Paieška

Vatican News
Popiežius, arkivyskupas Welby ir kunigas Chalmersas su Pietų Sudano lyderiais Vatikane 2019 04 11 Popiežius, arkivyskupas Welby ir kunigas Chalmersas su Pietų Sudano lyderiais Vatikane 2019 04 11  (ANSA)

Pietų Sudanui: Taikos Kunigaikštis teveda gerumo ir tiesos keliu

Popiežius Pranciškus, Anglikonų Bažnyčios vadovas arkivyskupas Justinas Welby ir buvęs Škotijos Presbiterijonų Bažnyčios kunigas Johnas Chalmersas pasiuntė bendrą kalėdinį sveikinimą Pietų Sudano prezidentui ir opozicijos lyderiui.

„Gerbiamieji, Šventųjų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga linkime jums ir Pietų Sudano tautai taikos ir gerovės, esame jums artimi ir remiame jūsų pastangas kuo greičiau įgyvendinti taikos sutartį. Prašome Išganytoją Kristų, kad laimintų jūsų pasiryžimą eiti susitaikinimo ir brolybės keliu. Meldžiame jį gausių malonių kiekvienam iš jūsų ir visai tautai. Viešpats Jėzus, Taikos Kunigaikštis, tešviečia jums ir teveda jus gerumo ir tiesos keliu, kad išsipildytų mūsų troškimas aplankyti jūsų brangią šalį“, – rašo popiežius, anglikonų primas ir buvęs Škotijos presbiterijonų vadovas Pietų Sudano prezidentui Salvai Kiirui ir ginkluotos opozicijos vadovui Riekui Macharui pasiųstoje žinioje.

Popiežius su Anglijos ir Škotijos Bažnyčių vadovais nori aplankyti Pietų Sudaną

Jau prieš porą metų popiežius išsitarė, jog jis, kartu su Anglijos ir Škotijos Bažnyčių vadovais, nori aplankyti Pietų Sudaną, kai tik bus tam tinkamos sąlygos. Labai konkrečiai apie galimą savo kelionę popiežius Pranciškus prabilo prieš pusantro mėnesio, šių metų lapkričio 10-ąją. Tą dieną, po sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldos, Pranciškus pasakė, jog jis tikisi, kad jo trokštama kelionė bus įmanoma jau ateinančiais metais. Ta proga popiežius pakartojo raginimą, kad visi Pietų Sudane vykstančių politinių procesų dalyviai broliškai siektų to, kas vienija, ir stengtųsi įveikti viską, kas skiria. Pietų Sudano gyventojai pastaraisiais metais labai daug kentėjo, kalbėjo Pranciškus. Jie su viltimi laukia geresnio rytojaus, ypač galutinės konfliktų baigties ir tvarios taikos. Popiežius ragino atsakinguosius nepailstamai tęsti dialogą ir sutarimo paieškas tautos labui. Taip pat prašė, kad tarptautinė bendruomenė padėtų Pietų Sudanui siekti nacionalinio susitaikinimo.

Popiežius pabučiavo kojas Pietų Sudano lyderiams

Šių metų balandžio 10–11 dienomis Vatikane buvo surengtas maldos ir pokalbių susitikimas, kuriame dalyvavo Pietų Sudano politiniai lyderiai ir krikščionių vadovai. Kvietimą dalyvauti šiose „dvasinės ir diplomatinės rekolekcijose“ priėmė Pietų Sudano prezidentas ir keturi nauji viceprezidentai, šių metų pavasarį turėję pradėti vadovauti šaliai, kaip buvo numatyta pernai rudenį pasirašytoje Pietų Sudano taikos sutartyje. Kartu su politiniais lyderiais rekolekcijose dalyvavo ir Pietų Sudano Bažnyčių tarybos nariai.

Didelio atgarsio pasaulyje sulaukė neįprastas, daugelį nustebinęs popiežiaus Pranciškaus gestas, kuriuo buvo užbaigtos Vatikane dvi dienas vykusios Pietų Sudano lyderių rekolekcijos. Popiežius Pranciškus atsiklaupęs pabučiavo kojas Pietų Sudano prezidentui ir viceprezidentams. „Jus, kurie pasirašėte taikos sutartį, aš prašau kaip brolis: pasilikite taikoje. Prašau jus iš visos širdies. Eikite pirmyn. Bus daug problemų, tačiau nebijokite, eikite pirmyn, spręskite problemas“, – sakė popiežius.

