Paieška

Misijų stotis Afrikoje Misijų stotis Afrikoje  (Pontificia Opera Missionaria)

Kovo 24 d. Italijoje – misionierių kankinių diena

„Tapsite mano liudytojais“, – šie prisikėlusio Viešpaties žodžiai, ištarti apaštalams prieš jo žengimą į dangų, yra Italijoje kovo 24 d. minimos metinės Misionierių kankinių dienos tema. Ji įvairiais renginiais švenčiama visose krašto vyskupijose.

Bažnyčia Italijoje šiemet ypatingu būdu prisimena per praėjusius metus misijų kraštuose žuvusias dvi itales vienuoles misionieres. Metinė minėjimo diena įsteigta 1993 m., Salvadoro kankinio ir šventojo arkivyskupo Oskaro Romero mirties metinių dieną. Misijų Fondas Missio ir šiais metais parengė ir išplatino dienos minėjimui skirtą medžiagą.

„Per daug mūsų brolių ir seserų žūsta misijose. Juos minėsime, kviesdami prisiminti visus kankinius misionierius, kad jų pasiaukojimas neliktų nepastebėtas“, – pažymėjo dienos minėjimą įsteigusio ir šią tradiciją daugiau kaip 30 metų tęsiančio Fondo Missio jaunimo skyriaus vadovas G. Rocca.

„Ne vien kad neliktų nepastebėtas, o ir kad taptų jų aukos dėl Gerosios Naujienos skelbimo vargdieniams pavyzdžiu, ypač ten, kur kaip niekad svarbu ir reikalinga skelbti Kristaus vilties žinią“, – pažymėjo Missio jaunimo vadovas.

Per 2022 metus pasaulyje buvo nužudyti 22 misionieriai, vyrai ir moterys. Tarp jų dvi italės: Luisa Dell’Orto, Evangelijos mažųjų seserų kongregacijos sesuo, birželio 25 d. nužudyta per užpuolimą Haičio sostinėje, ir Maria De Coppi, kombonietė misionierė, rugsėjo 6 d. žuvusi per teroristinę ataką Mozambike.

Abi moterys visą gyvenimą skyrė atsiliepti į karų, stichinių nelaimių, nusikalstamumo ir prievartos kankinamų dviejų kraštų – Haičio ir Mozambiko – gyventojų poreikius. Šių ir kitų kankinių liudijimas primena, kad net tose visų užmirštose ir žiauriam likimui pasmerktose vietose Evangelija yra kaip niekad gyva ir, nepaisant visko, stiprina pastangas tęsti įsipareigojimus, augti, stengtis visa atlikti geriau, suteikti ateitį vaikams ir orumą kenčiantiems skurdą. Į dangų žengiančio Viešpaties žodžiai „Tapsite mano liudytojais“ ir šiandien žadina stiprų postūmį visiems, kurie apsisprendžia pagal juos gyventi. Tai kvietimas mylėti artimą, sekti Mokytoju kad, kaip jis, būtume kartu su šalia esančiaisiais, pasiektume tuos, kurie tiek atitolę, kad jaučiasi pasiklydę, griautume išankstinių nusistatymų sienas ir gelbėtume stokojančiuosius. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 24, 11:24