popiežius šv. Jonas Paulius II.

Tragiškų 1991 sausio 13-osios įvykių Vilniuje išvakarėse popiežius Jonas Paulius II viešai išreiškė savo gilų susirūpinimą Lietuvoje kylančia įtampa telegramoje Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkui ir Kauno arkivyskupui kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Penktadienį, sausio 11 d., pasiųstos telegramos tekstą Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“ paskelbė sausio 12 d. pirmame puslapyje. Jono Pauliaus II telegramoje buvo rašoma:

„Šiuo metu, kai mane pasiekė žinios apie naujus sunkumus, per Jūsų Eminenciją noriu dar kartą išreikšti savo solidarumą brangiajai lietuvių tautai jos kančios ir nerimo valandą. Karštai tikiuosi, kad praeities patirtis visus paskatins ištvermingai ir kantriai tarpusavio pagarba ir susipratimu besiremiančiu dialogo keliu teisingai išspręsti dabartinę įtampą sukeliančias problemas. Pavedu Gailestingumo Motinai šį karštą troškimą, kylantį iš rūpesčio kupinos mano širdies gelmių, drauge meldžiu Visagalį Dievą laiminti kilniąją lietuvių tautą ir jos ganytojus“.

1991 sausio 12 d. apaštališkuosiuose rūmuose vyko naujametinis popiežiaus susitikimas su prie Šventojo Sosto akredituotu diplomatiniu korpusu. Popiežius Jonas Paulius II, kreipdamasis į 125 diplomatinių misijų vadovus, paminėjo Europos vidurio rytų ir pietryčių kraštų pasiekimus, išsikovotą laisvę ir iškilusias naujas problemas. Jonas Paulius II tąsyk sakė:

„Susirūpinę sekam politines permainas Vidurio ir Rytų Europos kraštuose, įskaitant Albaniją. Tų kraštų visuomeninį gyvenimą ženklina neraminanti įtampa ir dideli lūkesčiai. Turiu mintyse Baltijos šalis, ypač man brangią Lietuvą. (...) Jei 1990 metai buvo laisvės metai, 1991 tebūna solidarumo metais“.

1991 m. sausio 13 d., sekmadienį, Bažnyčioje buvo minima neeilinė Maldų už taiką diena. Maldų tikslas - atitolinti Persų Įlankoje grėsusio karo pavojų. Ši tema buvo pagrindinė Jono Pauliaus II  „Viešpaties Angelo“ maldos susitikime Šv. Petro aikštėje. Tačiau popiežius taip pat atkreipė dėmesį į grupę asmenų, Šv. Petro aikštėje iškėlusią Lietuvos trispalvę ir transparantą su Lietuvos vardu. Tai buvo grupė Romos lietuvių, kurie po vyskupo Antano Deksnio Vatikano radijo koplyčioje aukotų sekmadienio Mišių, kurių metu buvo melstasi už sausio 13-osios aukas, ėjo į Šv. Petro aikštę melstis popiežiaus intencija.

Popiežius po Maldų už taiką dienai skirtos kalbos sukalbėjo vidudienio maldą, suteikė apaštališkąjį palaiminimą ir tuoj po to trumpai pasveikino lietuvius. Popiežius itališkai pasakė: „Matydamas grupę lietuvių, noriu lietuvių tautą užtikrinti, kad su ja kenčiu ir meldžiuosi.“ (RK, Vatikano radijo archyvas, lrs.lt, vilnensis.lt, LR ambasados ir ILB informacija)

2020 sausio 11, 12:01