Paieška

Jeruzalės katalikų lotynų patriarchas P. Pizzaballa OFM Jeruzalės katalikų lotynų patriarchas P. Pizzaballa OFM  (AMIR COHEN)

Jeruzalė prieš Velykas

Šventosios Žemės krikščionys su nerimu rengiasi švęsti Kristaus kančios sekmadienį ir Didžiąją savaitę po pakartotinų antikrikščioniškų nepakantumo ir smurto epizodų. Kai kurie pastarosiomis dienomis nukreipti prieš katalikus: šaudyta į mokyklą, sudaužta šventovės statula, grasinta vienuolėms, trukdyta švęsti Mišias. Įtampos fone – prasidėjęs musulmonų ramadanas ir protestai dėl teisingumo reformos.

Lotynų patriarchatas paskelbė balandžio 1–10 dienų liturginių apeigų kalendorių Kristus kančią, mirtį ir prisikėlimą menančiose Jeruzalės, Betfagės, Betanijos, Emauso ir Siono kalno šventovėse – Verbų sekmadienio ir kitas procesijas bei pamaldas senamiestyje, Getsemanės sode, prie Vakarienbučio, Nuplakdinimo vienuolyne, Kryžiaus kelyje Via Dolorosa ir Prisikėlimo bazilikoje.

Vyskupas Giacinto–Boulos Marcuzzo, buvęs Jeruzalės lotynų vikaras, kuris tebegyvena Jeruzalėje, teigimai įvertino Šventosios Žemės imamų ir kitų musulmonų lyderių žodžius, aiškiai smerkiančius neleistinus prievartos ir nepakantumo faktus. Jis pažymėjo, kad kilusi nauja įtampa nustebino daugelį, net pačius musulmonus.

Paskutinieji trys neapykantos ir grasinimų epizodai įvyko šiomis dienomis Jėzaus mieste Nazarete: kovo 16 d. šaudyta į pranciškonių vienuolyno namus ir mokyklą, kovo 24 d. užpultos salezietės vienuolės, reikalaujant išpažinti islamą, ir kovo 26 d. išsiveržta į bažnyčią Mišių metu. Prie apeigoms vadovavusio maronito dvasininko priėjęs vyras pareikalavo skaityti Koraną. Jam nesutikus, vyras pats ėmė garsiai melstis, tačiau buvo išprašytas.

Nazareto bendruomenės išsakė protestą dėl nepriimtinos smurto kampanijos: Krikščioniškų mokyklų Izraelyje generalinis sekretorius kovo 27 d. paskelbė streiką visose Nazareto mokyklose. Kovo 28 d. jose rengiama speciali edukacinė programa apie konfesinį smurtą ir būdus, kaip pasipriešinti fundamentalizmo plėtrai. Kovo 29 d. saleziečių mokykloje rengiama spaudos konferencija prieš išpuolius, o patriarchato vyskupai tą pačią dieną paskelbs oficialų pareiškimą apie kilusią naują antikrikščioniško smurto bangą. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 28, 15:37