„Taika yra ir pirmoji Viešpaties dovana, ir pirmutinis tikslas, kurio turi siekti valstybių vadovai“, – ta proga kalbėjo Pranciškus. „Ji yra pagrindinė  sąlyga, kad būtų gerbiamos pamatinės žmogaus teisės ir galėtų būti kuriama visos tautos pažanga“. Popiežius atkreipė dėmesį į ypatingą to Vatikane vykusio susitikimo pobūdį. Tai ne dvišalis diplomatinis popiežiaus ir valstybės vadovų susitikimas ir netgi ne ekumeninis renginys, į kurį pakviesti įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovai, bet dvasinio susikaupimo dienos. Jų tikslas – visiems kartu stovint Dievo akivaizdoje stengtis suprasti jo valią, mąstyti apie kiekvienam asmeniškai ir visiems kartu jo skirtą misiją, suprasti  didžiulę bendrą atsakomybę už Pietų Sudano gyventojų dabartį ir ateitį, už valstybės kūrimą. Reikia išgristi ir atsiliepti į teisingumo ištroškusių vargstančiųjų šauksmą.

„Taika yra įmanoma! Nesiliausiu kartoti, kad tai yra įmanoma!“, – sakė Pranciškus. „Tačiau ši didžioji Dievo dovana labai įpareigoja už savo tautą atsakingus žmones. Mes, krikščionys, tikime ir žinome, kad taika įmanoma, nes Kristus prisikėlė, blogį nugalėjo gerumu ir savo mokiniams pažadėjo taikos pergalę prieš viską, kas kursto karą, – išdidumą, šykštumą, valdžios troškimą, egoizmą, melą ir veidmainystę. Visiems linkiu prisiimti didžiąją atsakomybę, kurti taiką broliškai ir solidariai bendradarbiaujant su visa savo tauta, tvirtai ir drąsiai siekti taikos, kalbėtis, vieni kitiems atleisti.“

Tragiškos nesantaikos ir stichinių nelaimių pasekmės

Pietų Sudano gyventojus slegia ne tik karo, bet ir pastarojo metų stichinių nelaimių pasekmės. Pasaulinė maisto programa (WFP) įspėjo, kad Pietų Sudanui gresia badas – nuo 2020 metų pradžios penki su puse milijono žmonių kentės dėl maisto stokos.

Pasaulinė maisto programa remiasi naujausiais JT maisto saugumo duomenimis ir katastrofinių potvynių per pastaruosius mėnesius sukeltų didžiulių nuostolių apskaičiavimais. Žmonių, kuriems reikės pagalbos,  skaičius gali dar labiau išaugti. Padėtį aštrina politinis nestabilumas. Didesni nei numatyti krituliai privertė paskelbti ypatingą padėtį keliose Pietų Sudano srityse ir paprašyti tarptautinę bendruomenę skirti daugiau pagalbos ir paramos.

Pasaulinės maisto programos direktorius David Beasly paragino kraštus skirti finansinę paramą, nes, priešingu atveju, per ateinančias savaites ir mėnesius kalbėsime apie badą Pietų Sudane. Nuo potvynių, nusinešusių 73 000 tonų derliaus, tiesiogiai nukentėjo beveik milijonas Pietų Sudano gyventojų, žemės ūkis neteko dešimčių tūkstančių galvijų, nuo kurių priklauso daugelio žmonių egzistencija.

Sudano krikščionių vadovai: 2020 tebūna taikos metai

Prieš porą savaičių Sudano Bažnyčių taryba, vienijanti visų konfesijų krikščionių vadovus, paskelbė bendrą kalėdinį laišką. Kalėdos kviečia dėmesio centre turėti kūdikėlį Jėzų ir jame matyti vaikų ir visų žmonių veidus, visų, kurie kenčia dėl vis dar neįgyvendinto taikos susitarimo. Jėzų matome taip pat veiduose visų gyventojų, kurie kenčia nuo šalį šešerius metus kamuojančio konflikto, veiduose tų, kurie kenčia nuo bado ir ligų, kurie neturi namų, neturi darbo. Pietų Sudaro Bažnyčių lyderiai dar kartą paragino atsakinguosius už valstybę ir visuomenę siekti susitaikinimo. „Suvienykime jėgas, kad 2020-ieji Pietų Sudano gyventojams būtų taikos ir vilties metai, kad vaikai vėl galėtų džiugiai eiti į mokyklą, moterys gyventi be baimės, pabėgėliai sugrįžti į paliktus namus, kad mūsų lyderiai pagaliau susitartų dėl šalies ateities.“ (JM, SK / VaticanNews)

2019 gruodžio 26, 12:41