Paieška

Kryžius Kryžius 

Mirė t. K. J. Ambrasas SJ

Balandžio 8 d., eidamas 89-uosius metus, Kaune mirė jėzuitas t. Kazimieras Juozas Ambrasas – kunigas, mokslininkas, dėstytojas, publicistas, buvęs Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros docentas, Vatikano radijo lietuvių programos redaktorius, Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys.

K. J. Ambrasas gimė 1934 m. birželio 1 d. Marijampolės apskrityje, Sasnavos valsčiuje, Surgučių kaime. Baigęs Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, dirbo žurnalistu ir vertėju, o, apsigynęs disertaciją, 1972 m. pradėjo dirbti dėstytoju Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedroje. Dėstydamas padėjo vertimo mokslo Lietuvoje pamatus, tuo pat metu prisidėjo prie pogrindinių leidinių „LKB Kronika“ ir „Aušra“ tekstų redagavimo, pats rašė tekstus šiems leidiniams.

1981 m. K. J. Ambrasas įstojo į pogrindyje veikusią Jėzaus Draugiją, 1988 m. buvo įšventintas į kunigus. 1990–1993 m. gyveno Romoje, dirbo Vatikano radijo lietuvių programos redakcijoje. Čia į lietuvių kalbą išvertė popiežiaus šv. Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą pamokslus ir kalbas.

K. J. Ambrasas aktyviai dirbo sielovadoje Lietuvoje ir užsienyje, kurį laiką buvo Aušros Vartų parapijos Monrealyje (Kanada) klebonas, gyveno jėzuitų namuose Čikagoje, reguliariai lankydavo Paryžiaus lietuvius, daug keliavo, yra lydėjęs lietuvius maldininkus, pėsčiomis keliavusius su kryžiumi iš Lietuvos į šventąsias vietas (Jeruzalę ir iš Lurdo į Šiluvą). Nuo 2003 m. t. Ambrasas gyveno Kauno jėzuitų namuose, Šiaulių vyskupijoje ėjo Dievo tarnaitės Barboros Umiastauskaitės-Žagarietės beatifikacijos bylos vicepostulatoriaus pareigas.

Jėzuitų interneto svetainė informuoja, kad t. K. J. Ambraso SJ laidotuvių pamaldos vyks Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje balandžio 11 d. 12 val. Jis bus palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Atsisveikinti galima nuo balandžio 10 d. 16 val. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. (parengta pagal jezuitai.lt)

2023 balandžio 08, 12:12