Paieška

Luisas Pascualis Dri, OFM Cap Luisas Pascualis Dri, OFM Cap 

Devintoji konsistorija: Argentinos atgarsiai

Iš būsimų kardinolų popiežius Pranciškus gerai pažįsta penkis dar iš to laikotarpio, kai gyveno Buenos Airėse. Tai šveicaras arkivyskupas Emilis Tscherrigas, ispanas salezietis kun. Angelas Fernandezas Artime ir trys argentiniečiai – jėzuitas Angelas Rossi, Kordobos arkivyskupas, Tikėjimo diskasterijos prefektas Viktoras Manuelis Fernandezas ir garsusis nuodėmklausys iš buvusios popiežiaus vyskupijos, 96 m. kapucinas t. Luisas Pascualis Dri.
Emilis P. Tscherrigas
Emilis P. Tscherrigas

76 m. arkivyskupas Emilis P. Tscherrigas, apaštališkasis nuncijus Italijoje, buvo nuncijus Argentinoje tuo metu, kai Buenos Airių arkivyskupas J. M. Bergoglio buvo išrinktas popiežiumi. Nuo 2012 iki 2017 m. jis vadovavo Šventojo Sosto diplomatinei misijai Buenos Airėse, anksčiau yra buvęs Šventojo Sosto diplomatas Skandinavijos, Antilų salų valstybėse, Burundyje, Pietų Korėjoje ir Mongolijoje.

Angelas Fernandezas Artime
Angelas Fernandezas Artime

Saleziečių vyresnysis ispanas Angelas Fernandezas Artime irgi kurį laiką gyveno Buenos Airėse tuo metu, kai J. M. Bergoglio buvo Argentinos sostinės arkivyskupas ir su juo bendradarbiavo. Kun. A. F. Artime, Ispanijos saleziečių Leono provincijos tarybos narys, vėliau viceprovincijolas ir provincijolas, 2009 m. buvo paskirtas Pietų Argentinos provincijos, kurios būstinė Buenos Airėse, provincijolu, o 2013 m. pabaigoje sugrįžo į Ispaniją.

Angelas Sikstas Rossi
Angelas Sikstas Rossi

Ilgalaikė pažintis ir narystė Jėzaus Draugijoje sieja popiežių Pranciškų ir Kordobos arkivyskupą, iš Kordobos kilusį A. S. Rossi, kuriam rugpjūčio 11 d. sukanka 65 metai, pastoracija atspindi popiežiaus mokymą: jis yra Atvirų rankų fondo ir Šv. Juozapo globos namų steigėjas, Keliaujančios misijinės grupės koordinatorius. Atvirų rankų fondas šiuo metu teikia paramą vargstantiesiems socialinės paramos centruose dešimtyje Argentinos miestų. Buvęs Jėzaus draugijos Argentinos-Urugvajaus provinciolo patarėjas A.S. Rossi yra dvasinių ir pastoracinių veikalų autorius, per metus skiria visą mėnesį ignaciškoms dvasinėms pratyboms. Popiežiaus ir Rossi gyvenimo keliai susikerta Buenos Airėse ir Kordoboje:  kai 1976 m. A. S. Rossi įstojo į naujokyną, Bergoglio buvo Argentinos jėzuitų provincijolas. Kol A. S. Rossi buvo vienos Buenos Airių parapijos klebonas, Bergoglio sugrįžo į sostinę iš Kordobos jau kaip sostinės vyskupas augziliaras.

Viktoras Manuelis Fernandezas
Viktoras Manuelis Fernandezas

Naujasis Tikėjimo mokymo diskasterijos prefektas Viktoras Manuelis Fernandezas, buvęs Argentinos katalikų universiteto teologijos fakulteto dekanas ir universiteto rektorius, dažnai vadinamas artimiausiu Pranciškaus patikėtiniu, ir kaip teigiama, padėjo rengti svarbiausius Pranciškaus mokymo dokumentus. V. M. Fernandezui popiežius suteikė arkivyskupo titulą du mėnesius po išrinkimo popiežiumi ir 2018 m. paskyrė La Platos arkivyskupijos ordinaru Argentinoje.

Luisas Pascualis Dri, OFM Cap
Luisas Pascualis Dri, OFM Cap

Argentinietis 96 m. kapucinas t. Luisas Pascualis Dri įstojo į pranciškonų ordiną būdamas vienuolikos metų. Kapucinų naujokų formuotojas ir gausių parapijų klebonas Argentinoje ir Urugvajuje ypatingą pastoracinės veiklos dėmesį skiria išpažinties sakramentui. Popiežius kapuciną yra pavadinęs „nuodėmklausio ikona“: jis nuolat budi parapijos klausykloje, daro pertraukas tik kai nėra penitentų. Arkivyskupas J. M. Bergoglio dažnai kviesdavosi kapuciną į kuriją, prašydavo patarti. Būsimasis kardinolas, kuris dėl amžiaus nežada atvykti į konsistoriją rugsėjo 30 d., savo pavyzdžiais laiko garsiuosius kapucinų nuodėmklausius šv. t. Pijų iš Petrelčinos ir šv. t. Leopoldą Mandičių iš Kroatijos ir patį Jėzų, kuris atleisdavo visiems. „Jei aš visiems atleidžiu nuodėmes, dėl to kaltas Jėzus: juk jis pats atleisdavo visiems!“ – sako kapucinas t. L. P. Dri, būsimasis kardinolas. (SAK / Vatican News)

2023 liepos 14, 11:18